Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

724. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije, stran 2600.

Na podlagi drugega odstavka 7.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije
1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja in program strokovnega usposabljanja, postopek preverjanja znanja in izdajo potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije v skladu z Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/28/ES).
2. člen
Ta pravilnik predpisuje strokovno usposabljanje za inštalaterje naslednjih naprav na obnovljive vire energije:
1. kotlov in peči na biomaso,
2. toplotnih črpalk,
3. plitvih geotermalnih sistemov,
4. solarnih termalnih naprav,
5. solarnih fotovoltaičnih naprav.
3. člen
Šteje se, da so certifikati ali druga primerljiva potrdila o strokovni usposobljenosti inštalaterjev naprav na obnovljive vire, ki so izdani v državah članicah Evropske unije v skladu z določbami Direktive 2009/28/ES, enakovredni potrdilom, izdanim skladno s tem pravilnikom.
4. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja izvaja fizična ali pravna oseba, ki po izvedenem javnem razpisu pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za izvedbo strokovnega usposabljanja.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko pridobi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja ali izobraževanja,
– razpolaga z usposobljenimi predavatelji s strokovnimi referencami na področju naprav na obnovljive vire in s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
– ima administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc,
– razpolaga z opremo, ki je potrebna za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja, in razpolaga s prostori z ustrezno audio vizualno opremo,
– razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvajanje praktičnega dela usposabljanja, vključno z laboratorijsko opremo.
(3) Podrobneje se pogoji in dokazila iz prejšnjega odstavka tega člena določijo v razpisni dokumentaciji.
(4) Pogodba, s katero ministrstvo in izvajalec usposabljanja uredita medsebojne pravice in obveznosti, se sklene za obdobje petih let.
5. člen
(1) Pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena mora izvajalec usposabljanja izpolnjevati ves čas, za katerega je izdano pooblastilo.
(2) Ministrstvo odvzame pooblastilo izvajalca usposabljanja, če izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali krši določila pogodbe.
6. člen
(1) Program strokovnega usposabljanja, ki je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, je v trajanju najmanj 20 ur sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
(2) Teoretični del obsega splošni in posebni del. Splošni del je enak za vse inštalaterje iz 2. člena, posebni del pa se razlikuje za posamezne inštalaterje naprav na obnovljive vire energije.
7. člen
(1) Kandidati, ki se želijo strokovno usposobiti za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in delovne izkušnje, in sicer:
(a) usposabljanje za inštalaterja kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalk in solarnih termalnih naprav lahko opravlja:
– oseba z najmanj srednjo poklicno izobrazbo pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, mehatroniko ali za ogrevanje ali tehnik za sanitarno in ogrevalno ali hladilno opremo z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj ali
– delavec z nižjo poklicno izobrazbo pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za vodoinštalaterja ali inštalaterja strojnih instalacij, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.
(b) usposabljanje za inštalaterja plitvih geotermalnih sistemov naprav lahko opravlja:
– oseba z najmanj srednjo poklicno izobrazbo pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali za ogrevanje ali geotehnik z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj ali
– delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja izobrazbe) pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za vrtalca, vodoinštalaterja ali inštalaterja strojnih instalacij, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.
(c) usposabljanje za inštalaterja solarnih fotovoltaičnih naprav lahko opravlja:
– delavec z najmanj srednjo poklicno izobrazbo pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ali
– delavec z nižjo poklicno izobrazbo pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za električarja, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.
8. člen
(1) Strokovna usposobljenost inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije iz 3. člena tega pravilnika, se ugotavlja s preizkusom znanja.
(2) Preizkus znanja izvede komisija, ki jo imenuje odgovorna oseba izvajalca.
(3) K preizkusu znanja lahko pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo s tem pravilnikom predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter so končali strokovno usposabljanje po tem pravilniku.
9. člen
(1) Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del preizkusa znanja obsega snov iz 1 točke Priloge in se izvaja pisno oziroma ustno.
(3) Praktični del preizkusa znanja je sestavljen iz samostojne izvedbe določene naloge in iz poročila o tej izvedbi.
10. člen
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja, izvajalec usposabljanja izda potrdilo o strokovni usposobljenosti za inštalaterja posameznih naprav na obnovljive vire energije, ki ga podpiše odgovorna oseba izvajalca.
(2) Potrdilo o strokovni usposobljenosti velja deset let od njegove izdaje.
(3) Za podaljšanje veljavnosti potrdila o strokovnem usposabljanju mora kandidat pri izvajalcu usposabljanja opraviti obnovitveni seminar v trajanju najmanj 10 ur.
11. člen
(1) Izvajalci usposabljanja na spletni strani objavijo informacije o programih usposabljanja in seznam inštalaterjev, ki imajo veljavno potrdilo o strokovni usposobljenosti.
(2) Izvajalci usposabljanja ministrstvu, pristojnemu za energijo, vsako leto do 31. marca poročajo o izvedenih strokovnih usposabljanjih v preteklem letu.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-411/2012/1
Ljubljana, dne 24. januarja 2013
EVA 2012-2430-0188
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti