Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa, stran 3820.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 18. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa
1. člen
V Pravilniku o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa (Uradni list RS, št. 59/08), se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
Za programe športnih društev iz 3. člena tega pravilnika, bo Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki z izvajalci sklenila pogodbo. Ceno najema telovadnice sprejme ustrezen organ upravljalca – Svet zavoda osnovne šole.
Izvajalci programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu kot izvajalci športnih programov in so pridobili sredstva za sofinanciranje najema telovadnice, so dolžni razliko do cene najema telovadnice kriti sami, razen za programe športa, v katere so vključeni osnovnošolski otroci. V tem primeru je cena najema telovadnice odvisna od pridobljenih sredstev na javnem razpisu za namen sofinanciranja telovadnice.
2. člen
6. člen Pravilnika o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa se črta, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo in ostanejo nespremenjeni ter še naprej v veljavi.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2013 dalje. Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati Sklep o višini stroškov funkcionalnega obratovanja javnega športnega objekta v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 59/08).
Št. 671-1/2008-5
Kostanjevica na Krki, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.