Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2040. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana, stran 6155.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 12/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 96/11 in 12/13) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje tehnične realizacije filmskih projektov, namenjenih kinematografskemu prikazovanju (v nadaljnjem besedilu: filmski projekti), ki so sprejeti v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenski filmski center). Tehnična realizacija zajema izvedbo (snemanje slike in zvoka ter obdelavo posnetega materiala) celovečernih in kratkih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov vseh filmskih zvrsti.
Zavod lahko namenja prosta tehnično-izvedbena sredstva, prostorske kapacitete in človeške vire, ki niso zasedena z izvedbo filmskih projektov, sprejetih v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra, potrebam trga. Zavod s svojo dejavnostjo spodbuja filmsko in avdiovizualno dejavnost v Republiki Sloveniji in v tujini.«.
2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Zavod izvaja tehnično realizacijo večstranskih oziroma dvostranskih manjšinskih filmskih koprodukcij pod enakimi pogoji kot tehnično realizacijo večstranskih filmskih koprodukcij, v katerih je večinski slovenski delež.
V primeru večstranskih oziroma dvostranskih manjšinskih filmskih koprodukcij mora biti delež koproducentov pri ustvarjalnem, tehničnem in umetniškemu osebju, zasedbi vlog in tehniki v sorazmerju z njihovim vložkom.
Delež koproducentov iz prejšnjega odstavka ugotavlja svet na podlagi poročil direktorja na letni ravni.
V primeru, da je s tehniko, storitvami in izvedbo pri večstranski oziroma dvostranski filmski koprodukciji, ki je sprejeta v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra, vključen zavod, se evidentirana višina storitev ovrednoti kot javna služba po stroškovniku, določenem za izvajanje javne službe.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge v zvezi s tehnično realizacijo filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center:
– organizira in izvaja tehnične in kadrovske storitve pri izdelovanju filmov vseh vrst,
– zagotavlja filmsko snemalno ter svetlobno tehniko v fazi produkcije,
– zagotavlja scensko tehniko in gradbenoscenski servis za izvedbo projektov,
– zagotavlja prostorske kapacitete za snemanje v studiu,
– nudi osnovne infrastrukturne in prostorske usluge producentom neposredno med izvajanjem projekta,
– zagotavlja tehnične storitve v fazi postprodukcije projekta za obdelavo in pregled slike in zvoka,
– sodeluje s Slovenskim filmskim centrom in drugimi javnimi subjekti iz programa Slovenskega filmskega centra ter drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami, ki delujejo na področju filma, avdiovizualne ali sorodne kulturne dejavnosti,
– vzdržuje in posodablja filmske tehnične kapacitete,
– zagotavlja izobraževanje svojih tehničnih izvedbenih kadrov in tehničnih kadrov drugih izvajalcev,
– zagotavlja vsaj enkrat na leto »dan odprtih vrat«, ko je zainteresiranim na voljo ogled prostorskih in tehničnih kapacitet filmskega studia.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– posoja kostume in filmsko scenske rekvizite,
– nastopa v pravnem prometu s tehničnimi sredstvi, potrebnimi za avdiovizualno produkcijo,
– trži svoje proste kapacitete.
Zavod namenja vso razpoložljivo infrastrukturo, kadre in termine izvajanju filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center, po terminskem planu, usklajenem s Slovenskim filmskim centrom.
Evidentirane storitve zavoda morajo biti vključene v sprejeto finančno konstrukcijo filmskega projekta in predstavljajo sestavni del državne pomoči pri produkciji filmskega projekta.
Usklajeni terminski plan je dolžan direktor predložiti svetu najkasneje do predložitve programa dela in finančnega načrta tekočega leta v soglasje.
Zavod sklene pogodbo s producenti filmskih projektov najkasneje v roku enega meseca po prejetju dokazil o sprejemu projektov v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra.
Ob sklenitvi pogodbe mora producent zavodu predložiti odločbo o sprejetju filmskega projekta v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra in pogodbo, sklenjeno s Slovenskim filmskim centrom, iz katere bodo razvidni pogodbena višina in finančni načrt celotnega projekta, višina vseh javnih sredstev, namenjenih za produkcijo projekta, ter terminski načrt in snemalni plan.
Zavod vrednoti in obračuna izvedbo tehnične realizacije posameznih filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center, po stroškovniku za opravljanje javne službe.
Višina evidentiranih storitev za tehnično realizacijo filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center, po stroškovniku za opravljanje javne službe predstavlja, ob upoštevanju proračunskih sredstev za delovanje zavoda, državno pomoč producentom, kolikor gre za storitev, ki ni vrednotena in obračunana po ceniku za trženje prostih kapacitet.
Zavod lahko sodeluje pogodbeno pri tehnični izvedbi filmskih projektov v okviru javne službe le v primeru, da so bili filmski projekti sprejeti v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra in da so jim bila dodeljena finančna sredstva za realizacijo.
Kot državna pomoč se v tem primeru upošteva celota pomoči za produkcijo filma.
Zavod sprejme cenik za trženje prostih kapacitet, h kateremu da soglasje svet. Proste kapacitete se po zagotovitvi razpoložljivih kapacitet za realizacijo filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center, lahko namenijo za izvajanje vseh drugih storitev s področja delovanja zavoda.
Sestavni del stroškovnika za izvajanje javne službe in cenika za trženje prostih kapacitet so pravila, ki določajo in urejajo pogoje najema prostorov, tehnike ter nudenja drugih storitev.«.
4. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Zavod lahko na podlagi programsko poslovnega interesa, določenega v letnem programu dela in finančnem načrtu, sklene letno pogodbo o sodelovanju z drugimi ustanovami in izvajalci javnega interesa na področju avdiovizualne in filmske dejavnosti, kolikor ti niso sprejeti v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra.
Prednost pri koriščenju prostih kapacitet imajo avdiovizualni in filmski projekti.«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Naloge iz 5. člena tega sklepa, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
16.100 Žaganje, skobljenje lesa ter impregniranje lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
18.130 Priprava za tisk in objavo
49.410 Cestni tovorni promet
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.290 Špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.190 Drugo založništvo
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v njem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Zavod ima lahko enega pomočnika direktorja, ki ga direktor predlaga za eno izmed naslednjih področij:
– za vodenje strokovno tehničnih del in
– za vodenje poslovnega dela.
O tem, ali je treba imenovati pomočnika direktorja, za katero od navedenih področij, odloči svet na predlog direktorja za vsak mandat posebej, in sicer ob upoštevanju tega, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati pomočnik direktorja, določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.«.
7. člen
14. člen se črta.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
Pred sprejetjem sklepa o razrešitvi na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Pomočniku direktorja predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja.«.
9. člen
16. člen se črta.
10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Svet sestavlja pet članov, od teh:
– en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za kulturo, in sicer s področja dela javnega zavoda, financ ali pravnih zadev,
– en predstavnik Slovenskega filmskega centra, ki ga minister, pristojen za kulturo, posreduje v imenovanje Vladi Republike Slovenije,
– dva predstavnika strokovnih združenj s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, ki ju minister, pristojen za kulturo, posreduje v imenovanje Vladi Republike Slovenije, ter
– en predstavnik delavcev zavoda.
Ministrstvo pozove Slovenski filmski center, da v roku 15 dni od prejema obvestila direktorja o poteku mandata članov, določi predstavnika člana iz druge alineje prejšnjega odstavka.
V primeru, da Slovenski filmski center v predpisanem roku ne posreduje ministrstvu predstavnika za člana sveta, minister, pristojen za kulturo, sam predlaga kandidata za člana sveta in ga predloži v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
Ministrstvo pozove strokovna združenja s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, da v roku 15 dni od prejema obvestila direktorja o poteku mandata članov določijo predstavnika za člana sveta iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.
V primeru, da minister, pristojen za kulturo, prejme več predlogov kandidatov za predstavnika strokovnih združenj s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, od prejetih predlogov predlaga dva predstavnika in ju predloži v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
V primeru, da na javni poziv strokovnim združenjem s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti za posredovanje predstavnikov za člana sveta ministrstvo ne prejme predlogov v predpisanem roku, minister, pristojen za kulturo, sam predlaga kandidata za člana sveta in ju predloži v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo soupravljanje delavcev, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev.
Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Direktor je dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za kulturo, o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Člani sveta ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi so osebno, poslovno ali kakorkoli drugače interesno povezani.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.«.
11. člen
V 20. členu se na koncu trinajste alineje pika nadomesti z vejico in doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k začetku postopka zaposlitve pomočnika direktorja.«.
12. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– Filmski studio, Stegne 5, 1000 Ljubljana, parc. št. 1713/39, na kateri stoji stavba z ID 1718, parc. št. 1713/32 in parc. št. 1713/68, vse k. o. Dravlje (1738),
– Filmski studio, Fornače 27, 6330 Piran, parc. št. 253/4, na kateri stojijo stavbe z ID 825, 826, 834, 835, 837 in 1103, vse k. o. Piran (2630),
– stanovanje na naslovu Smoletova 13, 1000 Ljubljana, del št. 2 v stavbi z ID 3272 na parc. št. 2156, k. o. Bežigrad (2636), in
– z opremo iz seznama osnovnih sredstev po stanju na dan 31. 12. 2002.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Svet javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana v trenutni sestavi opravlja naloge do imenovanja novega sveta zavoda v skladu z določbo 12. člena tega sklepa. Predstavniku delavcev zavoda mandat ne preneha in nadaljuje svoje delo do izteka mandata.
Ministrstvo v roku 15 dni po uveljavitvi tega sklepa objavi javni poziv strokovnim združenjem s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti za posredovanje predlogov kandidatov za člana sveta ter pozove Slovenski filmski center, da predlaga svojega predstavnika.
14. člen
Direktor v roku 30 dni od uveljavitve tega sklepa pripravi spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela in ga pošlje svetu v soglasje.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-4/2013
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2013-3340-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost