Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1320. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih tolmačih, stran 4185.

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom in tretjega odstavka 93. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11 in 75/12 – ZSPDSLS-A) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih tolmačih
1. člen
V Pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Objava imenovanja
Imenovanje tolmača se vpiše v imenik tolmačev, ki ga vodi ministrstvo v skladu z določili zakona. Javni del imenika je objavljen tudi na spletnih straneh ministrstva.«
2. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Razrešitev se vpiše v imenik tolmačev ter objavi na spletnih straneh ministrstva.«
3. člen
V prvem odstavku 42. člena se na koncu prvega stavka piko nadomesti z vejico in doda besedilo »če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.«
V petem odstavku se besedilo »15 %« nadomesti z besedama »osmih odstotkov«.
4. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dnevnica za sodelovanje tolmača na naroku se prizna, če je moral biti tolmač zaradi sodelovanja na naroku odsoten iz kraja svojega prebivališča več kot 12 ur.«
5. člen
V tretjem odstavku 51. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. iz proračuna, v skladu s plačilnimi roki, določenimi v veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.«
6. člen
Za obračun in povračila stroškov, ki so nastali pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo določbe Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-77/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013
EVA 2013-2030-0013
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost