Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč, stran 4183.

Na podlagi 17. člena Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč
1. člen
V Pravilniku o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (Uradni list RS, št. 22/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja način odmerjanja, višino in plačilo nagrade in potnih stroškov mediatorjev, ki delujejo v programih sodišč (v nadaljnjem besedilu: mediatorji) po Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: zakon).«
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »30 %« nadomesti z besedilom »8 odstotkov«.
3. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Specificiran predlog mora za vsako zaključeno zadevo obsegati naslednje podatke:
– opravilno številko mediacijskega spisa,
– ali je v postopku mediacije sodelovalo več mediatorjev in kateri mediatorji so sodelovali,
– datumi srečanj s strankami in trajanje srečanj,
– datum zaključka mediacije,
– način zaključka mediacije (vrnitev zadeve v sodni postopek, poravnava, umik tožbe, umik pritožbe ali opredelitev drugačnega načina uspešnega zaključka),
– opravilne številke pridruženih zadev, če so bile te v istem postopku mediacije uspešno rešene,
– navedbo zneskov nagrade in tarifnih številk, na podlagi katerih mediator predlaga izplačilo nagrade ter navedbo strank, če delno ali v celoti nosijo stroške mediacije,
– v primeru iz četrtega odstavka 16. člena zakona navedbo zneska nagrade in navedbo stranke, ki je mediatorju dolžna plačati navedeni znesek,
– podrobno opredelitev nastalih potnih stroškov (na primer: relacija in število prevoženih kilometrov, število voženj, vrsta javnega prevoznega sredstva, cena posameznega prevoza z javnim prevoznim sredstvom).«
4. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V odmeri nagrade sodišče določi, kdo in do kakšne višine nosi nagrado in potne stroške. Če nagrado in potne stroške delno ali v celoti nosijo stranke, sodišče v odmeri nagrade strankam naloži, da odmerjeni znesek v 15 dneh vplačajo na račun sodišča.«
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se odmera nagrade strankam ne vroči, če nobeni od strank ne nalaga plačila nagrade mediatorja in njegovih potnih stroškov.
(5) V zadevi, v kateri specificiran predlog ni vložen, ker stroški mediacije, v celoti izvedene po drugem odstavku 17. člena zakona, niso nastali, sodišče v mediacijski spis vpiše zaznamek, da stroški mediacije niso nastali.«
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zoper odmero nagrade lahko v 8 dneh po prejemu ugovarjajo:
– v sodišču pridruženem programu: mediator in stranka, ki ji je v odmeri nagrade naloženo plačilo;
– v programu, ki je s sodiščem povezan: izvajalec in stranka, ki ji je v odmeri nagrade naloženo plačilo.«
Četrti odstavek se črta.
6. člen
V 12. členu se besedilo »četrtega odstavka 8. člena« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 7. člena«.
7. člen
V prilogi »Tarifa« se pod tabelo Tarifne številke 1 dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Po postavki iz prejšnjega odstavka se odmeri tudi:
– triurna nagrada za pripravo na mediacijsko srečanje po četrtem odstavku 16. člena zakona,
– nagrada mediatorja za prve tri ure mediacije, ki jo po drugem odstavku 22. člena zakona krije sodišče.
(3) Če je tekom postopka mediacije opravljenih več mediacijskih srečanj, se čas trajanja posameznih mediacijskih srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega seštevka porabljenega časa, preračunanega v porabljene ure in ostanek minut.«
Pod tabelo Tarifne številke 2 se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Po postavki iz prejšnjega odstavka se odmeri tudi:
– triurna nagrada za pripravo na mediacijsko srečanje po četrtem odstavku 16. člena zakona,
– nagrada mediatorja za prve tri ure mediacije, ki jo po drugem odstavku 22. člena zakona krije sodišče.
(3) Če je tekom postopka mediacije opravljenih več mediacijskih srečanj, se čas trajanja posameznih mediacijskih srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega seštevka porabljenega časa, preračunanega v porabljene ure in ostanek minut.«
V Tarifni številki 3 se v prvem odstavku za besedama »umikom tožbe« doda vejica in besedi »umikom pritožbe«.
Tarifna številka 4 se spremeni tako, da se glasi: »Tarifna številka 4
Nagrada za rešeno drugo sodno zadevo
Kadar se poleg zadeve, ki je bila mediatorju dodeljena v reševanje, v istem postopku mediacije v celoti reši še ena ali več drugih sodnih zadev, se nagrada za rešeno drugo sodno zadevo odmeri po naslednji postavki:
+------------------+------------------------+------------------+
|   postavka   |   opis postavke   |   nagrada   |
+------------------+------------------------+------------------+
|    1.    | za vsako dodatno rešeno|   70,00 EUR  |
|         |   sodno zadevo   |         |
+------------------+------------------------+------------------+
«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Za obračun in povračilo stroškov mediatorjev v zadevah, ki so bile mediatorjem dodeljene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporablja Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (Uradni list RS, št. 22/10).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-80/2013
Ljubljana, dne 23. aprila 2013
EVA 2013-2030-0011
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost