Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2841. Sklep o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov, stran 8750.

Na podlagi tretjega odstavka 291. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P
o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov
1. člen
(predmet sklepa)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino povzetka letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad) ter skupine kritnih skladov.
2. člen
(vsebina povzetka letnega poročila)
(1) Povzetek letnega poročila mora vsebovati:
1. računovodske izkaze kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov, in sicer bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz pripisa dobička;
2. dodatna pojasnila.
(2) Povzetek letnega poročila mora revidirati pooblaščeni revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizorjevo poročilo o povzetku letnega poročila je obvezna priloga povzetka letnega poročila.
(3) V primeru skupine kritnih skladov računovodski izkazi iz 1. točke prvega odstavka vsebujejo zbirne računovodske izkaze za skupino kritnih skladov in računovodske izkaze za posamezen kritni sklad iz skupine kritnih skladov.
3. člen
(revizorjevo poročilo o povzetku računovodskih izkazov)
Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov mora biti pripravljeno v skladu s pravili revidiranja iz 4. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K).
4. člen
(računovodski izkazi)
(1) Računovodski izkazi v povzetku letnega poročila morajo biti pripravljeni po shemah iz Priloge 1 tega sklepa.
(2) Postavke bilance stanja se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu prikažejo podatki na zadnji dan poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki na zadnji dan predhodnega poslovnega leta.
(3) V izkazu poslovnega izida se postavke izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu prikažejo podatki tekočega poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki predhodnega poslovnega leta.
5. člen
(dodatna pojasnila)
Dodatna pojasnila iz 3. točke prvega odstavka 2. člena obsegajo:
– navedbo in opis najpomembnejših dogodkov, ki so vplivali na poslovanje in rezultate poslovanja kritnega sklada v poslovnem letu;
– prikaz obrestne mere, izražene v odstotkih, ki jo je upravljavec upošteval v izračunu sorazmernega deleža člana v donosu kritnega sklada na letnem nivoju in prikaz deleža rezervacij, ki še niso pripisane članu, izraženega kot odstotek zavarovalno-tehničnih rezervacij, namenjenih za zajamčeno izplačilo za vsak kritni sklad, če upravljavec kritnega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) izračunava odkupno vrednost police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada,
– prikaz vrednosti enote premoženja na začetku poslovnega leta, vrednosti enote premoženja na koncu poslovnega leta ter odstotek spremembe v poslovnem letu za vsak kritni sklad, če upravljavec izračunava odkupno vrednost police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z uporabo enot premoženja kritnega sklada.
6. člen
(obvestilo o objavi)
Upravljavec v osmih dneh od objave pisno obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor o mestu objave povzetka letnega poročila.
7. člen
(prehodna določba)
Povzetek letnega poročila kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov mora upravljavec v skladu s tem sklepom prvič objaviti za poslovno leto 2013.
8. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-1677/2013
Ljubljana, dne 17. septembra 2013
EVA 2013-1611-0123
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost