Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2874. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Bočka, Metlika, stran 8871.

Na podlagi 57. in v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP, 109/12, 35/13 – Sklep US) in 37. člen Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je župan Občine Metlika dne 17. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Bočka, Metlika
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Metlika začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Bočka, Metlika (v nadaljevanju: SDZN).
(2) Pravna podlaga za pripravo SDZN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP, 109/12, 35/13 – Sklep US – v nadaljevanju: ZPNačrt) in veljavni podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SDZN)
(1) Za obravnavano območje je v letu 1997 sprejet zazidalni načrt Bočka, Metlika (Uradni list RS, št. 2/97, v nadaljevanju: ZN), ki do danes še ni v celoti realiziran.
(2) Za del obravnavanega območja ZN je bil sprejet nov prostorski akt, Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Bočka, Metlika (Uradni list RS, št. 48/09, v nadaljevanju: SDZN),
(3) V obstoječih SDZN je določilo glede toleranc pri prečnemu profilu cest nejasno zapisano, tako da upravni organ pri izdaji gradbenega dovoljenja ne more odločati. Iz tega razloga se je pristopilo k izdelavi SDZN.
3. člen
(območje SDZN)
(1) Območje SDZN obravnava zemljišča na celotnem območju obstoječih SDZN, in sicer parc. št.: 1028/2, 1028/1, 1027, 1024, 1020, 996, 997, 1002, 1004, 991, 1011, 1006/1, 4089, 1014/3, 1014/4, 1018, 1016, 1027, 1022, 1023, 1025, 1026/1, 1026/2, 4088, 475, 487/4, 473, 4087, 454, 461/9, 443/1, 443/2, 443/3, 450, 461/1, 461/6, 461/7, 461/8, 471/1, 471/2, 482, 478, 481/2, 481/3, 413/2, 412, 411, 444/1, 428/2, 428/1, 440, 438, 436/1, 435, vse k.o. Metlika.
(2) Območje urejanja z SDZN je velikosti cca 12,50 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) SDZN se izdelajo le v tekstualni obliki.
(2) SDZN se izdelajo po skrajšanem postopku (61.a člen ZPNačrt), ker se spremembe nanašajo le na posamične posege v prostoru, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev in na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
(3) V postopku priprave SDZN se upoštevajo vse strokovne podlage, ki so bile izdelane za obstoječ prostorski akt SDZN.
(4) Strokovne rešitve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/2010 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in ga izbere naročnik.
5. člen
(postopek in roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz)
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|      Faza      | Rok izdelave  |   Nosilec   |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– sklep župana o začetku  |september, 2013 |župan      |
|postopka priprave SDZN   |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– izdelava osnutka SDZN za |september, 2013 |izdelovalec SDZN |
|pridobitev smernic za   |         |         |
|načrtovanje        |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– pridobivanje smernic   |oktober, 2013  |izdelovalec SDZN |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– izdelava dopolnjenega  |oktober, 2013  |izdelovalec SDZN |
|osnutka SDZN        |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– javno naznanilo javne  |oktober, 2013  |Občina Metlika  |
|razgrnitve in javne    |         |         |
|obravnave SDZN       |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– javna razgrnitev SDZN  |november, 2013  |Občina Metlika  |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– izdelava stališč do   |november, 2013  |izdelovalec SDZN |
|pripomb          |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– izdelava predloga SDZN  |november, 2013  |izdelovalec SDZN |
|za pridobitev mnenj    |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– pridobivanje mnenj    |november 2013  |izdelovalec SDZN |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– izdelava usklajenega   |november, 2013  |izdelovalec SDZN |
|predloga SDZN in sprejem  |         |         |
|na OS           |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– objava odloka o SDZN v  |december, 2013  |Občina Metlika  |
|Uradnem listu RS      |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
|– izdelava končnega    |december, 2013  |izdelovalec SDZN |
|dokumenta         |         |         |
+---------------------------+-----------------+-----------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi SDZN mora s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SDZN sodelovati:
1. Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika (upravljanje z občinskimi cestami).
(2) Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti s financiranjem SDZN)
Izdelavo SDZN financira Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 350-7/2013-1
Metlika, dne 17. septembra 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.