Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1226. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično središče Sviščaki, stran 3816.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30. 6. 2006) je župan Občine Ilirska Bistrica sprejel dne 28. 3. 2013
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično središče Sviščaki
1. člen
(opis območja, ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta)
Sviščaki so velika gozdna jasa v snežniških gozdovih na nadmorski višini okrog 1250 metrov. Zaradi svoje lege in dobrih cestnih povezav so najpomembnejše izhodišče za izlete na 1796 metrov visok Snežnik.
Obstoječe območje počitniških hiš urbanistično in arhitekturno ni urejeno, še razpoložljivo obstoječe stavbno zemljišče omogoča dodatne kapacitete. Območje smučišča in počitniškega kompleksa je potrebno urediti in opremiti s spremljajočim novim programom in javno gospodarsko infrastrukturo.
V dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica (faza priprava stališč do podanih pripomb med 2. javno razgrnitvijo) je za območje Sviščakov določena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično središče Sviščaki (v nadaljevanju: OPPN Sviščaki).
2. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)
Območje urejanja OPPN Sviščaki je opredeljeno v planskih dokumentih Občine Ilirska Bistrica, ter vključuje:
a) k.o. Ilirska Bistrica (2525)
– deli parcel: 1523, 1524, 1525, 1527, 1531,
b) k.o. Snežnik (2508)
– deli parcel: 2049/9, 2054/9, 2067/1, 2067/5, 2067/6, 2067/7,
– cele parcele: 2049/2, 2049/3, 2049/4, 2049/5, 2049/6, 2049/7, 2049/8, 2049/10, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2, 2054/1, 2054/2, 2054/3, 2054/4, 2054/6, 2054/7, 2054/8, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2055/1, 2055/2, 2056, 2057, 2058/2, 2067/1, 2067/4, 2067/7.
Velikost območja je približno 44,87 ha.
Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora, se lahko območje OPPN spremeni. V postopku izdelave OPPN se parcelne številke uskladijo s parcelnimi številkami iz DKN.
3. člen
(vsebina podrobnega prostorskega načrta)
Območje urejanja OPPN Sviščaki je opredeljeno v dve enoti urejanja prostora (EUP), in sicer SV 01 in SV 02.
EUP SV 01 je določena kot posebno območje za površine za turizem BT, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev, in sicer še za:
– razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja Sviščaki v turistično središče s celovito ponudbo, namenjeno stacionarnim in dnevnim gostom,
– ureditev dodatnih namestitvenih kapacitet in gostinsko-namestitvenih programov v območju med osrednjo jaso in smučiščem,
– ureditev obstoječega naselja počitniških hišic,
– prometna ureditev območja vključno z ureditvijo parkirišč,
– ureditev dostopov do Sviščakov, tematskih poti (lovske, gozdne, kolesarske, tekaške …) in dodatnih športnih igrišč na prostem (igrišča za igre z žogo, kopališče, sankališče, začasno drsališče ipd.), ter spremljajoče ponudbe,
– ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture.
EUP SV 02 je določena kot območje zelenih površin ZS, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športu na prostem, in sicer še za:
– razvoj obstoječega turističnega športno-rekreacijskega območja Sviščaki v turistično središče s celovito ponudbo, namenjeno stacionarnim in dnevnim gostom,
– ureditev obstoječega smučišča vključno z infrastrukturo in njegova nadgradnja,
– ureditev dostopov do Sviščakov, tematskih poti (lovske, gozdne, kolesarske, tekaške …) in dodatnih športnih igrišč na prostem (sankališče, začasno drsališče ipd.), ter spremljajoče ponudbe,
– ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture vključno z objekti in napravami za umetno zasneževanje.
Pri pripravi OPPN Sviščaki je potrebno upoštevati tudi druga možna programska izhodišča, ki se kot posledica pojavijo v samem postopku izdelave prostorskega akta.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Izdelane so naslednje strokovne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi OPPN Sviščaki:
– geodetski načrt območja OPPN Sviščaki, Geodetska družba d.o.o., november 2011,
– strokovne podlage z idejno zasnovo za območje Sviščakov, Akka d.o.o., marec 2012,
– gospodarska javna infrastruktura za območje OPPN Sviščaki, Ipsum d.o.o., april 2012,
– dopolnjen osnutek OPN Ilirska Bistrica za 2. javno razgrnitev (V prostoru d.o.o.) in okoljsko poročilo (Ipsum d.o.o.), november 2012.
Pripravljalec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. člen
(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
+-------------------------------+---------------------+---------+
|       Faza       |    Nosilec    |  Rok  |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Sklep o pričetku postopka   |župan        |     |
|in objava           |           |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Izdelava osnutka OPPN     |izvajalec      |15 dni  |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Pridobivanje smernic      |nosilci urejanja   |30 dni  |
|                |prostora       |     |
|                |občina        |     |
|                |izvajalec      |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Dopolnitev osnutka OPPN    |izvajalec      |20 dni  |
|na podlagi smernic       |           |     |
|za javno razgrnitev      |           |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Javna razgrnitev in javna   |občina, izvajalec  |30 dni  |
|obravnava           |           |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Stališča do pripomb – predlog |občina, izvajalec  |14 dni  |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Sprejem stališč        |župan        |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Izdelava predloga OPPN     |izvajalec      |20 dni  |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Pridobivanje mnenj       |nosilci urejanja   |30 dni  |
|                |prostora       |     |
|                |občina Ilirska    |     |
|                |Bistrica izvajalec  |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Usklajen predlog OPPN     |izvajalec      |15 dni  |
|po pridobivanju mnenj     |           |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Sprejem odloka – 1. branje   |občina, izvajalec  |     |
|Sprejem odloka – 2. branje   |           |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Objava odloka OPPN v uradnih  |občina        |     |
|objavah            |           |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
|Izdelava dokončnih izvodov   |izvajalec      |5 dni  |
|OPPN              |           |     |
+-------------------------------+---------------------+---------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic, roki ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN)
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva za podajo smernic na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora, organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN, so:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6320 Postojna,
– Ministrstvo za okolje in kmetijstvo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta14, 6250 Ilirska Bistrica – za upravljanje cest,
– Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
– Elektro Primorska, d.d., DE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Teles, telekomunikacije, d.o.o., Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica.
V sklopu priprave osnutka OPPN se bo zaprosilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana; za izdajo odločbe ali je za OPPN potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. člen
(financiranje)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN Sviščaki zagotovi pripravljavec – Občina Ilirska Bistrica.
Pobudnik, investitor in pripravljavec OPPN je Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Izdelovalec OPPN je bil izbran v skladu z določili postopka javnega naročanja, in sicer Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu ter se ga posreduje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-2/2013
Ilirska Bistrica, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost