Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

225. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013, stran 917.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11) se v četrtem odstavku 6. člena v tretji alineji številka »172.840« nadomesti s številko »339.940«.
2. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je usmerjati čebelarje k pravilni uporabi zdravil, ki vsebujejo zdravilne učinkovine, primerne za zatiranje varoj v ekološkem načinu čebelarjenja za boljše zdravstveno stanje čebel ob pridobivanju varnih čebeljih pridelkov.«.
V tretjem odstavku se besedilo »31. oktobra pred letom izdaje zdravila« nadomesti z besedilom »izdaje zdravil za zatiranje varoze«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v programskem letu 2013: največ do 255.000 eurov.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se v tretji alineji pred besedo »čas« doda besedilo »način ter«.
V peti alineji se črta besedilo »konvencionalne in«.
Na koncu trinajste alineje se pika nadomesti z vejico in doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– usposabljanje čebelarjev za obvladovanje varoze po operativnem programu varoze.«.
4. člen
V 16. členu se za besedo »ministrstvo« doda besedilo »po potrebi«.
5. člen
V prvem odstavku 19. člena se na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– pripraviti poročilo o izvedbi usposabljanja čebelarjev za obvladovanje varoze po operativnem programu varoze.«.
6. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretji alineji številka »51.850« nadomesti s številko »61.850«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-4/2013
Ljubljana, dne 24. januarja 2013
EVA 2013-2330-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina