Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2519. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I), stran 7655.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-7
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-I)
1. člen
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) se v prvem odstavku 20. člena besedilo »neobveznega tujega jezika« nadomesti z besedilom »neobveznih izbirnih predmetov«.
2. člen
20.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»20.a člen
(neobvezni izbirni predmet)
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov.«.
3. člen
Na koncu tretjega odstavka 35. člena se doda besedilo »Izbirni predmeti, katerih vsebina in dejavnosti iz učnega načrta so vezane na daljšo strnjeno izvedbo, se lahko izvedejo v obsegu do največ osem ur pouka dnevno.«.
4. člen
V 39. členu se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
5. člen
Na koncu drugega odstavka 40. člena se doda besedilo »Pouk v manjših učnih skupinah se v 4. razredu začne izvajati v mesecu aprilu.«.
6. člen
41. člen se črta.
7. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.«.
8. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.«.
9. člen
V 49. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Otroku s posebnimi potrebami se z odločbo o usmeritvi določi praviloma najbližja ustrezna šola.«.
10. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik)
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.
Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.
Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status iz prvega ali drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.
Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.
Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.«.
11. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še dve leti in tako obdrži status učenca. Šola učenca in njegove starše posebej seznani s pravico do podaljšanega statusa.
Če učenec, ki ima podaljšan status, z neprimernim odnosom ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko ravnatelj na predlog učiteljskega zbora ne glede na določilo prvega odstavka tega člena med šolskim letom oziroma ob koncu šolskega leta odloči, da je učenec izključen iz te osnovne šole.
Učenec iz prvega odstavka tega člena obdrži status učenca tudi, če nadaljuje šolanje kot odrasel.
Kdor ne ponavlja 9. razreda in opravlja popravne izpite v naslednjem šolskem letu, obdrži status učenca za to šolsko leto.«.
12. člen
Tretji odstavek 61. člena se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen
Peti odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola ob zaključku pouka učencu izroči obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole.«
14. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne, tehnične, razvojne in druge naloge, povezane z nacionalnim preverjanjem znanja, opravljajo zavodi, določeni v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«
15. člen
Četrti odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »ob koncu tretjega obdobja«.
16. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Popravni in predmetni izpit opravlja učenec pred izpitno komisijo.«.
17. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11 in 40/12 – ZUJF) se 45. člen spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred)
Pouk prvega tujega jezika v 2. razredu se uvaja postopoma tako, da se v šolskem letu 2014/15 uvede za učence 2. razreda na največ 15 odstotkih šol od skupnega števila osnovnih šol, v šolskem letu 2015/16 pa še največ 30 odstotkov šol od skupnega števila osnovnih šol. V šolskem letu 2016/17 se začne izvajati prvi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 2. razred.
Načrt in pogoje uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred podrobneje določi minister najkasneje do 28. februarja 2014.«.
18. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11 in 40/12 – ZUJF) se v drugem stavku 48. člena letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
19. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11 in 40/12 – ZUJF) se v drugem odstavku 49. člena črta besedilo »39.a,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»1. septembra 2015 se začne uporabljati 39.a člen zakona.«.
20. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12 in 25/13 – odl. US) se v drugem odstavku 221. členu črtata besedili »20.a člena, tretjega odstavka 61. člena« ter »in petega«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(predmetniki in učni načrti)
Predmetnike in učne načrte v skladu s tem zakonom določi pristojni strokovni svet najkasneje do 31. decembra 2013.
Zasebne šole uskladijo predmetnike in učne načrte v skladu s tem zakonom najkasneje do 31. decembra 2013.
22. člen
(uvajanje neobveznega izbirnega predmeta)
1. septembra 2014 se začne uporabljati 20.a člen zakona, in sicer postopoma tako, da se v šolskem letu 2014/15 uvede pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence 4. in 7. razreda, v šolskem letu 2015/16 za učence 5. in 8. razreda, v šolskem letu 2016/17 pa še za učence 6. in 9. razreda.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za učence 1. razreda začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v šolskem letu 2015/16.
23. člen
(drugi tuji jezik kot obvezni predmet v 7. razredu)
Šole, ki so v šolskem letu 2012/13 izvajale pouk obveznega drugega tujega jezika v 7. razredu, lahko pouk drugega tujega jezika izvajajo tudi v šolskem letu 2013/14.
24. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole (Uradni list RS, št. 30/13).
25. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-02/13-7/12
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1279-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti