Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

961. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pomorski pilotaži, stran 3321.

Na podlagi četrtega odstavka 79. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pomorski pilotaži
1. člen
V Pravilniku o pomorski pilotaži (Uradni list RS, št. 115/06) se v 3. členu vejica in besedilo »ladjedelnice v Izoli in pomola za skladišče soli v Portorožu« nadomestita z besedilom »in drugih območjih, če vanje vpluje ali izpluje ladja, za katero je pilotaža obvezna«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) izda na vlogo poveljnika odločbo o oprostitvi pilotaže ladji za največ dve leti, ki glede na vrsto in izkušenost poveljnika izpolnjuje naslednje pogoje:
– opravljeno najmanj 80 manevrov v zadnjih dveh letih,
– ladja mora biti vezana na istem privezu, in
– v zadnjih dveh letih poveljnik ni kršil predpisov s področja varnosti plovbe.«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ladja, ki zahteva pilota, mora najmanj eno uro pred začetkom pilotiranja o nameravani pilotaži obvestiti pilota, ki o začetku pilotaže obvesti upravo z navedbo pilota, ki bo izvajal pilotažo.«.
3. člen
V 7. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Pilot mora pred vsakim manevrom vplutja, izplutja in premika ladje v ali iz slovenskega pristanišča obvestiti poveljnika ladje in upravo o številu predpisanih vlačilcev, ki bodo uporabljeni.
(3) Pilot mora obvestiti upravo o vsaki posebnosti med pilotažo, kot so na primer težave pri privezu, odvezu, premiku zaradi pristaniških dvigal, luči na privezih, odbojnikih, težave zaradi neprimernega dela vlačilcev, privezovalcev in posadke, težave s pogonskim strojem, nedelovanja naprav na ladji; onesnaženje morja, ovirah na plovni poti.
(4) Pred vplutjem v koprsko tovorno pristanišče mora biti pilot na ladji in dajati nasvete glede varnega vodenja ladje v pristanišče, najmanj na točki 0,5Nm pred prvim (zunanjem) parom boj posameznega bazena. Pri izplovitvi ladje pa najmanj do prvega (zunanjega) para boj posameznega bazena.«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– imeti mora naziv »prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več« in imeti v tem nazivu najmanj eno leto plovbe na ladji z bruto tonažo 3000 ali več,«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– imeti mora naslednje praktične izkušnje:
a) delo na simulatorju v skladu s I. delom Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, in se opravlja pri ustanovah, pooblaščenih v skladu s predpisi o nazivih in pooblastilih pomorščakov,
b) izkušnje pridobljene s prisotnostjo na ladji med opravljanjem pilotaže, v skladu z II. delom Priloge. Prisotnost kandidatu na ladji zagotovi uprava, ki potrdi dnevnik o izkušnjah pridobljenih na ladji,«.
V tretji alineji se pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– imeti mora opravljen izpit iz varstva pri delu.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »tega člena«, besedilo »izvajalca pilotaže« pa se nadomesti z besedilom »o opravljenem delu na simulatorju in dnevnikom o izkušnjah pridobljenih na ladji, ki ga potrdi uprava«.
5. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Praktični del obsega:
– na območju koprskega tovornega pristanišča za vsak posamezen bazen: en manever z ladjo pri vplutju in pristajanju in en manever pri odhodu ladje;
– za ostala območja: en manever z ladjo pri vplutju in pristajanju in en manever pri odhodu ladje z območja, kjer bo pilotiral.«.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »ga predlaga izvajalec pilotaže« nadomesti z besedilom »se ga izbere iz seznama pilotov, ki se vodi pri upravi, po sistemu rotacije«.
7. člen
V 17. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pilot mora voditi dnevnik o pilotaži glede na območja pilotiranja, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– datum, ura začetka in konca pilotaže,
– vremenske razmere (vidljivost, vetrovnost, padavine in podobno),
– opis ladje (ime, vrsta, tonaža, dolžina, zastava, število potisnih vijakov in podobno),
– število uporabljenih vlačilcev,
– posebnosti oziroma druge okoliščine, ki so pomembne za varnost plovbe.«.
8. člen
V 18. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za izgubo in pogrešitev pilotske izkaznice se smiselno uporabljajo določbe o izgubi in pogrešitvi potrdila za upravljanje s čolni.«.
9. člen
V drugem odstavku 19. člena se besedilo »opravljal pilotažo najmanj eno leto« nadomesti z besedilom »opravil najmanj 80 manevrov« in se beseda »petih« nadomesti z besedo »dveh«.
V tretjem odstavku se beseda »petih« nadomesti z besedo »dveh«, besedilo »opravljal pilotaže najmanj eno leto« pa se nadomesti z besedilom »opravil najmanj 80 manevrov«.
10. člen
V prvem odstavku 21. člena se vejica in besedilo »na katerem nima pravice opravljati pilotaže« nadomestita z besedilom »izven koprskega tovornega pristanišča« in se na koncu doda besedilo »iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »opravi najmanj deset pilotiranj z ladjami z ugrezom nad 16,5 metrov pod mentorstvom pooblaščenega pilota« nadomesti z besedilom »pridobi praktičnih izkušenj na simulatorju, ki obsegajo pet manevrov z ladjo z ugrezom nad 16,5 metrov pri vplutju in pristajanju ali odhodu ladje, in praktični del izpita, ki obsega en manever z ladjo z ugrezom nad 16,5 metrov pri vplutju in pristajanju ali odhodu ladje«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »potrdila« nadomesti z besedilom »praktičnih izkušenj in opravljenega izpita«.
12. člen
V 23. členu se beseda »Kandidatu« nadomesti z besedo »Kandidat« in se besedilo »se pogoj iz druge alineje drugega odstavka 8. člena skrajša na pol leta« nadomesti z besedilom »mora imeti opravljene praktične izkušnje iz III. dela Priloge in opraviti strokovni izpit iz 9. člena tega pravilnika«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Pilotska izkaznica, ki so jo piloti pridobili pred uveljavitvijo tega pravilnika, velja do poteka datuma njene veljavnosti.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2013/11
Ljubljana, dne 14. marca 2013
EVA 2013-2430-0010
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
Priloga:

I. del: Delo na simulatorju

Kandidat za pilota mora opraviti najmanj 300 simulacij manevrov
ladij v koprskem tovornem pristanišču, ki obsegajo:

- najmanj polovica vseh manevrov je vplovitev,

- najmanj tretjina vseh manevrov se opravi pri somraku in najmanj
tretjina v nočnem času,

- najmanj četrtina vseh manevrov se opravi pri močnem vetru
(Burja, Jugo, Lebič in Tramontana; vetrovi naj bodo različnih
moči), najmanj četrtina pri gosti megli (vidljivost od 0 do 500
metrov) ter najmanj četrtina pri močnem dežju (vidljivost od 100
do 500 metrov),

- najmanj tretjina vseh manevrov se opravi v I. bazenu in najmanj
tretjina v II. bazenu,

- pri vsaj polovici vseh manevrov se simulira tudi izredni
dogodek, kot na primer: izpad krmila, okvara pogonskega stroja,
požar na ladji, težave pri komunikaciji s posadko in s tem
povezanimi napačnimi ravnanji pri manevrih in podobno,

- pri najmanj 50 manevrih se kandidata za pilota preobremeni z
različnimi in zaporednimi oziroma istoča-snimi izrednimi dogodki,

- najmanj polovica vseh manevrov se opravi na ladjah sledečih
vrst: Ro/Ro, kontejnerske, tankerji in pot-niške ladje. Ostale
manevre se opravi z ladjami sledečih vrst: ladje za prevoz
generalnega tovora, za prevoz sipkih tovorov, ladje za prevoz
živine, ladje hladilniki, vlačilci z baržo nad 500BT, vojaškimi
ladjami. Manevre se opravi na in iz priveznih mest primernih za
posamezne vrste ladij,

- pri tretjini manevrov se uporablja predpisano število
vlačilcev, pri ostalih manevrih pa manjše število, kot je
predpisano ali pa brez vlačilcev.

II. del: Prisotnost na ladji

Kandidat za pilota mora opraviti najmanj 60 manevrov ladij v
koprskem tovornem pristanišču, ki obsegajo:

- najmanj polovica vse manevrov je vplovitev,

- najmanj polovica vseh manevrov se opravi ponoči,

- najmanj tretjina vseh manevrov se opravi v I. bazen in najmanj
tretjina v II. bazen,

- vsaj 5 manevrov se opravi pri slabi vidljivosti (megla, močan
dež in podobno) ali drugih težkih vremen-skih pojavih (močan
veter in podobno).

III. del: Pilot iz tujine

Kandidat za pilota, ki je v tujini pridobil listino, s katero
izkazuje usposobljenost za pilota, mora opraviti najmanj tretjino
predpisanih simulacij iz I. dela priloge in najmanj polovico
manevrov iz II. dela priloge.


AAA Zlata odličnost