Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1133. Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, stran 3707.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katerega pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1).
2. Bazna postaja je kopenska radijska postaja v kopenski mobilni storitvi ali sistemu točka-več točk, ki omogoča komunikacijo drugim radijskim postajam v telekomunikacijskem sistemu.
3. Kot do čistine (»terrain clearance angle«) je kot, ki se ga uporablja pri natančnejšem določanju vpliva radijskih postaj in se ga izmeri v skladu s priporočilom ITU-R P.1546.
4. Pravilnik o radiokomunikacijah ITU je dokument ITU o skupnih mednarodnih zahtevah za radiokomunikacije, ki se spreminja na svetovni radiokomunikacijski konferenci in je na voljo v prostorih agencije.
5. Priporočila ITU-R so priporočila s področja radiokomunikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU in so na voljo v prostorih agencije.
6. Priporočilo ITU-R P.1546 je priporočilo za napoved vpliva radijskih postaj v radiodifuzni storitvi, kopenski mobilni storitvi, pomorski mobilni storitvi in določenih fiksnih storitvah v radiofrekvenčnem pasu od 30 MHz do 3.000 MHz.
7. Sporazum iz Ženeve leta 1984 je mednarodni dokument, ki določa radijske frekvence za zvokovne prenose, njihovo dodelitev in koordinacijo, osnovne značilnosti radijskih postaj in druge podatke, potrebne za oddajanje zvokovnih prenosov, in je na voljo v prostorih agencije.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v ZEKom-1.
3. člen
(način izračuna plačil)
(1) Plačila, določena s tem splošnim aktom, se izražajo s številom točk.
(2) Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za to vrsto plačila, kot veljata tisto leto, za katero se višina plačila odmerja.
4. člen
(vrednost točke in tarifa)
Vrednost točke agencija določi s tarifo, skladno s 6. in 60. členom ZEKom-1.
5. člen
(odmera in plačevanje plačil)
Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila. Zavezanec je odmerjeno plačilo dolžan poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe.
II. PLAČILA ZA UPORABO RADIJSKIH FREKVENC
6. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc so imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v skladu s 60. členom ZEKom-1. Plačilo se določi za vsako odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc posebej.
(2) Število točk za odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc agencija določi z odločbo o določitvi števila točk.
7. člen
(fiksno število točk)
(1) Plačilo v višini 60 točk se določi za radijske frekvence:
– za pomorsko mobilno storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 18 pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
– za zrakoplovno mobilno (R) storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 26 pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
– za zrakoplovno mobilno (OR) storitev, če so te radijske frekvence navedene v dodatku 27 pravilnika o radiokomunikacijah ITU;
– zrakoplovne radionavigacijske postaje;
– pomorske radionavigacijske postaje;
– baznih postaj v lokalnem sistemu enosmernega pozivanja.
(2) Plačilo v višini 700 točk se določi za radijske frekvence srednjevalovnega radijskega oddajnika.
(3) Plačilo v višini 600 točk se določi za radijske frekvence za satelitsko novinarstvo (SNG/OB).
(4) Za radijske frekvence za sprejemnik se ne plačuje plačil.
8. člen
(radijske frekvence za radiodifuzijo)
(1) Za uporabo radijskih frekvenc za radiodifuzijo se število točk določi na naslednji način:
– za radijske frekvence 87,5–108 MHz, ki so določene s sporazumom iz Ženeve leta 1984 za analogno zvokovno radiodifuzijo: 628 x D(1) x D(2) točk;
– za radijske frekvence 174–230 MHz, ki so določene za digitalno televizijsko in zvokovno radiodifuzijo: 500 + 300 x D(3) x D(4) točk;
– za radijske frekvence 470–790 MHz, ki so določene za digitalno televizijsko radiodifuzijo: 500 + 215 x D(3) x D(4) točk.
(2) Če si radijske frekvence za radiodifuzijo časovno delita dva ali več imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, je vsak od njiju oziroma njih zavezanec za plačilo sorazmernega deleža glede na čas uporabe, pri čemer je vsota teh deležev enaka celotni višini plačila za polni čas uporabe.
9. člen
(faktorja za analogno radiodifuzijo)
(1) Faktor D(1) je odvisen od izračunane površine območja pokrivanja v Republiki Sloveniji, kjer je vpliv radijske postaje večji od referenčne vrednosti iz (4) odstavka tega člena.
(2) Površina območja pokrivanja se izračuna na podlagi priporočila ITU-R P. 1546 z upoštevanjem izsevane moči oddajnika, sevalnega diagrama, digitalnega modela nadmorskih višin Republike Slovenije z rastrom 100 x 100 m ter z upoštevanjem korekcije na podlagi kota do čistine. Računa se s parametrom »50 % lokacij in 50 % časa«.
(3) Če v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc ni drugače določeno, so referenčne vrednosti za posamezne radiofrekvenčne pasove naslednje:
+----------------+-----------------------+-------------------+
| 87,5–108 MHz | za analogno zvokovno |          |
|        |   radiodifuzijo   |  66 dB(µV/m)  |
+----------------+-----------------------+-------------------+
|        |   za digitalno   |          |
|        |   televizijsko   |          |
|        |   radiodifuzijo   |  50 dB(µV/m)  |
| 174–230 MHz  +-----------------------+-------------------+
|        | za digitalno zvokovno |          |
|        |   radiodifuzijo   |  60 dB(µV/m)  |
+----------------+-----------------------+-------------------+
|        |   za digitalno   |          |
| 470–582 MHz  |   televizijsko   |          |
|        |   radiodifuzijo   |  54 dB(µV/m)  |
+----------------+-----------------------+-------------------+
|        |   za digitalno   |          |
| 582–790 MHz  |   televizijsko   |          |
|        |   radiodifuzijo   |  58 dB(µV/m)  |
+----------------+-----------------------+-------------------+
(4) Vrednost faktorja D(1) se določi na naslednji način:
+---------------------------------------+---------------+
|Površina izračunanega območja     |  Vrednost  |
|                    | faktorja D(1) |
+---------------------------------------+---------------+
|do vključno 50 km2           |   0,5   |
+---------------------------------------+---------------+
|nad 50 km2 do vključno 200 km2     |   0,75   |
+---------------------------------------+---------------+
|nad 200 km2 do vključno 600 km2    |   1    |
+---------------------------------------+---------------+
|nad 600 km2 do vključno 1500 km2    |   1,5   |
+---------------------------------------+---------------+
|nad 1500 km2 do vključno 2500 km2   |   2    |
+---------------------------------------+---------------+
|nad 2500 km2 do vključno 5000 km2   |   3    |
+---------------------------------------+---------------+
|nad 5000 km2              |   6    |
+---------------------------------------+---------------+
(5) Faktor D(2) je odvisen od pokrivanja mestnih območij. Pri tem se šteje, da se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo pokriva določeno mestno območje, kadar pokrivanje presega polovico mestnega območja.
(6) Če se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo ne pokriva nobenega od spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) = 1.
(7) Če se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo pokriva enega od spodaj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) enak sledeči vrednosti tega mestnega območja:
+-----------------------------+-------------------------+
|Mestno območje        |Vrednost mestnega območja|
+-----------------------------+-------------------------+
|Ljubljana          |      5,0      |
+-----------------------------+-------------------------+
|Maribor           |      2,5      |
+-----------------------------+-------------------------+
|Celje            |      1,4      |
+-----------------------------+-------------------------+
|Kranj            |      1,3      |
+-----------------------------+-------------------------+
|Novo mesto          |      1,2      |
+-----------------------------+-------------------------+
|Koper – Capodistria     |      1,2      |
+-----------------------------+-------------------------+
|Velenje           |      1,2      |
+-----------------------------+-------------------------+
(8) Če se na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc pokriva več zgoraj navedenih mestnih območij, je faktor D(2) enak vsoti vrednosti vključenih mestnih območij iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(faktorja za digitalno radiodifuzijo)
(1) Faktor D(3) je odvisen od pasovne širine radijskih frekvenc in se določi na sledeči način:
D(3) = širina dodeljenih radijskih frekvenc / 1 MHz.
(2) Faktor D(4) je enak stokratni vrednosti razmerja med prebivalci, zajetimi z območjem pokrivanja in vsemi prebivalci Republike Slovenije, zaokroženo na 3 decimalna mesta. Za podatke o prebivalcih, ki so uporabljeni v tem izračunu, se uporabijo podatki iz baze statističnih podatkov porazdelitve gostote prebivalstva Republike Slovenije v rastru 100 x 100 m (Baza geostatističnih podatkov Statističnega urada RS).
(3) V primeru, da območje pokrivanja ni izrecno določeno z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, se določi kot površina, kjer je izračunani vpliv radijske postaje večji od referenčne vrednosti iz četrtega odstavka 9. člena.
11. člen
(ostale radijske frekvence)
(1) Število točk za radijske frekvence, ki niso zajete v 7. do 10. členu tega splošnega akta, se določi na naslednji način: B x C x E točk.
(2) Faktor C je odvisen od skupne pasovne širine radijskih frekvenc in se določi na sledeči način:
C = skupna širina dodeljenih radijskih frekvenc / 25 kHz.
(3) Faktor B je odvisen od uporabljenega radiofrekvenčnega območja:
+------------------------------------------------+--------------+
|Radiofrekvenčno območje             |  Vrednost  |
|                        | faktorja B |
+------------------------------------------------+--------------+
|do vključno 470 MHz               |   10   |
+------------------------------------------------+--------------+
|nad 470 MHz do vključno 960 MHz         |   3    |
+------------------------------------------------+--------------+
|nad 960 MHz do vključno 2.300 MHz        |   1    |
+------------------------------------------------+--------------+
|nad 2.300 MHz do vključno 5.000 MHz       |   0,6   |
+------------------------------------------------+--------------+
|nad 5.000 MHz do vključno 10.000 MHz      |   0,4   |
+------------------------------------------------+--------------+
|nad 10.000 MHz do vključno 17.700 MHz      |   0,3   |
+------------------------------------------------+--------------+
|nad 17.700 MHz do vključno 27.500 MHz      |   0,2   |
+------------------------------------------------+--------------+
|nad 27.500 MHz do vključno 40.000 MHz      |   0,1   |
+------------------------------------------------+--------------+
|nad 40.000 MHz                 |   0,01   |
+------------------------------------------------+--------------+
(4) Faktor E je odvisen od področja uporabe, in sicer:
– za uporabo radijskih frekvenc na celotnem območju Republike Slovenije: E = 50;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 130 občin: E = 25;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 65 občin: E = 10;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 5 občin: E = 5;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc v sistemu z eno bazno postajo: E = 10;
– za usmerjeno zvezo (točka – točka): E = 1;
– za uporabo radijskih frekvenc nad 2000 MHz v času prireditev ne glede na področje uporabe: E = 1.
12. člen
(posebni primeri uporabe)
(1) Za določitev plačila za uporabo radijskih frekvenc za preizkuse in meritve se izračunano število točk pomnoži s faktorjem 0,1.
(2) Ne glede ne določbo prejšnjega odstavka se pri radiodifuziji izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc za preizkuse pomnoži s faktorjem 2, izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc za prireditve pa s faktorjem 1,5.
(3) Za uporabo radijskih frekvenc iz druge in tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega splošnega akta, katere so podeljene z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks, se ne plačuje plačil po odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezne oddajne točke znotraj multipleksa.
(4) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc iz druge in tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega splošnega akta se v primeru, da je faktor D(4) (odstotek zajetih prebivalcev RS) manjši od 12,5, pomnoži s faktorjem 0,25.
(5) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc 11,7–12,5 GHz se pomnoži s faktorjem 0,2. V primeru, da področje pokrivanja ne zajema nobene od mestnih občin, pa se ta zmnožek dodatno pomnoži s faktorjem 0,25.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prehodna določba)
(1) Obstoječe odločbe o določitvi števila točk, ki so bile izdane na podlagi Pravilnika o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10, 35/11 in 78/11), ostanejo v veljavi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odločbe o določitvi števila točk za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih za radiodifuzijo iz 8. člena pravilnika iz prejšnjega odstavka, razveljavijo in izdajo nove odločbe o določitvi števila točk v skladu s tem splošnim aktom. Novo število točk velja od dneva izdaje teh odločb dalje.
(3) Imetnikom novih odločb iz prejšnjega odstavka se pri odmeri letnega plačila za leto 2013 novo število točk upošteva za toliko 365-tin leta, kolikor je dni od dneva izdaje nove odločbe do konca leta 2013. Za preostali del leta 2013 se pri odmeri letnega plačila upošteva število točk iz prej veljavne odločbe o določitvi števila točk.
14. člen
(končna določba)
(1) Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10, 35/11 in 78/11).
Št. 0073-1/2013/17
Ljubljana, dne 2. aprila 2013
EVA 2013-3330-0031
Direktor
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
Franc Dolenc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti