Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1317. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč, stran 4182.

Na podlagi prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 8. člena in četrtega odstavka 10. člena Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč
1. člen
V Pravilniku o mediatorjih v programih sodišč (Uradni list RS, št. 22/10) se za prvim odstavkom 1. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za potrebe tega pravilnika družinsko področje vključuje zakonske spore in spore iz razmerij med starši in otroki.«
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– mediacijo v sporih iz razmerij med starši in otroki lahko vodita dva mediatorja, pri čemer ima eden opravljen pravniški državni izpit, drugi pa izkazuje strokovno znanje in izkušnje s področja psihologije ali drugega podobnega področja.«
3. člen
Za 2. členom se doda novo II.A poglavje in nov 2.a in 2.b člen, ki se glasijo:
»II.A IMENOVANJE MEDIATORJA
2.a člen
(dodelitev zadeve v mediacijo)
Mediatorju se zadeva v mediacijo dodeli s pisnim obvestilom o dodelitvi.
2.b člen
(imenovanje komediatorja)
(1) Komediator se v mediacijo imenuje na obrazložen predlog mediatorja iz prejšnjega člena.
4. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(nadaljnje izobraževanje)
(1) Mediatorji so se dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizirajo Center za izobraževanje v pravosodju in drugi ponudniki izobraževanj.
(2) Mediator, uvrščen na seznam, se mora v vsakem koledarskem letu udeležiti nadaljnjega izobraževanja s področja mediacije v trajanju najmanj 12 pedagoških ur, ki ga zagotavlja Center za izobraževanje v pravosodju.
(3) Kot enakovredno izobraževanju iz prejšnjega odstavka, se šteje tudi nadaljnje izobraževanje v enakem obsegu, ki ga s področja mediacije organizirajo drugi domači ali tuji ponudniki ter udeležba na domačih ali tujih seminarjih in konferencah s področja mediacije.
(4) Mediator predloži potrdila o udeležbi na izobraževanju iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena do konca vsakega koledarskega leta vodji sodišču pridruženega programa, v programu, ki je s sodiščem povezan, pa osebi, ki je pri izvajalcu alternativnega reševanja sporov zadolžena za vodenje programa mediacije (v nadaljnjem besedilu: vodja pri izvajalcu).
(5) O ustreznosti vsebine in programov iz tretjega odstavka tega člena odloča vodja sodišču pridruženega programa v sodelovanju s sodnikom iz drugega odstavka 11. člena zakona ali vodja pri izvajalcu.«
5. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(stroški izobraževanja)
(1) Kandidat nosi stroške izobraževanja po 22. členu tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima sodnik pravico do udeležbe na izobraževanju za mediatorja po 22. členu tega pravilnika, pod pogoji iz 64. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – odl.US, 91/09 in 33/11), razen povračila stroškov izobraževanja in usposabljanja ter s tem povezanih potnih stroškov.
(3) Mediator, vpisan v seznam, nosi stroške nadaljnjega izobraževanja po prejšnjem členu.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek ima sodnik, ki je po petem odstavku 7. člena zakona uvrščen na seznam enega od sodišč, pod pogoji iz 64. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – Odl.US, 91/09 in 33/11), razen povračila stroškov izobraževanja in usposabljanja ter s tem povezanih potnih stroškov, pravico do udeležbe na nadaljnjem izobraževanju v minimalnem trajanju po drugem odstavku prejšnjega člena.«
6. člen
33. člen se črta.
7. člen
Drugi in tretji odstavek 36. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) V kategoriji 1 se po posameznih področjih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika spremljajo naslednji podatki:
– število zadev, v katerih je bila mediacija ponujena,
– število zadev, v katerih sta obe stranki podali soglasje za mediacijo,
– število uspešno zaključenih postopkov mediacije (spor med strankama je bil v celoti rešen s sodno poravnavo ali umikom tožbe ali pritožbe),
– število rešenih pridruženih zadev,
– število postopkov, v katerih je bilo soglasje za mediacijo umaknjeno pred prvim srečanjem,
– skupni znesek izplačane nagrade in potnih stroškov, vključujoč davke in prispevke,
– znesek nagrade in potnih stroškov, vključujoč davke in prispevke, ki so ga plačale stranke.
(3) V kategoriji 2 se po posameznih področjih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika spremljajo naslednji podatki:
– število izdanih sklepov o obvezni napotitvi,
– število zadev, v katerih je bil vložen pravočasen ugovor zoper sklep o obvezni napotitvi in je bil sklep razveljavljen,
– število uspešno zaključenih postopkov mediacije (spor med strankama je bil v celoti rešen s sodno poravnavo ali umikom tožbe ali pritožbe),
– število rešenih pridruženih zadev,
– skupni znesek izplačane nagrade in potnih stroškov, vključujoč davke in prispevke,
– znesek nagrade in potnih stroškov, vključujoč davke in prispevke, ki so ga plačale stranke.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-76/2013
Ljubljana, dne 23. aprila 2013
EVA 2013-2030-0010
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost