Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013

Kazalo

2688. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 8235.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11 in 80/12) se v 5. členu v sedmi alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– Ukrep VllI: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu.«.
2. člen
Za 26.c členom se dodajo novo 8. podpoglavje in novi 26.č, 26.d, 26.e in 26.f člen, ki se glasijo:
»8. Ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu
26.č člen
(predmet in namen podpore)
(1) Podpora je namenjena čebelarjem zaradi škode, ki je nastala zaradi suše in pozebe v naravnem okolju v letu 2012, zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja (v nadaljnjem besedilu: škodni dogodek pri ukrepu VIII).
(2) Namen ukrepa je ohranitev ekonomske sposobnosti čebelarjev, da nadaljujejo s čebelarjenjem.
(3) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino.
26.d člen
(vlagatelji)
Vlagatelji so čebelarji, ki so vpisani v register čebelnjakov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
26.e člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– v letu 2012 so do 30. junija 2012 sporočili število čebeljih družin, ki se nanaša na stanje v obdobju med 1. januarjem in 30. junijem 2012,
– podporo lahko vlagatelji uveljavljajo za število čebeljih družin, ki je bilo razvidno iz registra čebelnjakov, na dan 30. junija 2012, pri čemer je imel vlagatelj prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin,
– so v letu 2012 utrpeli škodo zaradi škodnega dogodka pri ukrepu VIII, kar izkazujejo z izjavo, ki jo podpišeta vlagatelj in pooblaščena oseba organizacije, ki ima status priznane rejske organizacije v čebelarstvu v skladu s predpisom, ki ureja živinorejo, in
– na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v težavah.
26.f člen
(finančne določbe)
(1) Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi škodnega dogodka pri ukrepu VIII, se zagotovijo sredstva do višine 200.000,00 eurov.
(2) Višina podpore znaša 2,43 eura na čebeljo družino.«.
3. člen
V 27. členu se besedilo »in VII« nadomesti z vejico in besedilom »VII in VIII«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-43/2013
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0049
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost