Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd, stran 3935.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 20. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US: U-I-210/1998-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 20. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd
1. člen
S tem Pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 57/08 in 15/10, v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 7. člena pravilnika, ki se glasi:
»Izvajalci letnega programa športa imajo pravico do sofinanciranja najema ali uporabe športnih objektov v lasti, najemu ali upravljanju občine ali njenih javnih zavodov.
Sofinanciranje najema ali uporabe športnih objektov za izvajanje športnih programov na podlagi meril iz preglednic pravilnika, je predmet javnega razpisa in drugih aktov. Sredstva za povprečno letno sofinanciranje se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine.
Programi potekajo po programu uporabe, ki ga za posamezni športni objekt potrdi pristojni organ zavoda upravljavca/upravitelja športnega objekta.«
3. člen
Spremeni se 12. člen pravilnika tako, da se glasi:
»S sredstvi za sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancirajo programi individualnih športnih panog, individualnih športnih panog, ki imajo ekipna tekmovanja in kolektivnih športnih panog.«
4. člen
Spremeni se 16. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta (število ur iz Preglednice 1).«
5. člen
Spremeni se 18. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta (število ur iz Preglednice 1).«
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 23. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta (število ur iz Preglednice 4).«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta (število ur iz Preglednice 4).«
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 28. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta (število ur iz Preglednice 5).«
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 30. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta (število ur iz Preglednice 4).«
10. člen
Spremeni se drugi odstavek 37. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta (število ur iz Preglednice 1) v deležu glede na število športnikov (Preglednica 2).«
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 38. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta do 1200 ur za število športnikov (Preglednica 4).«
12. člen
Spremeni se drugi odstavek 39. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Izvajalcem se sofinancira:
– delo strokovnih kadrov in najem ali uporaba športnega objekta do 1200 ur za število športnikov (Preglednica 3).«
13. člen
Črta se peti odstavek 40. člena pravilnika.
14. člen
Ostala določila Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 57/08 in 15/10) ostanejo nespremenjena.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2013-41
Dravograd, dne 4. aprila 2013
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.