Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 872.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10, 3/11 in 6/12) se v 1. členu drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Določbe prvega odstavka 7. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 12. člena ter 46. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za zasebne visokošolske zavode.«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se črtata drugi in tretji stavek.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– število prostih vpisnih mest in postopek za vpis po merilih za prehode, pri čemer je število mest za redni študij v posameznem letniku omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik posamezne generacije študentov;«.
4. člen
V 7. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Javni in koncesionirani visokošolski zavod si mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Visokošolski zavodi iz prejšnjega odstavka morajo sklepe o razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe za prihodnje študijsko leto poslati najpozneje do 1. decembra visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani in ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo. Sklep o razpisu za vpis v podiplomske študijske programe pa morajo ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati najpozneje do 1. aprila za prihodnje študijsko leto.«.
Četrti odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo »in samostojnih visokošolskih zavodov«.
6. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prvi rok se določi z razpisom in traja najmanj 14 dni med 1. februarjem in 15. marcem.«.
7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ.«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do roka na naslov, določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji do roka, določenega z razpisom.
Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali osebno v skladu z razpisom.«.
8. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Visokošolski zavodi lahko za študijske programe, ki imajo po končanem prvem prijavnem roku sprejetih najmanj 90 % kandidatov ali manj kot 10 % kandidatov glede na razpisana mesta za posamezni način študija, v drugem roku prostih mest za ta način študija ne razpišejo. Visokošolski zavodi morajo o takih študijskih programih takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Deleža iz prejšnjega odstavka ne veljata za študijske programe, za katere je razpisanih 30 mest ali manj za posamezni način študija.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v tretjem stavku beseda »kandidati« nadomesti z besedo »študenti« ter na koncu doda besedilo: »V tretjem roku se lahko prijavijo tudi kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal. Visokošolski zavodi morajo tudi za študijske programe, za katere bodo po drugem prijavnem roku sprejeli odločitev, da se ne bodo izvajali, takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.«.
9. člen
V 28. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za manj kot 10 odstotkov, lahko pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ob določitvi vsebine razpisa ali najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za 10 ali več odstotkov, mora pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ob določitvi vsebine razpisa ali najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejeti sklep o omejitvi vpisa oziroma o povečanju števila razpisanih mest.«.
10. člen
V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na seznam naknadno sprejetih se uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, ki so si ta status pridobili v prijavno-sprejemnem postopku, se v rednem izbirnem postopku niso nikamor uvrstili, izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Status kandidata s posebnimi potrebami se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo:
– motnje v telesnem in duševnem razvoju,
– invalidnost ali
– kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole).
Tretji odstavek tega člena se uporablja tudi za kandidata, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole).
Na seznam naknadno sprejetih se na mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce uvrstijo še kandidati tujci, ki so končali program mednarodne mature v Republiki Sloveniji, če dosegajo potrebne točke za vpis, ki veljajo za sprejem za kandidate državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije. To velja tudi za Slovence brez slovenskega državljanstva.«.
11. člen
V 41. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vpis študentov, ki napredujejo hitreje kot je predvideno s študijskim programom, se opravi v skladu z določili statuta visokošolskega zavoda.«.
12. člen
V 45. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri podiplomskih skupnih študijskih programih je lahko število prostih vpisnih mest skupno za Slovence in tujce.«.
13. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta zadnji stavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ne glede na drugi odstavek 16. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/12) se drugi, tretji in četrti odstavek 12. člena pravilnika začnejo uporabljati za prijavne roke po razpisih za vpis za študijske programe druge in tretje stopnje za študijsko leto 2013/2014, za prijavne roke po razpisih za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe pa za študijsko leto 2014/2015.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-319/2012/10
Ljubljana, dne 23. januarja 2013
EVA 2012-3330-0135
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost