Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1222. Splošni akt o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja, stran 3814.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa način izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1).
2. Identifikacijska koda podatkovnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: DNIC) je koda, ki v skladu s priporočilom ITU-T X.121 določa določeno javno podatkovno omrežje.
3. Koda mednarodne signalizacijske točke (v nadaljnjem besedilu: ISPC) je koda signalizacijske točke, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.708.
4. Koda mobilnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: MNC) je koda, ki določa mobilno omrežje v skladu s priporočilom ITU-T E.212.
5. Koda nacionalne signalizacijske točke (v nadaljnjem besedilu: DPC) je koda, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.704.
6. Koda nestandardne opreme je binarna koda, ki v skladu s priporočilom ITU-T T.35 določa nestandardno opremo za potrebe identifikacije proizvodov s področja prenosa govora preko paketnih omrežij v skladu s priporočilom ITU-T H.323.
7. Številka izdajateljeve oznake (v nadaljnjem besedilu: IIN) je oznaka, določena v priporočilu ITU-T E.118, ki je potrebna pri obračunavanju.
8. Usmerjalne kode 98MN so kode, namenjene za potrebe usmerjanja pri izvedbi prenosljivosti številk.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v ZEKom-1, če iz besedila tega splošnega akta ne izhaja drugače.
3. člen
(način izračuna plačil)
(1) Plačila, določena s tem splošnim aktom, se izražajo s številom točk.
(2) Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za to vrsto plačila, kot veljata tisto leto, za katero se višina plačila odmerja.
4. člen
(vrednost točke in tarifa)
Vrednost točke je določena s tarifo, skladno s 6. in 74. členom ZEKom-1.
5. člen
(odmera in plačevanje plačil)
Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila, skladno s 7. in 74. členom ZEKom-1. Zavezanec je odmerjeno plačilo dolžan poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe.
II. PLAČILA ZA UPORABO ELEMENTOV OŠTEVILČENJA
6. člen
(zavezanci)
Imetniki odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja so zavezanci za letno plačilo agenciji za uporabo dodeljenih elementov oštevilčenja v skladu s 74. členom ZEKom-1.
7. člen
(število točk)
Število točk je določeno glede na količino, dolžino in vrsto elementov oštevilčenja, in sicer je število točk na element oštevilčenja za posamezno vrsto elementov oštevilčenja sledeče:
+------------------------------------------------+--------------+
|     Vrsta elementov oštevilčenja     | Število točk |
|                        | na element |
|                        | oštevilčenja |
+------------------------------------------------+--------------+
|Geografske številke:              |   0,03   |
+------------------------------------------------+--------------+
|Negeografske številke:             |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– številke, ki se uporabljajo v javnih mobilnih |   0,03   |
|omrežjih ali za potrebe dostopa do javnih    |       |
|komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji   |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|številke brezplačnih storitev 80CDEF(GH):    |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– šestmestne 80CDEF               |   40   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– osemmestne 80CDEFGH              |    3   |
+------------------------------------------------+--------------+
|številke premijskih storitev 90CDEF(GH):    |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– šestmestne 90CDEF               |   40   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– osemmestne 90CDEFGH              |    3   |
+------------------------------------------------+--------------+
|Številke za storitve, kot so daljinsko     |       |
|glasovanje, masovno klicanje ... 89CDEF(G(H)): |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– šestmestne 89CDEF               |   40   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– sedemmestne 89CDEFG              |   10   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– osemmestne 89CDEFGH              |    3   |
+------------------------------------------------+--------------+
|Številke za vstop v posebna omrežja (podatkovna |    3   |
|omrežja, internet) 88CDEFGH           |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Številke skrajšanega izbiranja razen za številke|       |
|za klice v sili in številke za dostop do    |       |
|družbeno koristnih vseevropskih telefonskih   |       |
|storitev (116QRT)                |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– trimestne številke              |   5.000  |
+------------------------------------------------+--------------+
|– štirimestne številke             |   500   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– petmestne številke              |   50   |
+------------------------------------------------+--------------+
|Predpone za izbiro operaterja mednarodnih    |   650   |
|prenosnih omrežij 10 PQ             |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Nacionalna smerna koda (NDC – AB(C(D)):     |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– dvomestne kode                |   1.600  |
+------------------------------------------------+--------------+
|– trimestne kode                |   400   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– štirimestne kode               |   200   |
+------------------------------------------------+--------------+
|Signalne kode in druge kode           |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– identifikacijska koda podatkovnega omrežja – |   10   |
|DNIC                      |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– koda mednarodne signalizacijske točke – ISPC |   200   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– koda nacionalne signalizacijske točke – DPC  |   10   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– koda mobilnega omrežja – MNC         |   200   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– številka izdajateljeve oznake – IIN      |   10   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– usmerjalne kode 98MN             |   10   |
+------------------------------------------------+--------------+
|– koda nestandardne opreme – (koda proizvajalca |   10   |
|opreme)                     |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|– druge kode                  |   10   |
+------------------------------------------------+--------------+
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(končna določba)
(1) Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10, 35/11 in 78/11).
Št. 0073-36/2013/5
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2013-3330-0052
Direktor
Franc Dolenc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti