Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1882. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije, stran 5679.

Na podlagi 35. člena in 37. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
1. člen
V Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11) se v prvem odstavku 3. člena v napovednem stavku besedilo »Uredbo Komisije (ES) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 83 z dne 30. 3. 2011, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) št. 618/2012 z dne 10. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 179 z dne 11. 7. 2012, str. 3), za 3. točko pa se pika nadomesti z vejico in doda nova 4. točka, ki se glasi: »4. kemijska sestava.«.
V drugem odstavku se za 6. točko vejica nadomesti s piko in črta 7. točka.
V tretjem odstavku se za besedo »letu« dodata vejica in naslednje besedilo: »bodisi v pisni ali elektronski obliki.«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Urad po prejemu podatkov iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika potrdi vpis kemikalije v seznam kemikalij ter za vsako sporočeno kemikalijo določi evidenčno ter sporočilno številko.«.
3. člen
V 6. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Urad potrdi izbris iz seznama kemikalij.«.
4. člen
8. člen se črta.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alinei besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 366/2011 z dne 14. aprila 2011 o spremembi Priloge XVII (akrilamid) k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 101 z dne 15. 4. 2011, str. 12)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) št. 348/2013 z dne 17. aprila 2013 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 108 z dne 18. 4. 2013, str. 1)«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 070-17/2013-11
Ljubljana, dne 21. maja 2013
EVA 2013-2711-0010
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost