Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1783. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G), stran 5340.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. maja 2013.
Št. 003-02-5/2013-9
Ljubljana, dne 31. maja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1G)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) se v petem odstavku 23. člena za besedo »ministrstvo« doda besedilo »ali drug organ državne uprave«.
2. člen
V naslovu 28. člena se besedilo »ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedilom »ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«, v besedilu člena pa se besedilo »Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«.
3. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(ministrstvo za kmetijstvo in okolje)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil, uporabe materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnosti in kakovosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu ter naloge s področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo.«.
4. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(ministrstvo za kulturo)
Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, filma, medijev, slovenskega jezika in verske svobode.«.
5. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(ministrstvo za notranje zadeve)
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev in migracij, javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja, elektronskega poslovanja javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir.«.
6. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(ministrstvo za pravosodje)
Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, e-pravosodja, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb ter naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade.«.
7. člen
V 38. členu se besedilo », učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter naloge na področju razvoja in graditve širokopasovnih omrežij« nadomesti z besedilom »ter naloge na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije«.
8. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva, izobraževanja odraslih, znanosti, raziskovanja, športa, informacijske družbe in elektronskih komunikacij.«.
9. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(ministrstvo za zdravje)
Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih javnega zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, kemijske varnosti, varstva pred sevanji, zdravil in medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, proizvodnje in prometa materialov, ki prihajajo v stik z živili, njihove uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitne vode, živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu z vidika preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni.«.
10. člen
74.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»74.a člen
(centralni informacijsko komunikacijski sistem)
Ministrstvo, pristojno za upravo, je na področju elektronskega poslovanja pristojno za zagotavljanje centralnega informacijsko komunikacijskega sistema, strateško upravljanje razvoja in vzdrževanja poslovne informacijske arhitekture in sistemov, zagotavljanje elektronskih storitev, elektronsko podporo upravnim ter drugim postopkom in razvoj skupnih aplikacijskih rešitev.
Vlada z uredbo določi zavezujoče tehnološke standarde, smernice in skupno varnostno politiko za delovanje centralnega informacijsko komunikacijskega sistema.
Ministrstvo, pristojno za upravo, zagotavlja storitve centralnega informacijsko komunikacijskega sistema za elektronsko poslovanje državnih organov, javnih agencij, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, razen če zakon ne določa drugače.
Stroške uporabe centralnega informacijsko komunikacijskega sistema za državne organe krije državni proračun.
Razvoj centralnega informacijsko komunikacijskega sistema usmerja strateška koordinacija, ki jo imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo, izmed predstavnikov državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki uporabljajo sistem za svoje poslovanje.
Organi državne uprave, organi lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, pri izvrševanju upravnih nalog vodijo elektronske evidence dokumentarnega gradiva s svojega delovnega področja. V elektronske evidence dokumentarnega gradiva se z namenom opravljanja upravnih nalog evidentira osebno ime oziroma firma subjekta dokumentarnega gradiva, naslov njegovega prebivališča oziroma sedež in morebitni elektronski naslov. Osebni podatki se iz evidence izbrišejo ob uničenju dokumentov ali ob njihovem izločanju. V elektronskih evidencah dokumentarnega gradiva se evidentirajo tudi dokumenti v elektronski obliki oziroma fizični dokumenti, ki so pretvorjeni v elektronsko obliko. Elektronske evidence dokumentarnega gradiva se povezujejo s centralnim registrom prebivalstva in Poslovnim registrom Slovenije tako, da se na podlagi EMŠO, davčne ali matične številke, v postopkih, kjer so ti podatki obvezna sestavina vloge, v elektronske evidence dokumentarnega gradiva pri organu na posamezno zahtevo organa prenesejo podatki o osebnem imenu oziroma firmi in o naslovu stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedežu.«.
11. člen
74.b in 74.c člen se črtata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/10 – ZUKN, 8/12 in 21/13) se v prvem odstavku 8. člena sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– notranje zadeve,«.
13. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/10 – ZUKN, 8/12 in 21/13) se četrti odstavek 25. člena spremeni tako, da se glasi:
»Kot vladna služba deluje tudi kabinet predsednika vlade. Če je predstojnik kabineta predsednika vlade direktor, ga imenuje in razreši predsednik vlade. Položaj mu preneha z razrešitvijo, odstopom ali s prenehanjem funkcije predsednika vlade, za postopek njegove izbire pa se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne uslužbence.«.
14. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 in 15/13 – ZODPol) se v tretjem odstavku 10. člena, tretjem odstavku 17. člena in prvem odstavku 146. člena besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »pravosodje«.
15. člen
V Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) se v 18. členu in drugem odstavku 37. člena beseda »upravo« nadomesti z besedo »pravosodje«.
16. člen
Minister oziroma Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom kot minister oziroma Ministrstvo za notranje zadeve, z delovnimi področji v skladu s tem zakonom.
Ministrstvo oziroma minister, pristojen za pravosodje, prevzame pristojnosti in naloge, ki jih ima ministrstvo oziroma minister, pristojen za notranje zadeve, v skladu z Zakonom o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 in 15/13 – ZODPol) in drugimi predpisi, v razmerju do državnega tožilstva.
17. člen
Uporabniki proračuna do ureditve v zakonu, ki ureja povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke zaposlenih v javnem sektorju, podatke o višini izplačanih sredstev za regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, solidarnostno pomoč, odpravnino ob upokojitvi in terenski dodatek brezplačno posredujejo Agenciji Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve v skladu s tem zakonom in metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju.
Podatki iz prejšnjega odstavka so javnosti dostopni po vrstah povračil stroškov in drugih prejemkov za posameznega proračunskega uporabnika.
18. člen
Metodologijo iz prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Uredbo iz drugega odstavka 74.a člena zakona sprejme vlada najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Strateško koordinacijo iz petega odstavka 74.a člena zakona imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem zakonom najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona. Najkasneje do izteka tega roka ministrstva prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje državnega proračuna.
Ne glede na prejšnji odstavek Ministrstvo za kmetijstvo in okolje prevzame naloge v skladu s tem zakonom, sorazmerni del javnih uslužbencev, opreme, dokumentacije, prostorov in pravic proračunske porabe najkasneje do 1. januarja 2014. Najkasneje do tega datuma se s tem zakonom uskladita tudi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za zdravje.
Uradnikom, ki so z dnem uveljavitve tega zakona na položaju generalnega direktorja v ministrstvu, z uveljavitvijo aktov iz prvega in drugega odstavka tega člena, ne glede na določbo četrtega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), položaji ne prenehajo, če se direktorati, ki jih vodijo, ustanovijo v vsebinsko enakem ali zmanjšanem obsegu v drugem ministrstvu.
Naloge na področjih uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje državnega proračuna, najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona prevzame Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije. Najkasneje do izteka tega roka se s tem zakonom uskladijo akt, ki ureja Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, in akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za notranje zadeve in Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije.
20. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/13-5/15
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EPA 1121-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti