Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013

Kazalo

2687. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane, stran 8222.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08 in 72/12) se 24. člen spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. rabi vodo v nasprotju z določbo prvega odstavka 4. člena te uredbe,
2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepovedmi iz 5. in 6. člena te uredbe, ali gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,13., 14., 15., 20. in 21. člena te uredbe,
3. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 14. člena te uredbe,
4. ravna v nasprotju s 16. členom te uredbe,
5. gnoji v nasprotju s 16.a členom te uredbe,
6. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko ali nestanovanjsko stavbo odvajanja oziroma zbiranja in čiščenja industrijske odpadne vode ali se ne priključi na novozgrajeno javno kanalizacijo v rokih in na način iz 18. člena te uredbe,
7. ne zagotovi za stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo odvajanja oziroma zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode ali se ne priključi na novozgrajeno javno kanalizacijo v rokih in na način iz 19. člena te uredbe,
8. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode ter za izvajanje meritev in odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 22.a člena te uredbe in
9. ne zagotovi zahtev v rokih iz 31. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.«.
2. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-42/2013
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0015
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost