Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013

Kazalo

2669. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih, stran 8056.

Na podlagi osmega odstavka 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
1. člen
V Pravilniku o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vpisniku Pn se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. številka plačilnega naloga;
4. datum izdaje plačilnega naloga;
5. ime pooblaščene uradne osebe, ki je izdala plačilni nalog;
6. osebno ime storilca;
7. EMŠO storilca;
8. datum rojstva storilca;
9. državljanstvo storilca;
10. stalno prebivališče storilca;
11. začasno prebivališče storilca;
12. naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
13. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
15. podatki o zaposlitvi odgovorne osebe;
16. kraj storitve prekrška;
17. čas storitve prekrška;
18. pravna opredelitev prekrška;
19. znesek izrečene globe;
20. znesek stroškov postopka;
21. številke računov za plačilo globe;
22. številke računov za plačilo stroškov postopka;
23. pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:
a) izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu,
b) številka vozniškega dovoljenja,
c) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje in datum izdaje vozniškega dovoljenja,
d) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
e) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
f) številka vpisa v evidenco o vozniških dovoljenjih (28. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13));
24. datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13; v nadaljnem besedilu: zakon));
25. datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č člena zakona);
26. datum obvestila o prekršku (osmi odstavek 57. člena zakona);
27. datum plačila globe na podlagi obvestila o prekršku (osmi odstavek 57. člena zakona);
28. datum vročitve plačilnega naloga;
29. datum zapadlosti globe in stroškov postopka;
30. datum prostovoljnega plačila globe;
31. datum prostovoljnega plačila stroškov postopka;
32. datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene globe in stroškov postopka;
33. datum izdaje sklepa o določitvi načina in rokov za obročno plačilo globe in stroškov postopka;
34. datum vročitve sklepa o obročnem plačilu globe in stroškov postopka;
35. datum zapadlosti obrokov za plačilo globe in stroškov postopka;
36. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
37. datum umika zahteve za sodno varstvo;
38. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
39. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
40. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
41. datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
42. datum odprave plačilnega naloga in vložitve predloga pri pristojnem prekrškovnem organu;
43. datum odprave plačilnega naloga in izreka opomina;
44. datum odprave plačilnega naloga in izdaje novega plačilnega naloga, s katerim je nadomeščen stari plačilni nalog;
45. datum vročitve novega plačilnega naloga ali odločbe, s katero je nadomeščen stari plačilni nalog;
46. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog ali odločbo, s katero je nadomeščen stari plačilni nalog;
47. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
48. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
49. vrsta sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi plačilnega naloga ali odločbe, sodba o spremembi plačilnega naloga ali odločbe;
50. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
51. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
52. datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bil z njo plačilni nalog spremenjen;
53. datum vložitve pritožbe zoper sklep ali sodbo, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo;
54. datum umika pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
55. datum zavrženja pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
56. datum izdaje sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
57. vrsta sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje, sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;
58. datum pravnomočnosti plačilnega naloga ali odločbe;
59. datum izvršljivosti plačilnega naloga ali odločbe;
60. podatek ali je bila sodna taksa odmerjena ali ne;
61. datum izdaje poziva za plačilo sodne takse;
62. številka poziva za plačilo sodne takse;
63. znesek sodne takse;
64. datum vročitve poziva za plačilo sodne takse;
65. podatek o roku za prostovoljno plačilo sodne takse;
66. datum prostovoljnega plačila sodne takse;
67. datum vložitve predloga za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
68. datum izdaje sklepa sodišča o nadomestitvi globe;
69. datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
70. datum pošiljanja predloga organu, pristojnem za prisilno izterjavo;
71. datum izvršitve plačilnega naloga po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
72. datum izvršitve plačilnega naloga ali odločbe po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi;
73. datum nastopa okoliščine, ki preprečuje izvršitev plačilnega naloga ali odločbe (npr. zastaranje izvršitve, smrt storilca prekrška);
74. datum prejema pisne pobude za vložitev predloga za odpravo ali spremembo odločbe (171.b člen zakona);
75. datum vložitve predloga za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa pri sodišču;
76. datum odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa;
77. vrsta odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.č člen zakona): odprava plačilnega naloga ali odločbe, sprememba plačilnega naloga ali odločbe;
78. datum pošiljanja predloga pristojnemu prekrškovnemu organu oziroma vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);
79. datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
80. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
81. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
82. opombe.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V zadevah kršitev predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu se v vpisnik Pn poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vpisujejo tudi ti podatki:
1. datum vložitve ugovora zoper plačilni nalog;
2. datum umika ugovora zoper plačilni nalog;
3. datum zavrženja ugovora zoper plačilni nalog;
4. datum izdaje odločbe o prekršku na podlagi ugovora;
5. datum izdaje odločbe o odpravi plačilnega naloga in ustavitvi postopka;
6. datum vročitve odločbe o prekršku na podlagi ugovora.«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vpisniku Odl se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. datum izdaje odločbe o prekršku;
4. ime pooblaščene uradne osebe, ki je izdala odločbo o prekršku;
5. osebno ime storilca;
6. EMŠO storilca;
7. rojstni podatki storilca;
8. državljanstvo storilca;
9. stalno prebivališče storilca;
10. začasno prebivališče storilca;
11. naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
12. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
13. matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. podatki o zaposlitvi odgovorne osebe;
15. kraj storitve prekrška;
16. čas storitve prekrška;
17. pravna opredelitev prekrška;
18. podatek, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
19. datum vložitve predloga o prekršku;
20. podatki o predlagatelju;
21. datum zaznambe, da prekrškovni organ ne bo izdal odločbe o prekršku;
22. razlog za neizdajo odločbe o prekršku;
23. izrečena glavna sankcija;
24. izrečena stranska sankcija;
25. znesek izrečene globe;
26. višina stroškov postopka;
27. številke računov za plačilo globe;
28. številke računov za plačilo stroškov postopka;
29. pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:
a) številka vozniškega dovoljenja,
b) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje, in datum izdaje vozniškega dovoljenja,
c) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
d) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
e) številka vpisa v evidenco o vozniških dovoljenjih (28. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13));
30. podatek ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske koristi in o njeni višini;
31. podatek o roku za prostovoljno plačilo izrečene globe;
32. datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen zakona);
33. datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č člena zakona);
34. datum vročitve odločbe o prekršku;
35. datum zapadlosti globe in stroškov postopka;
36. datum prostovoljne izvršitve odločbe o prekršku;
37. datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene globe in stroškov postopka;
38. datum izdaje sklepa o določitvi načina in rokov za obročno plačilo globe in stroškov postopka;
39. datum zapadlosti obrokov za plačilo globe in stroškov postopka;
40. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
41. datum umika zahteve za sodno varstvo;
42. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
43. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
44. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
45. datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
46. datum odprave odločbe in vložitve predloga pri pristojnem prekrškovnem organu;
47. datum odprave odločbe in izreka opomina;
48. datum izdaje nove odločbe, s katero je nadomeščena stara odločba;
49. datum vročitve nove odločbe, s katero je nadomeščena stara odločba;
50. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper odločbo, s katero je nadomeščena stara odločba;
51. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
52. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
53. vrsta sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi odločbe prekrškovnega organa, sodba o spremembi odločbe prekrškovnega organa in odločitev o odvzemu premoženjske koristi in stroških postopka;
54. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
55. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
56. datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bila z njo odločba spremenjena;
57. datum vložitve pritožbe zoper sklep ali sodbo, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo;
58. datum umika pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
59. datum zavrženja pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
60. datum izdaje sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
61. vrsta sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje in sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;
62. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
63. datum izvršljivosti odločbe o prekršku;
64. podatek ali je bila sodna taksa odmerjena ali ne;
65. datum izdaje poziva za plačilo sodne takse;
66. številka poziva za plačilo sodne takse;
67. znesek sodne takse;
68. datum vročitve poziva za plačilo sodne takse;
69. podatek o roku za prostovoljno plačilo sodne takse;
70. datum prostovoljnega plačila sodne takse;
71. podatek ali je bil vložen predlog za uklonilni zapor;
72. podatek o odločitvi sodišča o predlogu za uklonilni zapor;
73. podatek o izvršitvi ali ustavitvi uklonilnega zapora;
74. datum vložitve pritožbe zoper sklep o nedoločitvi ali ustavitvi izvrševanja uklonilnega zapora (enajsti odstavek 202.b člena zakona);
75. podatek o odločitvi višjega sodišča o pritožbi zoper sklep o nedoločitvi ali ustavitvi izvrševanja uklonilnega zapora (enajsti odstavek 202.b člena zakona);
76. datum vložitve predloga za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
77. datum izdaje sklepa sodišča o nadomestitvi globe;
78. datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
79. datum pošiljanja predloga organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaradi prisilne izterjave globe;
80. datum pošiljanja predloga organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaradi prisilne izterjave stroškov postopka;
81. datum pošiljanja predloga organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaradi izvršitve odvzema premoženjske koristi;
82. datum izvršitve odločbe po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
83. datum izvršitve odločbe po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi;
84. datum nastopa okoliščine, ki preprečuje pregon ali izvršitev odločbe o prekršku (npr. zastaranje pregona ali izvršitve, smrt storilca prekrška);
85. datum prejema pisne pobude za vložitev predloga za odpravo ali spremembo odločbe (171.b člen zakona);
86. datum vložitve predloga za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa pri sodišču;
87. datum odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa;
88. vrsta odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.č člen zakona): odprava odločbe o prekršku, sprememba odločbe o prekršku;
89. datum pošiljanja predloga pristojnemu prekrškovnemu organu oziroma vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);
90. datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
91. datum izdaje sodne odločbe o zahtevi za varstvo zakonitosti;
92. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
93. opombe.«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vpisniku Obp se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. osebno ime storilca;
4. EMŠO storilca;
5. rojstni podatki storilca;
6. državljanstvo storilca;
7. stalno prebivališče storilca;
8. začasno prebivališče storilca;
9. naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
10. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
11. matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
12. podatki o zaposlitvi odgovorne osebe;
13. kraj storitve prekrška;
14. čas storitve prekrška;
15. pravna opredelitev prekrška;
16. datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen zakona);
17. datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č člena zakona);
18. podatek ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
19. datum vložitve predloga o prekršku;
20. podatki o predlagatelju;
21. datum zaznambe da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga;
22. datum vložitve obdolžilnega predloga;
23. podatek ali je prekrškovni organ predlagal začasni odvzem vozniškega dovoljenja (113.a člen zakona);
24. datum izdaje sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
25. datum vročitve sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
26. datum odločitve okrajnega sodišča o ugovoru zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
27. vrsta odločitve okrajnega sodišča o ugovoru zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
28. datum vročitve odločitve sodišča o ugovoru zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
29. datum vložitve pritožbe prekrškovnega organa zoper odločitev sodišča o ugovoru;
30. odločitev višjega sodišča o pritožbi;
31. datum vročitve odločitve višjega sodišča o pritožbi zoper sklep, s katerim je okrajno sodišče odločilo o ugovoru;
32. datum vročitve sklepa, s katerim je bil zavržen ali zavrnjen predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
33. datum vložitve pritožbe zoper sklep, s katerim je bil zavržen ali zavrnjen predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
34. odločitev višjega sodišča o pritožbi zoper sklep, s katerim je bil zavržen ali zavrnjen predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
35. datum vročitve odločitve višjega sodišča o pritožbi zoper sklep, s katerim je okrajno sodišče zavrglo ali zavrnilo predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
36. podatek ali je bil vložen enoten obdolžilni predlog (tretji odstavek 55.a člena zakona);
37. podatek ali je bil obdolžilni predlog v delu, ki se nanaša na vodenje enotnega postopka pred sodiščem, zavržen (četrti odstavek 55.a člena zakona);
38. datum umika obdolžilnega predloga;
39. datum zahteve za dopolnitev obdolžilnega predloga;
40. datum vložitve dopolnjenega obdolžilnega predloga;
41. datum izdaje sklepa o zavrženju obdolžilnega predloga;
42. datum izdaje sodbe o zavrnitvi obdolžilnega predloga;
43. datum izdaje sodbe o prekršku na podlagi obdolžilnega predloga;
44. vrsta sodbe o prekršku: sodba o ustavitvi postopka ali sodba, s katero je obdolženec spoznan za odgovornega;
45. datum vložitve pritožbe;
46. datum izdaje odločitve višjega sodišča o pritožbi;
47. navedba vrste sodne odločitve o pritožbi: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje in sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;
48. opombe.«.
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpisujejo ti podatki:
1. zaporedna številka;
2. datum vpisa v evidenco;
3. številka zadeve;
4. osebno ime storilca;
5. znesek globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi;
6. datum predloga za določitev uklonilnega zapora;
7. podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
8. datum vložitve pritožbe zoper sklep o nedoločitvi ali ustavitvi izvrševanja uklonilnega zapora (enajsti odstavek 202.b člena zakona);
9. podatek o odločitvi višjega sodišča o pritožbi zoper sklep o nedoločitvi ali ustavitvi izvrševanja uklonilnega zapora (enajsti odstavek 202.b člena zakona);
10. datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po organu, pristojnem za prisilno izterjavo, oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
11. datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po organu, pristojnem za prisilno izterjavo, oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi.«.
5. člen
Obrazci št. 1, 2, 3 in 5 se nadomestijo z novimi obrazci, ki so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
6. člen
Za zadeve iz desetega odstavka 30. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13) se uporablja Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11).
7. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2014.
(2) Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11).
Št. 007-659/2013
Ljubljana, dne 13. avgusta 2013
EVA 2013-2030-0092
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje