Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1782. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L), stran 5338.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. maja 2013.
Št. 003-02-5/2013-10
Ljubljana, dne 31. maja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-L)
1. člen
V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) se za šestim odstavkom 25. člena doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"(7) V senatu, ki ga sestavljajo trije sodniki, odloča vrhovno sodišče o pritožbi zoper sklep sodišča druge stopnje glede pripora (tretji in četrti odstavek 394. člena tega zakona).".
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "O zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo o priporu iz četrtega odstavka 420. člena tega zakona odloča vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov, razen če je pripor odredilo sodišče druge stopnje (četrti odstavek 394. člena) ali če je bil pripor podaljšan s sklepom senata vrhovnega sodišča (drugi odstavek 205. člena).".
2. člen
Tretji odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Oškodovanec, oškodovanec kot tožilec in zasebni tožilec imajo pravico pregledati in prepisati spise in si ogledati dokazne predmete. Oškodovancu se sme ta pravica odreči, dokler ni zaslišan kot priča.".
3. člen
V prvem odstavku 70. člena se za besedo "zapora" doda besedilo "ali dosmrtnega zapora".
V četrtem odstavku se za besedo "let" doda besedilo "ali dosmrtnega zapora".
4. člen
V drugem odstavku 92. člena se v 1. točki za besedo "postopku" pred podpičjem doda besedilo ", stroški zasega, odvzema, hrambe, prodaje in uničenja zaseženih oziroma odvzetih predmetov, ki za potrebe kazenskega postopka nastanejo pred njegovo uvedbo, med njegovim potekom ali po njegovem koncu".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Stroški iz 1., 2., 4. in 5. točke drugega odstavka tega člena ter potrebni izdatki in nagrada postavljenega zagovornika in postavljenega pooblaščenca oškodovanca ter oškodovanca kot tožilca se v postopku zaradi kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, izplačajo naprej iz sredstev organa, ki vodi kazenski postopek, oziroma, če gre za stroške zasega, odvzema, hrambe, prodaje in uničenja zaseženih oziroma odvzetih predmetov, v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo teh predmetov, postopek upravljanja oziroma način ravnanja z njimi. V zvezi s stroški iz 3. točke drugega odstavka tega člena pa mora organ, ki je izvršil privedbo, spremljanje ali vročanje, sodišču predložiti obračun stroškov. Pozneje se vsi navedeni stroški izterjajo od tistih, ki so jih po določbah tega zakona dolžni poravnati. Organ, ki vodi kazenski postopek, mora vse stroške, ki so bili naprej izplačani oziroma za katere je bil sodišču predložen obračun stroškov, vpisati v seznam in seznam priložiti spisom.".
5. člen
Za tretjim odstavkom 96. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Oškodovanec, ki je po začetku glavne obravnave umaknil predlog za pregon, plača stroške kazenskega postopka, razen če obdolženec izjavi, da jih bo plačal sam.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
V drugem odstavku 127. člena se besedilo "telekomunikacijskimi sredstvi" nadomesti z besedilom "sredstvi elektronskih komunikacij".
7. člen
V četrtem odstavku 129. člena se beseda "predpis" nadomesti z besedo "prepis".
8. člen
V drugem odstavku 129.a člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Če je obsojencu oziroma zagovorniku prepis sodbe vročen po pravnomočnosti, začne ta rok teči od zadnje vročitve.".
9. člen
Peti odstavek 143.a člena se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Izjemoma, če je to nujno zaradi učinkovitega ali takojšnjega zavarovanja pravic ali uveljavljanja obveznosti posameznikov ali pravnih oseb, ki prebivajo ali imajo sedež v drugih državah ali nameravajo delati ali delovati ali delajo ali delujejo v drugi državi ali za mednarodno organizacijo, ali za posameznike zaradi prehajanja državnih meja, lahko diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije ali diplomatsko-konzularna predstavništva, ki zastopajo Republiko Slovenijo, pridobijo potrdilo s smiselno uporabo določb prejšnjih odstavkov tega člena. Če je glede na okoliščine zadeve nujno, se v potrdilu navede tudi določeno kaznivo dejanje.".
10. člen
Za 143.a členom se doda nov 143.b člen, ki se glasi:
"143.b člen
(1) Kadar je v skladu s tem zakonom dopustno vabljenje ali obveščanje s sredstvi elektronskih komunikacij, lahko sodišče zaprosi osebe, ki jih namerava vabiti ali obveščati, za kontaktne telefonske in telefaks številke ter naslove elektronske pošte, pri čemer jih opozori, da teh podatkov niso dolžne posredovati. Pozove jih tudi, naj čimprej posredujejo morebitne prihodnje spremembe navedenih podatkov.
(2) Sodišče lahko za potrebe preverjanja istovetnosti oseb, ki sodelujejo pri posameznem preiskovalnem ali procesnem dejanju oziroma v kazenskem postopku, vpogleda in v zapisnik vpiše vrsto in številko osebnega dokumenta, na podlagi katerega je ugotovilo njihovo istovetnost.".
11. člen
Za 143.b členom se doda nov 143.c člen, ki se glasi:
"143.c člen
V primerih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo smejo preiskovalna dejanja, glavna obravnava in odločanje o rednih in izrednih pravnih sredstev po tem zakonu trajati najkrajši potrebni čas. Dolžnost vseh organov, ki sodelujejo v kazenskem postopku, in organov, ki jim dajejo pravno pomoč, je, da postopajo posebno hitro.".
12. člen
V 147. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"(4) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za kaznivo dejanje, glede katerega ni predpisano obvezno obveščanje državnega tožilca pred podajo ovadbe, pošlje policija ovadbo državnemu tožilcu šele potem, ko zbere obvestila in opravi druge ukrepe, ki so potrebni za odločitev državnega tožilca, vendar najkasneje v 30 dneh od podaje ovadbe. Če v tem času ne more zbrati vseh potrebnih podatkov, pošlje državnemu tožilcu ovadbo z navedbo predvidenega roka za predložitev poročila v dopolnitev ovadbe.
(5) Če oškodovanec na policiji poda ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja na predlog, in ob tem izjavi, da ne želi kazenskega pregona, ga policija obvesti, da mu v tem primeru ne gredo pravice iz drugega in četrtega odstavka 60. člena tega zakona. Policija v sprejeti ovadbi zaznamuje podani poduk, ki ga podpiše tudi oškodovanec. Ovadbo takoj pošlje državnemu tožilcu, izvod pa izda tudi oškodovancu. Če državni tožilec zavrže ovadbo (prvi odstavek 161. člena), odločitev zabeleži na uradnem zaznamku in o zavrženju ne obvešča oškodovanca.".
13. člen
Drugi odstavek 149. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Policija sme fotografirati tistega, za katerega so razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje in vzeti njegove prstne odtise. Če je to nujno, da se ugotovi njegova istovetnost, ali v drugih primerih, ko je to pomembno za uspešno izvedbo postopka, sme njegovo fotografijo tudi objaviti. Policija sme vzeti bris ustne sluznice tistemu, za katerega so razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je to neogibno potrebno za uresničitev namenov, navedenih v prvem odstavku 148. člena tega zakona.".
14. člen
V četrtem odstavku 149.a člena se v 2. točki besedilo "onesnaženja morja in voda z ladij" nadomesti z besedilom "onesnaženja morja in voda s plovil".
15. člen
V drugem odstavku 162. člena se besedilo "drugem in četrtem odstavku 191. člena" nadomesti z besedilom "prvem in drugem odstavku 191. člena".
V četrtem odstavku se za besedilom "povrne stroške" črta vejica in doda besedilo "v skladu s sedmim odstavkom tega člena,".
V šestem odstavku se črta besedilo "povračilo stroškov odloženega pregona,".
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(7) Osumljenec in oškodovanec nosita vsak svoje stroške postopka odloženega pregona, razen, če se dogovorita, da bo osumljenec oškodovancu povrnil njegove stroške. Stroški izvrševanja nalog iz prvega odstavka tega člena niso stroški kazenskega postopka.".
16. člen
V prvem odstavku 184. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Če je obdolženec v priporu in pripora pred vložitvijo obtožnice ni več mogoče podaljšati, preiskovalni sodnik pošlje spise državnemu tožilcu najpozneje petnajst dni pred iztekom pripora.".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Obtožnico, v kateri predlaga podaljšanje pripora, mora državni tožilec vložiti najmanj pet dni pred iztekom pripora.".
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda "prejšnjega" nadomesti z besedo "drugega".
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Če se državni tožilec ne drži roka, ki je določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, mora o razlogih za to obvestiti Vrhovno državno tožilstvo.".
17. člen
Sedmi odstavek 216. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(7) O vsaki hišni ali osebni preiskavi se napravi zapisnik, ki ga podpišejo tisti, pri katerem se opravi preiskava ali ki se preišče, njegov zastopnik, če je bil navzoč pri preiskavi, in tisti, katerih navzočnost je obvezna. Pri preiskavi se zasežejo samo tisti predmeti oziroma listine, ki so v zvezi z namenom preiskave v posameznem primeru. V zapisnik se vpišejo in v njem natančno opišejo predmeti oziroma listine, ki se zasežejo. Zapisnik se izda tistemu, pri katerem se opravi preiskava ali ki se preišče oziroma njegovemu zastopniku.".
18. člen
V 217. členu se v prvem stavku črta besedilo ", o zasegu pa takoj izda potrdilo".
19. člen
V petem odstavku 220. člena se beseda "potrdilo" nadomesti z besedo "zapisnik".
20. člen
V prvem odstavku 239. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Oškodovanca, ki je vabljen kot priča, se opozori tudi, da lahko predlog za pregon umakne do konca glavne obravnave in da bo z umikom izgubil pravico, da ga vnovič poda ter da bo v primeru, če predlog umakne po začetku glavne obravnave, moral plačati stroške kazenskega postopka, razen če bo obdolženec izjavil, da jih bo plačal sam.".
21. člen
V drugem odstavku 277. člena se besedilo "se sklepom obtožnica zavrže" nadomesti z besedilom "s sklepom zavrže obtožnico".
22. člen
V četrtem odstavku 288. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: "Če gre za kaznivo dejanje, ki se preganja na predlog, se oškodovanca opozori, da lahko predlog za pregon umakne do konca glavne obravnave in da bo z umikom izgubil pravico, da vnovič poda predlog ter da bo v primeru, če ga umakne po začetku glavne obravnave, moral plačati stroške kazenskega postopka, razen če bo obdolženec izjavil, da jih bo plačal sam.".
23. člen
V 304. členu se beseda "razlog" nadomesti z besedo "razlogi", beseda "glavi" pa z besedo "glavni".
24. člen
V drugem odstavku 319. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "Če gre za kaznivo dejanje, ki se preganja na predlog, predsednik senata oškodovanca opozori, da lahko predlog za pregon umakne do konca glavne obravnave in da bo z umikom izgubil pravico, da vnovič poda predlog ter da bo v primeru, če ga umakne po predstavitvi obtožnice, moral plačati stroške kazenskega postopka, razen če bo obdolženec izjavil, da jih bo plačal sam.".
25. člen
Tretji odstavek 394. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če je obtoženec v priporu, preizkusi sodišče druge stopnje, ali so še dani razlogi za pripor, in s sklepom ugotovi, da so razlogi za pripor še podani, ali pa pripor odpravi. Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve.".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Če so zaradi potrditve ali spremembe sodbe sodišča prve stopnje izpolnjeni pogoji za odreditev pripora po prvem odstavku 361. člena tega zakona, sodišče druge stopnje o predlogu odloči s smiselno uporabo določb četrtega do šestega odstavka 361. člena tega zakona.".
26. člen
V prvem odstavku 443. člena se besedilo "z branjem" nadomesti z besedilom "s predstavitvijo".
27. člen
V drugem odstavku 445.a člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
"1) denarno kazen, prepoved vožnje motornega vozila, pogojno obsodbo z možnostjo določitve pogoja, v skladu s katerim mora obdolženec v določenem roku vrniti premoženjsko korist, do katere je prišel s kaznivim dejanjem ali povrniti škodo, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem, ali sodni opomin;".
28. člen
V drugem odstavku 445.č člena se besedilo "dokler ni določena glavna obravnava," nadomesti z besedilom "do izdaje sklepa o razveljavitvi sodbe o kaznovalnem nalogu,".
29. člen
V drugem odstavku 468. člena se besedilo "organu za notranje zadeve" nadomesti z besedo "policiji".
30. člen
Drugi odstavek 508. člena se črta.
31. člen
V 514. členu se za besedilom "mednarodno pogodbo" doda besedilo "ali zakonom".
32. člen
V prvem odstavku 515. člena se za besedo "sodiščem" doda besedilo "in državnim tožilstvom".
33. člen
V prvem odstavku 517. člena se črta besedilo "ki se izvršuje z odvzemom prostosti".
34. člen
Šesti odstavek 519. člena se črta.
35. člen
V drugem odstavku 524. člena se besedilo "organu za notranje zadeve" nadomesti z besedilom "ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve ".
V šestem odstavku se besedilo "do seže" nadomesti z besedo "doseže".
36. člen
V tretjem odstavku 529.a člena se črta besedilo ", da ga je mogoče preklicati le do odločitve ministra, pristojnega za pravosodje,".
V četrtem odstavku se besedilo "13." nadomesti z besedilom "12.".
V petem odstavku se besedilo "13." nadomesti z besedilom "12.".
37. člen
V drugem odstavku 536. člena se v 4. točki črta beseda "članica", beseda "držav" pa se nadomesti z besedo "državi".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Spremembe 92. člena zakona se uporabljajo za postopke, v katerih so bili zaseg, odvzem, hramba, prodaja oziroma uničenje predmetov opravljeni po uveljavitvi tega zakona. Postopki, v katerih so bili zaseg, odvzem, hramba, prodaja oziroma uničenje predmetov opravljeni pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po do sedaj veljavnih predpisih.
39. člen
Četrti odstavek 96. člena zakona se uporablja za postopke, v katerih se je glavna obravnava začela po uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Prvi odstavek 112. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) se črta.
41. člen
Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Splošno navodilo za enotno uporabo določb 162. člena Zakona o kazenskem postopku o odložitvi kazenskega pregona (Uradni list RS, št. 24/11) z določbami tega zakona.
42. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/13-4/33
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EPA 936-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost