Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1801. Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, stran 5384.

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije ter Svet gorenjskih sindikatov na strani delojemalcev
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev
na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 s spremembami) sklepata naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami)
1. člen
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) se:
– besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najnižje osnovne plače (NOP) od 1. 6. 2013 za posamezne tarifne razrede znašajo:
+---------------+---------------------------+-------------------+
|Tarifni razred |              |NOP v EUR od 1. 6. |
|        |              |    2013    |
+---------------+---------------------------+-------------------+
|   I.    |Enostavna dela       |   449,82    |
+---------------+---------------------------+-------------------+
|   II.   |Manj zahtevna dela     |   487,33    |
+---------------+---------------------------+-------------------+
|   III.   |Srednje zahtevna dela   |   536,09    |
+---------------+---------------------------+-------------------+
|   IV.   |Zahtevna dela       |   588,59    |
+---------------+---------------------------+-------------------+
|   V.    |Bolj zahtevna dela     |   656,08    |
+---------------+---------------------------+-------------------+
|   VI.   |Zelo zahtevna dela     |   768,60    |
+---------------+---------------------------+-------------------+
|   VII.   |Visoko zahtevna dela    |   916,66    |
+---------------+---------------------------+-------------------+
(2) Najnižje osnovne plače se, glede na najnižje osnovne plače veljavne na dan sklenitve teh sprememb in dopolnitev, s sklenitvijo nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije povišajo za 1,0 %.
(3) Sprememba najnižjih osnovnih plač iz prvega in drugega odstavka tega člena ne velja za tiste delodajalce, ki imajo na dan 31. 3. 2013 s sindikati na podjetniški ravni sklenjen dogovor, da se osnovne plače v podjetju do določenega datuma ne povečujejo. Sprememba ne velja za čas veljavnosti podjetniškega dogovora.«
– besedilo 1. odstavka 1. točke (Regres za letni dopust) 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Minimalni regres za letni dopust za leto 2013 znaša 783,66 EUR, če ga delodajalec v celoti izplača v denarju. V primeru, da delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki znaša minimalni regres za letni dopust za leto 2013 800,00 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska, preostali del, to je 45 %, pa v skladu s četrtim odstavkom 1. točke 81. člena normativnega dela KP trgovine.«
2. člen
Vse ostale določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije ostanejo nespremenjene.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. maja 2013
Sindikat delavcev
trgovine Slovenije – ZSSS
Vesna Stojanovič l.r.
predsednica
 
Konfederacija
sindikatov 90
Slovenije,
Sindikat trgovine
Slovenije
Štefka Bezgovšek
l.r.
predsednica
 
Svet gorenjskih
sindikatov
Nežka Bozovičar
l.r.
predsednica
 
Trgovinska
zbornica Slovenije
mag. Marija Lah
l.r.
predsednica
 
Združenje
delodajalcev
Slovenije
Nina Potisek l.r.
predsednica
ZDS – Sekcije za
trgovino
 
Gospodarska
zbornica Slovenije
mag. Brane Lotrič
l.r.
predsednik UO
GZS – Podjetniško
trgovske zbornice
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 29. 5. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-40 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 1/9.