Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1515. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E), stran 4665.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 2013.
Št. 003-02-4/2013-8
Ljubljana, dne 3. maja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2E)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr. 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12) se v osmem odstavku 17. člena, petem odstavku 31. člena, četrtem odstavku 32. člena, prvem odstavku 78. člena, 106. členu, prvem in drugem odstavku 117. člena, prvem odstavku 118. člena, drugem odstavku 122. člena in prvem odstavku 123. člena, besedi »prometni inšpektorat« v vseh sklonih nadomestita z besedilom »inšpektorat, pristojen za področje prometa« v ustreznem sklonu.
2. člen
Tretji odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjega odstavka in nad izvajanjem rednih usposabljanj voznikov opravlja inšpektorat, pristojen za področje prometa. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju rednega usposabljanja ali neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka z odločbo naloži odpravo nepravilnosti in jo v vednost pošlje tudi ministrstvu, da preveri, ali so izpolnjeni pogoji za odvzem pooblastila. Inšpektor takoj prepove izvajanje rednega usposabljanja, če ugotovi kakšno od naslednjih nepravilnosti:
– če usposabljanje izvaja oseba, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede izobrazbe in izkušenj s področja, za katero se usposabljanje izvaja;
– če se usposabljanje ne izvaja po programu, ki ga določi ministrstvo;
– če se usposabljanje izvaja v prostorih, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev, določenih s tem zakonom ali podzakonskim predpisom;
– če usposabljanje izvaja pravna ali fizična oseba, ki nima pooblastila ministra za izvajanje rednih usposabljanj.«.
3. člen
V četrtem odstavku 45. člena se beseda »avtobusi« nadomesti z besedilom »vozili za prevoz potnikov«.
4. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(vozni red)
(1) Voznik mora pri opravljanju linijskih prevozov imeti v vozilu kopijo veljavnega voznega reda za linijo, na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnost izpisa le-tega.
(2) Voznik ne sme ustavljati izven avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.
(3) Izjemoma sme voznik ustaviti izven avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, če je javni linijski prevoz potnikov kombiniran s šolskim prevozom.«.
5. člen
Peti odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je prevoznik opustil opravljanje prevoza na posamezni registrirani liniji, katerega izvajanje je pridobil s koncesijo, se mu koncesija za to linijo odvzame in podeli drugemu prevozniku. Šteje se, da je prevoznik opustil opravljanje prevoza na posamezni registrirani liniji, če najmanj 5 krat v koledarskem letu brez soglasja koncedenta ali razlogov zaradi višje sile ne opravi prevoza na posamezni registrirani liniji.«.
6. člen
V prvem odstavku 50. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Za posamezne linije ali več linij se lahko v skladu z Uredbo 1370/2007/ES koncesija podeli neposredno s sklenitvijo pogodbe na podlagi izvedenega postopka za izbiro najugodnejšega ponudnika.«.
7. člen
V drugem odstavku 53. člena se črta besedilo »če ne posega v izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri izdaji dovoljenja mora ministrstvo upoštevati naslednja merila:
– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega prometa,
– vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij prevoznika, ki izvaja javni linijski prevoz na tem območju.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
8. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posebni linijski prevoz je prevoz določene vrste potnikov. S posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo, prevoz oseb s posebnimi potrebami med domom in zavodom ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico.«.
V drugem odstavku se črtajo drugi, tretji in četrti stavek.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Storitve posebnega linijskega prevoza lahko poleg potnikov iz prvega odstavka tega člena uporabljajo tudi drugi potniki, če se tako s pogodbo dogovorita naročnik in izvajalec prevoza.«.
Peti odstavek se črta.
9. člen
V četrtem odstavku 113. člena se črta besedilo »v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje,«.
10. člen
V prvem in drugem odstavku 114.b člena, se številka »5« nadomesti s številko »2«.
11. člen
V prvem odstavku 114.č člena se besedilo »od 1. 9. do 31. 7.« nadomesti z besedilom »od 1. 10. do 30. 6.«.
V drugem odstavku se za besedilom »od 1. 9. do 30. 9.« doda besedilo, ki se glasi: »in 1. 7. do 31. 7.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičenec lahko namesto subvencionirane mesečne vozovnice uveljavlja pravico do subvencionirane polletne oziroma letne vozovnice. Polletne vozovnice za dijake so za obdobje od 1. 9. do 31. 1. in od 1. 2. do 30. 6. oziroma letne vozovnice za obdobje 1. 9. do 30. 6. tekočega šolskega leta. Polletne vozovnice za študente so za obdobje od 1. 10. do 31. 1. in od 1. 2. do 30. 6., letna vozovnica pa za obdobje od 1. 10. do 30. 6. tekočega študijskega leta.«.
12. člen
V prvem odstavku 114.d člena se za besedo »mesečno« doda besedilo »polletno, oziroma letno«, dvopičje se nadomesti s piko, 1., 2. in 3. točka pa se črtajo.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Način in metodologijo izračuna cene mesečne, polletne in letne vozovnice, ter cene subvencionirane mesečne vozovnice, mesečne vozovnice za 10 voženj, polletne in letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, ter razrede oddaljenosti, predpiše minister, pristojen za promet v soglasju z ministroma, pristojnima za izobraževanje in delo in socialne zadeve.«.
13. člen
Prvi in drugi odstavek 124. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravi ali opravlja prevoz potnikov ali blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu:
– brez licence (19. člen tega zakona),
– v nasprotju z izdano licenco (19. člen tega zakona),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 1072/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 1072/2009/ES),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 1073/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 1073/2009/ES),
– brez potrdila za voznike (peti odstavek 5. člena Uredbe 1073/2009/ES).
(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi upravljavec prevozov pravne osebe, upravljavec prevozov samostojnega podjetnika posameznika ali upravljavec prevozov posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost:
– brez licence (19. člen tega zakona),
– v nasprotju z izdano licenco (19. člen tega zakona),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 1072/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 1072/2009/ES),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 1073/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 1073/2009/ES),
– brez potrdila za voznike (peti odstavek 5. člena Uredbe 1073/2009/ES).«.
14. člen
V prvem odstavku 125. člena se besedilo »4.000 do 8.000« nadomesti z besedilom »2.000 do 4.000«.
V drugem odstavku se besedilo »2.000 do 4.000« nadomesti z besedilom »1.000 do 2.000«.
15. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 125.a člena se številka »3.000« nadomesti s številko »1.500«.
V četrtem odstavku se številka »1.500« nadomesti s številko »750«.
16. člen
V prvem odstavku 126. člena se besedilo »2.500 do 4.000« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.000«.
V drugem odstavku se besedilo »1.000 do 2.000« nadomesti z besedilom »500 do 1.000«.
17. člen
V prvem odstavku 127. člena se besedilo »1.500 do 2.500« nadomesti z besedilom »750 do 1.250«.
V drugem odstavku se besedilo »500 do 1.000« nadomesti z besedilom »250 do 500«.
V četrtem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »210«.
18. člen
V prvem odstavku 128. člena se besedilo »420 do 1.250« nadomesti z besedilom »210 do 625«.
19. člen
V 129. členu se besedilo »1.200 do 2.500« nadomesti z besedilom »600 do 1.250«.
20. člen
V prvem odstavku 131.a člena se besedilo »10.000 do 15.000« nadomesti z besedilom »5.000 do 7.500«.
V drugem odstavku se besedilo »4.000 do 8.000« nadomesti z besedilom »2.000 do 4.000«.
V tretjem odstavku se besedilo »1.000 do 1.500« nadomesti z besedilom »500 do 750«.
21. člen
V prvem odstavku 131.b člena se besedilo »3.500 do 8.000« nadomesti z besedilom »1.750 do 4.000«.
V tretjem odstavku se številka »2.000« nadomesti s številko »1.000«.
22. člen
V prvem odstavku 133.a člena se besedilo »10.000 do 50.000« nadomesti z besedilom »5.000 do 25.000«.
V drugem odstavku se besedilo »4.000 do 8.000« nadomesti z besedilom »2.000 do 4.000«.
V tretjem odstavku se besedilo »1.000 do 1.500« nadomesti z besedilom »500 do 750«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Druga alineja prvega odstavka 33. člena zakona se za voznike prevoznikov Skupnosti od uveljavitve tega zakona ne uporablja za voznike kategorij D1, D1 + E, D in D + E do 10. septembra 2015, za voznike kategorij C1, C1 + E, C in C + E pa do 10. septembra 2016.
Drugi odstavek 33. člena zakona se od uveljavitve tega zakona do 10. septembra 2015 ne uporablja.
Minister izda predpis iz četrtega odstavka 114.d člena zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se glede določitve razredov oddaljenosti uporabljajo določbe Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12).
24. člen
Koncesije, podeljene v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 63/04), veljavne do 31. decembra 2012, na podlagi katerih se ob uveljavitvi tega zakona izvaja gospodarska javna služba javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, se podaljšajo za obdobje do podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa, vendar največ do 31. decembra 2015.
25. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/13-5/17
Ljubljana, dne 24. aprila 2013
EPA 1034-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Renata Brunskole l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti