Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3035. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), stran 9188.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.
Št. 003-02-8/2013-4
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1H)
1. člen
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 44/13 – odločba US) se 10.a člen spremeni tako, da se glasi:
»10.a člen
(omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika)
(1) Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:
1. ki je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
2. ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
(2) Registrski organi, določeni s tem zakonom, in notarji po uradni dolžnosti z zahtevo v elektronski obliki v kazenski evidenci preverijo, ali za vpis v sodni register ali v Poslovni register Slovenije obstaja omejitev iz 1. točke prejšnjega odstavka.
(3) Omejitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena preneha po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma v kolikor se obsodba iz kazenske evidence izbriše pred petimi leti, omejitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena preneha z izbrisom iz kazenske evidence.
(4) Omejitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka se samodejno preverja v informacijskem sistemu e-VEM, ki ga ureja zakon, ki ureja sodni register, z neposredno elektronsko izmenjavo podatkov med Poslovnim registrom Slovenije, Davčno upravo Republike Slovenije in informacijskim sistemom e-VEM pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije. Za preverjanje iz prejšnjega stavka se ne uporablja določba drugega odstavka 50. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 49/09) glede omejitev dostopa do podatkov o ustanoviteljih ali družbenikih.
(5) V primeru, da so podani razlogi za omejitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, informacijski sistem e-VEM onemogoči oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije. Točka VEM ali notar stranko obvesti o obstoju in vrsti omejitve ter jo napoti na pristojni davčni urad, razen če oseba iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena predloži potrdilo iz sedmega odstavka tega člena.
(6) Klirinško depotna družba in AJPES si za namen izvajanja 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena dnevno izmenjujeta podatke Poslovnega registra Slovenije in centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(7) Omejitvi iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena prenehata, ko davčni organ za osebo iz prvega odstavka tega člena, ki je bila objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo iz prejšnjega stavka ob vpisu v sodni register ali Poslovni register Slovenije ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni.«.
2. člen
10.b člen se črta.
3. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za vpis v register je treba prijaviti tudi vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena in prijavi priložiti akte, ki izkazujejo zadnje dejansko stanje. Za vpis v register je treba prijaviti tudi začetek likvidacijskega postopka z navedbo likvidacijskih upraviteljev in prenehanje družbe.«.
4. člen
V dvanajsti alineji 50. člena se črta besedilo »prvi in drugi odstavek 10.b člena,«.
5. člen
V drugem odstavku 74. člena se osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatek o poslovnem naslovu, ki vključuje te podatke: država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen
V tretjem odstavku 75. člena se v 3. točki za besedilom »če na podlagi lastnih podatkov« doda vejica in besedilo »vključno z obvestilom lastnika objekta«, 9. točka pa se črta.
V četrtem in sedmem odstavku se besedilo »4. do 9. točke« nadomesti z besedilom »4. do 8. točke«.
7. člen
V tretjem odstavku 481. člena se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Notar pred sestavo notarskega zapisa o odsvojitvi poslovnega deleža preveri, ali so podani razlogi za omejitev pri pridobitelju poslovnega deleža iz 1. do 3. točke prvega odstavka 10.a člena tega zakona. Če notar ugotovi, da obstajajo razlogi za omejitev iz prejšnjega stavka, mora sestavo notarskega zapisa odkloniti.«.
8. člen
V drugem odstavku 684. člena se besedilo »drugega odstavka 74. člena« nadomesti z besedilom »drugega in tretjega odstavka 74. člena«.
9. člen
V prvem odstavku 685. člena se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če v register v skladu s prvim odstavkom 48. člena tega zakona ne prijavi podatkov, ki odražajo zadnje dejansko stanje;«.
Dosedanja 3., 4., 5., 6., 6.a, 7., 8., 9., 10. in 11. točka postane 4., 5., 6., 7., 7.a, 8., 9., 10., 11. in 12. točka.
10. člen
V prvem odstavku 688. člena se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. če kot poslovni naslov v skladu z osmo alinejo drugega odstavka 74. člena tega zakona v poslovni register navede naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki mu ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 49/09) se:
– v 4. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu.«,
– v tretjem odstavku 27. člena 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. izjavo lastnika objekta v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakona«,
– v 53. členu besedilo tretjega, petega in šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 1.600 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki kot poslovni naslov v skladu z četrtim odstavkom 4. člena tega zakona v register vpiše naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.
(5) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je dal neresnično izjavo iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona.
(6) Nadzor nad izvrševanjem tretjega odstavka 3. člena in četrtega odstavka 4. člena tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.«.
12. člen
Postopki, začeti na podlagi 10.b člena zakona, se z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.
13. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe 2. in 3. točke prvega ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena in tretjega odstavka 481. člena zakona se začnejo uporabljati štiri mesece od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Do uveljavitve določb iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe petega odstavka, 3. točke prvega stavka ter drugega in tretjega stavka šestega odstavka 10.a člena, osme alineje drugega odstavka 74. člena, 9. točke tretjega odstavka 75. člena in tretjega odstavka 481. člena zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona ter določbe 4. točke tretjega odstavka 27. člena ter tretjega, petega in šestega odstavka 53. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 49/09).
Št. 310-01/13-14/14
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1416-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti