Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

625. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije, stran 2422.

Na podlagi drugega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12), 5. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/04, 52/06 in 31/07) in soglasja Vlade Republike Slovenije št. 36001-1/2013/3 z dne 24. 1. 2013 sistemski operater prenosnega omrežja električne energije, Elektro-Slovenija, d.o.o., izdaja
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu »splošni pogoji«) se določajo:
a) postopki za pridobitev mnenja o vplivu na prenosno omrežje za potrebe pridobitve energetskega dovoljenja;
b) pogoji in merila za izdajo soglasja za priključitev na prenosno omrežje;
c) pogoji za priključitev uporabnikov na prenosno omrežje;
d) pogodbeni odnosi med sistemskim operaterjem prenosnega omrežja in uporabniki tega omrežja;
e) postopki za dostop do prenosnega omrežja;
f) zasilna oskrba;
g) pogoji za primarne naprave in sekundarno opremo;
h) stroški, povezani s priključkom, njegovo priključitvijo na prenosno omrežje in obratovanjem;
i) kakovost storitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
2. člen
Poleg pomenov, določenih v Energetskem zakonu in Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, imajo izrazi v splošnih pogojih naslednji pomen:
– Agencija: Javna agencija Republike Slovenije za energijo;
– dolgotrajna prekinitev prevzema ali predaje je prekinitev, ki traja več kot tri minute in je posledica trajne okvare;
– EES je funkcionalna enota, ki praviloma obsega proizvodne enote, prenosno in distribucijsko omrežje ter odjemalce in je hkrati regulacijsko območje;
– gradnja je izvedba gradbenih in drugih del ter obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, ki ima vpliv na obstoječe in/ali načrtovano visokonapetostno omrežje, s katerim upravlja sistemski operater prenosnega omrežja;
– konična obremenitev je največja moč prevzema ali predaje, dosežena v obračunskem obdobju;
– kratkotrajna prekinitev prevzema ali predaje je prekinitev, ki traja manj ali enako kot tri minute in je posledica prehodne okvare;
– lastna raba je raba električne energije za potrebe delovanja elektroenergetskega objekta;
– merilno mesto je mesto v prenosnem omrežju, na katerem so vgrajene merilne naprave za potrebe obratovanja, vodenja in obračuna električne energije;
– načrtovana prekinitev prevzema ali predaje je prekinitev zaradi izvajanja načrtovanih del na napravah prenosnega omrežja, o katerih so uporabniki vnaprej obveščeni;
– nenačrtovana prekinitev prevzema ali predaje je prekinitev zaradi trajnih ali prehodnih okvar, za katere so vzroki zunanji dogodki, okvare, prekinitev delovanja opreme ali ostale motnje, ki so lahko dolgotrajne ali kratkotrajne;
– nesorazmerni stroški pomenijo stroške izgradnje priključitvenega voda do točke na prenosnem omrežju, kjer je priključitev možna, stroške, ki so potrebni zaradi ojačitve obstoječega prenosnega omrežja ali so kombinacija obeh stroškov ali dodatni stroški za sistemske storitve, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja prihodkov zaradi novih ali ojačenih elementov sistema ali zaradi povečanih stroškov za sistemske storitve;
– prekinitev prevzema ali predaje je stanje, ko na prevzemno-predajnem mestu ni napetosti;
– prenosno omrežje (PO) je 400 kV, 220 kV in 110 kV omrežje, ki v sinhronskem obratovanju služi za prenos električne energije od proizvodnih enot do distribucijskega omrežja in neposrednih odjemalcev ter za izmenjave s prenosnimi omrežji sosednjih EES;
– priključek so vse naprave prenosnega značaja, vključno s pripadajočimi objekti, ki omogočajo povezavo med prenosnim omrežjem in objektom oziroma napravo, ki bo priključena na prenosno omrežje (ki je predmet izdaje soglasja za priključitev);
– priključna moč je najvišja dovoljena vrednost moči prevzema ali predaje na prevzemno-predajnem mestu in je določena v soglasju za priključitev;
– primarne naprave so vsa visokonapetostna oprema, ki služi za fizikalno izvajanje prenosne dejavnosti, in sicer ločilniki, odklopniki, ozemljilniki, močnostni transformatorji, prenapetostni odvodniki, podporni izolatorji, zbiralke, daljnovod, kablovod;
– sekundarne naprave so naprave, ki služijo za obvladovanje primarne opreme, in sicer merilni transformatorji, števci, računalniki polja, komunikacijski računalnik, postajni računalnik, terminali relejne zaščite, terminali sistema za nadzor kakovosti električne energije, terminali sistema za dinamični nadzor nad stabilnostjo prenosnega sistema (WAMS), napetostni regulatorji, terminali sistema za nadzor močnostnih transformatorjev (TR monitoring);
– sistemski operater prenosnega omrežja je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Energetskim zakonom določena za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije;
– sistemski operater distribucijskega omrežja je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Energetskim zakonom določena za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije;
– trgovec z električno energijo je pravna ali fizična oseba, ki kupuje električno energijo za nadaljnjo prodajo;
– uporabnik prenosnega omrežja (v nadaljevanju uporabnik) je pravna ali fizična oseba, ki iz prenosnega omrežja neposredno odjema ali vanj neposredno oddaja električno energijo;
– vlagatelj je fizična ali pravna oseba oziroma organizacija, na čigar zahtevo se začne postopek za izdajo soglasja.
II. POSTOPEK PRIDOBITVE MNENJA O VPLIVU NA OMREŽJE ZA POTREBE PRIDOBITVE ENERGETSKEGA DOVOLJENJA
3. člen
Za objekte, naprave ali omrežja, opredeljene v Energetskem zakonu, mora investitor pridobiti energetsko dovoljenje, in sicer pred začetkom priprave ustreznih državnih prostorskih načrtov ali drugih prostorskih aktov ali dovoljenj za poseg v prostor.
4. člen
(1) Za objekte iz prejšnjega člena mora investitor pridobiti mnenje sistemskega operaterja prenosnega omrežja, da objekt ne bo škodljivo vplival na varno in zanesljivo delovanje prenosnega omrežja. Navedeno mnenje je sestavni del vloge za izdajo energetskega dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen za energijo.
(2) Vsebina vloge za mnenje o vplivu na prenosno omrežje mora vsebovati:
a) naziv vlagatelja;
b) osnovne podatke o objektu (vrsta objekta, lokacija);
c) osnovne tehnične podatke objekta (nazivna moč, mesto vključitve, način obratovanja, sodelovanje objekta v sistemskih storitvah, predvidena proizvodnja oziroma poraba električne energije);
d) predviden začetek in konec gradnje objekta.
5. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja izda mnenje o vplivu na prenosno omrežje najkasneje v roku 60 dni od prejema popolne vloge.
III. PRIDOBITEV SMERNIC, MNENJA, PROJEKTNIH POGOJEV ALI SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM
6. člen
(1) Investitor mora pridobiti smernice in mnenje sistemskega operaterja prenosnega omrežja na načrtovane prostorske ureditve, skladno z določili Energetskega zakona in Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP).
(2) Investitor mora pridobiti soglasje za priključitev in projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
7. člen
Izdano soglasje za priključitev iz prejšnjega člena ne nadomešča smernic, mnenja, projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam, če uporabnikov objekt posega v varovalni pas objektov sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV NA PRENOSNO OMREŽJE
8. člen
(1) Soglasje za priključitev na prenosno omrežje (v nadaljevanju soglasje za priključitev) morajo pred priključitvijo pridobiti:
a) bodoči uporabniki prenosnega omrežja, ki želijo priključiti nove elektroenergetske objekte na prenosno omrežje;
b) obstoječi uporabniki prenosnega omrežja, skladno z 9. členom splošnih pogojev.
(2) Bodoči oziroma obstoječi uporabnik prenosnega omrežja si pridobi smernice oziroma mnenje o načinu vključitve novih objektov na prenosno omrežje v postopku priprave prostorskih aktov. Smernice oziroma mnenje izdaja sistemski operater prenosnega omrežja.
9. člen
(1) Uporabniki prenosnega omrežja morajo pridobiti novo soglasje za priključitev, če gre za:
a) spremembo priključne moči ali spremembo načina prevzema ali predaje;
b) spremembo ali rekonstrukcijo priključka;
c) spremembo tehničnih karakteristik naprav uporabnika (primarne naprave, sekundarne naprave);
d) priključitev dodatnih naprav;
e) združevanje več odjemnih mest v eno odjemno mesto;
f) razdelitev priključne moči enega uporabnika na več uporabnikov na isti lokaciji.
(2) Odločba, s katero sistemski operater prenosnega omrežja izda novo soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev.
10. člen
Vloga za izdajo soglasja za priključitev proizvajalcev električne energije mora vsebovati:
a) podatke o uporabniku omrežja;
b) naziv in lokacijo elektroenergetskega objekta;
c) čas in predviden datum priključitve;
d) delovna moč na pragu (min in max);
e) način obratovanja in predvideno število letnih obratovalnih ur;
f) možnost nudenja sistemskih storitev;
g) predvideno letno proizvodnjo električne energije;
h) statični in dinamični model proizvodne enote skupaj s parametri ter ustreznimi analizami vplivov na kakovost električne energije na prenosnem omrežju. Sistemski operater prenosnega omrežja je na zahtevo vlagatelja za izdelavo analiz dolžan posredovati vse pomembne podatke, s katerimi razpolaga;
i) veljaven prostorski načrt ali drug prostorski akt po zakonu o prostorskem načrtovanju ali idejno zasnovo za objekte po predpisih o graditvi objektov;
j) ustrezno projektno dokumentacijo (opis objekta, enopolne sheme stikališča, mesto priključitve ipd.), ki bo izdelana skladno s tehničnimi pogoji iz sistemskih obratovalnih navodil za prenosno omrežje električne energije (v nadaljevanju SONPO-E), potrebno za izdajo soglasja.
11. člen
Vloga za izdajo soglasja za priključitev odjemalcev električne energije in distribucijskih podjetij mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju;
b) naziv in lokacijo elektroenergetskega objekta;
c) namen prevzema električne energije;
d) čas in predviden datum priključitve;
e) predvideni letni odjem električne energije (min in max);
f) vpliv vključitve objekta na odjem drugih (bližnjih) razdelilnih transformatorskih postaj;
g) priključno moč in potrebno kratkostično moč;
h) režim prevzema moči in energije;
i) predvideno letno porabo električne energije;
j) analizo pristojne strokovne institucije, iz katere bo razviden vpliv objekta na kakovost električne energije na prenosnem omrežju. Sistemski operater prenosnega omrežja je na zahtevo vlagatelja za izdelavo analize dolžan posredovati vse pomembne podatke, s katerimi razpolaga;
k) idejni projekt ali idejno zasnovo za objekte po predpisih o graditvi objektov.
12. člen
Vlagatelj ima možnost od sistemskega operaterja prenosnega omrežja pridobiti tehnične smernice za izdelavo projektne dokumentacije še pred vložitvijo vloge za pridobitev soglasja za priključitev.
13. člen
(1) Sistemski operater prenosnega omrežja izda soglasje za priključitev, če to poleg ostalih pogojev omogočajo elektroenergetske in tehnične možnosti, ki jih določajo kratkostični tok, omrežna impedanca, kakovost napajanja ter možnosti priključitve naprav uporabnika brez negativnih vplivov na kakovost električne energije na prenosnem omrežju oziroma brez ogrožanja zanesljivosti napajanja ali nedopustnih povratnih vplivov na prenosno omrežje ob načrtovani obremenitvi in načinu obratovanja na prevzemno-predajnih mestih.
(2) Sistemski operater prenosnega omrežja v postopku izdaje soglasja za priključitev z analizami preveri, če so pogoji v prenosnem omrežju na obstoječem ali načrtovanem priključnem vozlišču zadostni za obratovanje objekta. Novo priključeni, rekonstruirani in obnovljeni objekti ne smejo motiti obratovanja preostalih naprav uporabnikov omrežja in povzročati motenj, ki bi bile višje od s pravilniki in standardi določenih skrajnih dopustnih mej.
14. člen
Soglasje za priključitev je odločba in praviloma vsebuje:
a) podatke o imetniku soglasja za priključitev;
b) stično mesto in vrsto priključka;
c) predviden datum priključitve;
d) nazivno napetost na prevzemno-predajnem mestu;
e) priključno moč, kratkostično moč in tok zemeljskega stika;
f) zahtevan faktor moči;
g) zahteve za primarno in sekundarno opremo, ki jo je potrebno vgraditi ali obnoviti za izvedbo priključka;
h) zahteve glede kakovosti električne energije;
i) zahteve o izvedbi zaščitnih naprav na prenosnem omrežju;
j) zahteve o izvedbi obračunskih in kontrolnih meritev električne energije;
k) zahteve o napravah za izmenjavo podatkov s centri vodenja sistemskega operaterja prenosnega omrežja;
l) zahteve o zaščiti pred povratnim napajanjem za proizvajalce električne energije in lastnike zasilnih agregatov;
m) trajanje veljavnosti soglasja za priključitev;
n) določilo o načinu plačila omrežnine za priključno moč;
o) vzorec pogodbe o priključitvi;
p) določilo o sklenitvi pogodbe o priključitvi, v kateri bodo opredeljena vsa medsebojna razmerja v zvezi s priključkom;
q) stroške izdaje soglasja;
r) druge tehnične pogoje.
15. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja lahko vlogo za izdajo soglasja za priključitev zavrne oziroma vlagatelj nima pravice do priključitve:
a) če vlagatelj ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev;
b) če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi z električno energijo ali
c) če bi priključitev objekta povzročila sistemskemu operaterju prenosnega omrežja nastanek nesorazmernih stroškov, razen če se vlagatelj odloči, da jih bo sam kril.
16. člen
(1) Vlagatelj mora v dveh letih od pravnomočnosti soglasja izpolniti vse zahteve iz izdanega soglasja za priključitev, ki so potrebne za priključitev, sicer soglasje preneha veljati.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka lahko sistemski operater prenosnega omrežja na zahtevo vlagatelja podaljša največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku soglasja predpisani za njegovo pridobitev. Zahtevo za podaljšanje soglasja za priključitev mora vlagatelj podati najkasneje 60 dni pred potekom veljavnosti soglasja za priključitev, sicer mora pridobiti novo soglasje.
(3) V primeru, da je v skladu s predpisi o graditvi objektov za objekt potrebno gradbeno dovoljenje, je slednjega potrebno pridobiti v roku veljavnosti izdanega soglasja. Vlagatelj mora dokaz o pridobitvi gradbenega dovoljenja posredovati sistemskemu operaterju prenosnega omrežja pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena, sicer izdano soglasje za priključitev preneha veljati. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se veljavnost izdanega soglasja podaljša za čas veljavnosti gradbenega dovoljenja.
17. člen
Po izpolnitvi vseh pogojev iz soglasja za priključitev in izvedeni priključitvi na prenosno omrežje velja soglasje za priključitev do preklica oziroma do nastanka sprememb iz 9. člena splošnih pogojev, ki zahtevajo izdajo novega soglasja za priključitev.
18. člen
(1) Soglasje za priključitev se lahko prenese na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična oseba in opravlja dejavnost z istimi objekti, napravami ali napeljavami na isti lokaciji v naslednjih primerih:
a) če uporabnik umre (fizična oseba) ali preneha delovati (pravna oseba);
b) če gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz zaradi spremembe investitorja;
c) če gre za pravni promet z objektom v času med izdajo soglasja in priključitvijo.
(2) Novi uporabnik mora najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi iz prejšnjega odstavka o spremembi obvestiti sistemskega operaterja prenosnega omrežja in predložiti dokazila ter soglasje za priključitev objekta, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
1. Pogodba o priključitvi in priključitev na prenosno omrežje
19. člen
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred priključitvijo skleneta uporabnik in sistemski operater prenosnega omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
(2) Če ne pride do dogovora iz 1. odstavka tega člena, se v pogodbi o priključitvi uredijo vsa vprašanja uporabe priključka za opravljanje nalog sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
20. člen
(1) Uporabnik mora sistemskemu operaterju prenosnega omrežja plačati ceno priključka, ki obsega:
a) omrežnino za priključno moč, ki je določena s strani Agencije; gre za enkraten znesek in se ga plača za novo priključno moč iz soglasja za priključitev oziroma za povečanje priključne moči;
b) nesorazmerne stroške, skladno z določili Energetskega zakona.
(2) Rok in način plačila stroškov priključitve se uredi s pogodbo o priključitvi.
21. člen
Po izdelanem priključku, plačilu omrežnine za priključno moč, izpolnitvi vseh pogojev iz soglasja za priključitev, po podpisu ustreznih obratovalnih navodil in sklenjeni pogodbi o priključitvi uporabnik zaprosi sistemskega operaterja prenosnega omrežja za priključitev. Če je za objekt po predpisih o graditvi objektov potrebno gradbeno dovoljenje, je dovoljeno priključiti objekt le, če ima uporabnik za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje ali odločbo o poskusnem obratovanju. V primeru, da je bil objekt izveden v sklopu vzdrževalnih del v javno korist, mora biti pred priključitvijo opravljen interni strokovno tehnični pregled, na katerem morajo sodelovati predstavniki sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Sistemski operater prenosnega omrežja in uporabnik se dogovorita o poteku vseh aktivnosti, povezanih z izvajanjem preizkusov.
22. člen
(1) Pred priključitvijo mora uporabnik od sistemskega operaterja prenosnega omrežja pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih soglasja. Sistemski operater prenosnega omrežja izda izjavo o izpolnjenih pogojih soglasja na osnovi obvestila uporabnika o dokončanju del, na osnovi pregleda objekta s strani strokovnih služb sistemskega operaterja prenosnega omrežja ter na osnovi pregleda projektne dokumentacije. Obvestilo o dokončanju del mora uporabnik posredovati sistemskemu operaterju prenosnega omrežja najmanj 30 dni pred predvidenim datumom priključitve. Sistemski operater prenosnega omrežja predloži izjavo o izpolnjenih pogojih soglasja na tehničnem pregledu objekta oziroma na strokovno tehničnem pregledu, če so se dela opravljala kot vzdrževalna dela v javno korist.
(2) Priključitev elektroenergetskih objektov se lahko na prenosno omrežje izvede šele po pridobitvi izjave iz prvega odstavka tega člena, predložitvi terminskega plana izvedbe, po pridobitvi vseh dokumentov za varno delo in podpisu sporazuma o varnosti in zdravju pri delu. Postopek vključitve naprav uporabnika v obratovanje je definiran v sistemskih obratovalnih navodilih prenosnega omrežja. Sistemski operater prenosnega omrežja in uporabnik se dogovorita o poteku vseh aktivnosti, povezanih z izvajanjem preizkusov.
(3) Uporabnik mora najmanj 8 dni pred začetkom del na spremembah ali rekonstrukciji priključka o tem obvestiti sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
V. RAZMERJA MED SOPO IN UPORABNIKI PO
23. člen
Za objekte z veljavnim soglasjem za priključitev v trenutku sprejema splošnih pogojev velja, da ima sistemski operater prenosnega omrežja pravico na svoje stroške kadarkoli v času obratovanja objekta preveriti naprave uporabnika skladno z določili SONPO-E in ga obvestiti o svojih ugotovitvah. V primeru ugotovljenih neskladnosti uporabniku naloži odpravo ugotovljenih neskladnosti in mu določi razumen rok za njihovo odpravo.
VI. DOSTOP DO PRENOSNEGA OMREŽJA
24. člen
(1) Dostop do prenosnega omrežja lahko uporabnik uveljavlja za:
a) dostop do notranjega prenosnega omrežja elektroenergetskega sistema Slovenije;
b) dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti.
(2) Uporabnik uveljavlja dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti s prijavo voznega reda. Kot odobren dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti šteje potrjen vozni red v aplikaciji za najavo voznih redov ESS. Z uveljavitvijo splošnih pogojev se ukinja mesečno potrjevanje voznih redov v papirni obliki.
25. člen
(1) Uporabnik udejanji pravico do notranjega dostopa do omrežja s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja v največ 8 dneh po izpolnitvi naslednjih pogojev:
a) pridobljenemu soglasju za priključitev;
b) sklenjeni pogodbi o priključitvi;
c) izdelanem priključku;
d) plačilu vseh stroškov, povezanih z navedenimi pogoji;
e) sklenjeni vsaj eni odprti pogodbi o prodaji in nakupu električne energije, kar ne velja za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
(2) Dostop do omrežja lahko poteka le preko prevzemno-predajnega mesta med omrežjem in elektroenergetskimi napravami uporabnika. Moč, ki se prenaša v okviru dostopa do omrežja, ne sme presegati priključne moči na posameznem prevzemno-predajnem mestu, določene v soglasju za priključitev.
26. člen
Pogodba o dostopu se sklepa za vsako posamezno soglasje za priključitev z imetnikom teh soglasij oziroma njegovim pooblaščencem.
27. člen
(1) Imetnik soglasja za priključitev, ki želi skleniti pogodbo o dostopu, mora za vsako leto posebej na sistemskega operaterja prenosnega omrežja vložiti pisno vlogo za sklenitev pogodbe o dostopu, ki mora vsebovati najmanj:
a) podatke o prevzemno-predajnem mestu z enoumno oznako posameznih merilnih mest ter podatke o imetniku soglasja za priključitev, ki se nanaša na to prevzemno-predajno mesto;
b) podatke o vlagatelju, če je to pooblaščenec imetnika soglasja za priključitev;
c) identifikacijsko številko za DDV oziroma davčno številko vlagatelja;
d) naziv in naslov prevzemno-predajnega mesta;
e) predvideno količino po tarifnih časih in konično moč odjema za prevzemno-predajno mesto za potrebe obračuna;
f) pooblastilo imetnika soglasja za priključitev, če dostop uveljavlja pooblaščenec;
g) novi uporabnik ob priključitvi predloži dokazilo o plačilu vseh predpisanih obveznosti iz naslova priključitve na prenosno omrežje.
(2) Imetnik soglasja za priključitev mora k vlogi priložiti kopijo odprte pogodbe o dobavi električne energije ali izjavo, da je za prevzemno-predajno mesto sklenjena odprta pogodba o dobavi električne energije, iz katere morajo biti razvidni:
a) podatki o dobavitelju (firma);
b) dogovor med dobaviteljem in imetnikom soglasja za priključitev o tem, kdo izmed njiju plačuje uporabo omrežja za prevzemno-predajno mesto, ki je predmet vloge;
c) podatki o prevzemno-predajnem mestu z enoumno oznako merilnega mesta, na katerega se nanaša pogodba o dobavi;
d) podpis dobavitelja;
e) če odjemalec ni imetnik soglasja za priključitev:
– podatki o odjemalcu, ter
– soglasje ali izjava imetnika soglasja za priključitev, da odjemalcu dovoljuje, da odjema električno energijo preko njegovega prevzemno-predajnega mesta.
(3) Sistemski operater prenosnega omrežja in vlagatelj na podlagi popolne vloge skleneta pogodbo o dostopu.
28. člen
Pogodba o dostopu do omrežja mora vsebovati najmanj:
a) navedbo pogodbenih strank;
b) številko in datum izdaje soglasja za priključitev;
c) naziv in naslov prevzemno-predajnega mesta ter njegovi podatki z enoumno oznako merilnega mesta, na katerega se nanaša pogodba o dostopu;
d) način poročanja uporabnika o proizvodnji lastnih proizvodnih virov sistemskega operaterja prenosnega omrežja za potrebe obračuna in elektroenergetskih inšpekcij;
e) datum sklenitve in čas veljavnosti pogodbe v primeru soglasja za priključitev za določen čas;
f) obvezo medsebojnega obveščanja v primeru spremembe imena, naziva, prebivališča (sedeža) in drugih podatkov iz pogodbe;
g) naslov za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe;
h) pravico in način odstopa od pogodbe;
i) seznanitev o možnosti izbire in zamenjave dobavitelja;
j) seznanitev z možnostjo zasilne oskrbe;
k) seznanitev s plačilnimi pogoji;
l) določilo o podaljšanju veljavnosti pogodbe, v kolikor nova pogodba ni sklenjena pravočasno, to je pred iztekom prejšnje pogodbe;
m) način razreševanja sporov.
29. člen
(1) Pogodba o dostopu preneha veljati:
a) če uporabnik pisno obvesti sistemskega operaterja prenosnega omrežja o odstopu od pogodbe s 15-dnevnim odpovednim rokom;
b) če sistemski operater prenosnega omrežja odstopi od pogodbe iz razlogov, določenih v veljavni zakonodaji s tega področja;
c) ob prenehanju veljavnosti odprte pogodbe o prodaji in nakupu električne energije; če uporabnik z eno pogodbo o dostopu uveljavlja dostop do omrežja za več odprtih pogodb o prodaji in nakupu električne energije, mora biti zagotovljena 100 % pokritost odjema, sicer se smatra, da nima veljavne odprte pogodbe;
d) ob spremembi imetnika soglasja za priključitev.
30. člen
Če uporabnik ne prijavlja voznih redov v okviru pogodbe o dostopu sam, mora ob zamenjavi dobavitelja ali pooblaščenca sistemskemu operaterju prenosnega omrežja dostaviti novo pooblastilo.
31. člen
Pred ali hkrati z zahtevo za dostop do omrežja je potrebno sistemskemu operaterju prenosnega omrežja predložiti pooblastilo, v primeru da trgovec ali zastopnik za uporabnika urejata v se obveznosti v zvezi z dostopom do omrežja.
32. člen
Pogodba o dostopu do omrežja se sklene do 30. novembra tekočega leta za prihodnje leto.
33. člen
(1) Uporabnik je dolžan pisno sporočiti sistemskemu operaterju prenosnega omrežja spremembo imena, naziva in prebivališča (sedeža) najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi, kar se označi v obstoječi pogodbi o dostopu.
(2) Če uporabnik ne upošteva določil iz prvega odstavka tega člena, je sistemski operater prenosnega omrežja upravičen, da mu zaračuna stroške, ki mu jih je uporabnik s takim ravnanjem povzročil.
1. Način obračuna, zaračunavanja in plačevanja uporabe omrežja
34. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja izvaja obračun, način zaračunavanja in plačevanja uporabe omrežja na način, ki je določen v zakonu, podzakonskih predpisih, ki urejajo plačevanje uporabe omrežja, in pogodbi o dostopu do prenosnega omrežja.
35. člen
(1) Imetnik soglasja za priključitev omrežja oziroma dobavitelj mora poravnati račun za uporabo omrežja v roku, ki je naveden na izstavljenem računu. Plačilni rok za uporabo omrežja je enak plačilnemu roku za plačilo omrežnine, ki je določen z aktom, ki ureja področje omrežnine.
(2) V primeru nepravočasnega plačila sistemski operater prenosnega omrežja zaračuna strošek opomina, morebitne zakonite zamudne obresti na zapadli znesek obračuna in stroške izterjave.
(3) Stroški opomina in zamudne obresti se izkažejo na računu ločeno od drugih postavk.
36. člen
Če uporabnik, ki je oskrbovan z električno energijo pod pogoji zasilne oskrbe, ne plača računa za zasilno oskrbo v celoti, se šteje, da je z delnim plačilom sorazmerno pokril stroške uporabe omrežja in električne energije.
37. člen
(1) Sistemski operater prenosnega omrežja ob neplačilu računa za uporabo omrežja uporabnika pisno opozori na posledice neplačila računa.
(2) Če se dobava električne energije ustavi zaradi neplačila računa iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko uporabnik po predhodni poravnavi vseh obveznosti zahteva ponovni priklop na omrežje.
(3) Ustavitev dobave električne energije uporabniku zaradi neplačila računa za uporabo omrežja ne vpliva na pogodbeno razmerje med uporabnikom in njegovim dobaviteljem.
2. Evidenca odprtih pogodb
38. člen
Pripadnost prevzemno-predajnih mest sistemski operater prenosnega omrežja ureja v evidenci odprtih pogodb. Slednja obenem predstavlja register menjav dobavitelja in vsebuje najmanj niz podatkov, določenih s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo.
3. Menjava dobavitelja
39. člen
(1) Menjava dobavitelja pomeni spremembo dobavitelja, ki oskrbuje prevzemno predajno mesto po odprti pogodbi, in je urejena v tem poglavju splošnih pogojev. Obvestilo o menjavi dobavitelja lahko predloži imetnik soglasja za priključitev oziroma po njegovem pooblastilu tudi novi dobavitelj ali odjemalec.
(2) Sistemski operater prenosnega omrežja evidenco odprtih pogodb redno spremlja in posodablja. Sistemski operater prenosnega omrežja enkrat (letno) mesečno na Agencijo posreduje podatke o številu menjav, letni porabi odjemalcev, ki so menjali dobavitelja, ter po dogovoru tudi preostale podatke.
(3) Sistemski operater prenosnega omrežja na svojih spletnih straneh javno objavi obrazec za menjavo dobavitelja.
40. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja zavede menjavo dobavitelja v evidenci brez stroškov za uporabnika. Spremembo dobavitelja zavede katerikoli delovni dan v koledarskem mesecu, če je obvestilo s podatki o novem dobavitelju sistemskemu operaterju predloženo vsaj 10 delovnih dni pred predvidenim datumom menjave dobavitelja.
41. člen
(1) Dobavitelj električne energije mora vsaj 30 dni pred iztekom ali nameravani prekinitvi pogodbe o dobavi z odjemalcem (kupoprodajna pogodba) obvestiti sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Odjemalec mora skleniti novo pogodbo vsaj 15 dni pred iztekom predhodne pogodbe in o tem obvestiti sistemskega operaterja prenosnega omrežja. V primeru, da odjemalec nima sklenjene pogodbe o dobavi, preneha veljavnost pogodbe o dostopu.
(2) Sistemski operater takoj po prejemu obvestila od dobavitelja o prekinitvi pogodbe o dobavi uporabnika pisno obvesti, da ga v primeru prenehanja veljavnosti pogodbe o dobavi in ne sklenitve nove pogodbe v skladu s prvim odstavkom tega člena, odklopil iz omrežja.
(3) Sistemski operater prenosnega omrežja odjemalca, odklopi iz prenosnega omrežja takoj, ko nima sklenjene pogodbe o dobavi.
42. člen
(1) V primeru, da menjavo dobavitelja zahteva imetnik soglasja za priključitev, mora hkrati navesti novega dobavitelja, s katerim ima sklenjeno pogodbo o dobavi. Novi dobavitelj mora potrditi pravilnost navedbe, stari dobavitelj pa mora biti o spremembi obveščen. Če imetnik soglasja za priključitev tega ne stori ali če dobavitelj sistemskega operaterja prenosnega omrežja obvesti o odstopu od pogodbe z odjemalcem zaradi neplačil, sistemski operater prenosnega omrežja izvede menjavo dobavitelja tako, da se stari dobavitelj skladno z določili teh splošnih pogojev ne šteje več za dobavitelja za to merilno mesto, hkrati pa se šteje, da za to merilno mesto ni sklenjena pogodba o dobavi. Sistemski operater prenosnega omrežja o tem obvesti organizatorja trga.
(2) Hkrati imetnika soglasja obvesti o upravičenosti oziroma neupravičenosti do zasilne oskrbe v skladu s 50. členom oziroma 51. členom splošnih pogojev.
43. člen
(1) V primeru prehoda na zasilno oskrbo se obstoječi dobavitelj ne šteje več za dobavitelja za to merilno mesto.
(2) V primeru prehoda na zasilno oskrbo se šteje, da je prišlo do menjave dobavitelja v trenutku, ko se je začela zasilna oskrba ne glede na določila splošnih pogojev o trenutku izvedbe menjave dobavitelja.
44. člen
Ob menjavi dobavitelja sistemski operater prenosnega omrežja staremu dobavitelju preneha pošiljati merilne in obračunske podatke, kar pa ne velja za podatke za obdobje do izvedbe menjave dobavitelja.
45. člen
O menjavi dobavitelja sistemski operater prenosnega omrežja starega in novega dobavitelja ter organizatorja trga po elektronski pošti obvesti o izvršeni menjavi pred datumom začetka dobave električne energije s strani novega dobavitelja.
VII. ZASILNA OSKRBA
46. člen
Zasilna oskrba nastopi z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za zasilno oskrbo skladno s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo.
47. člen
(1) Sistemski operater prenosnega omrežja po prejemu pisnega obvestila o odpovedi pogodbe o dobavi, ki nastopi kot posledica nesolventnosti dobavitelja, nemudoma pisno obvesti prizadete odjemalce o upravičenosti do zasilne oskrbe ter jim posreduje zahtevo za sklenitev pogodbe za zasilno oskrbo, ki mora vsebovati:
a) splošne podatke o odjemalcu;
b) podatke o prevzemno-predajnem mestu z enoumno oznako merilnega mesta, kot je določena v pogodbi o priključitvi in pogodbi o dostopu;
c) datum začetka dobave električne energije pod pogoji zasilne oskrbe;
d) osnutek pogodbe o zasilni oskrbi.
(2) V kolikor se odjemalec s prehodom na zasilno oskrbo ne strinja, mora o tem obvestiti sistemskega operaterja prenosnega omrežja v roku 24 ur po prejemu pisnega obvestila o upravičenosti do zasilne oskrbe s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja. V tem primeru sledi takojšnja prekinitev pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja in odklop iz omrežja.
48. člen
Odjemalec ni upravičen do zasilne oskrbe:
a) če nima dobavitelja, razen v primeru insolventnosti dobavitelja;
b) v primeru stečaja, prisilne poravnave ali razglasitve plačilne nesposobnosti (insolventnost) odjemalca;
c) po izteku roka iz 52. člena tega akta.
49. člen
Dobava v primeru zasilne oskrbe se prične izvajati nemudoma, v 8 dneh od začetka takšne dobave pa je odjemalec s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja dolžan podpisati pogodbo o zasilni oskrbi. Če je odjemalec v tem roku ne podpiše, to pomeni odpoved pogodbe o dostopu in sistemski operater prenosnega omrežja ustavi dobavo električne energije. Prav tako sistemski operater prenosnega omrežja ustavi dobavo električne energije v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz pogodbe o zasilni oskrbi skladno z določili splošnih pogojev in zakonskih ter podzakonskih predpisov.
50. člen
Pogodba o zasilni oskrbi mora vsebovati najmanj:
a) splošne podatke o pogodbenih strankah;
b) podatke o prevzemno-predajnem mestu z enoumno oznako merilnega mesta, kot je določena v pogodbi o priključitvi in pogodbi o dostopu;
c) ceno in plačilne pogoje;
d) roke za najavo voznih redov;
e) način obračuna in plačevanja;
f) naslov za dostavo računov in drugih dokumentov, ki so povezani z izvajanjem pogodbe;
g) način razreševanja sporov;
h) datum sklenitve in čas veljavnosti pogodbe;
i) pravico in način odstopa od pogodbe;
j) seznanitev uporabnika s posledicami prenehanja pogodbe.
51. člen
(1) V času trajanja zasilne oskrbe mora odjemalec sistemskemu operaterju prenosnega omrežja dan vnaprej do 8:00 najavljati svoj vozni red. Za energijo, ki jo sistemski operater prenosnega omrežja kupil na osnovi napovedi odjemalca, slednji plača stroške nakupa energije z 1-odstotnim pribitkom.
(2) Preostalo prevzeto energijo sistemski operater prenosnega omrežja odjemalcu obračuna z 1-odstotnim pribitkom na ceno pozitivnih odstopanj (C+), ki jo v okviru bilančnega obračuna določi organizator trga. V kolikor odjemalec voznega reda ne najavi, se celotna prevzeta količina električne energije obračuna po ceni odstopanj C+ z 1-odstotnim pribitkom.
52. člen
Zasilna oskrba traja največ 20 dni od dneva začetka dobave pod pogoji zasilne oskrbe.
VIII. PRIMARNE NAPRAVE IN SEKUNDARNA OPREMA
53. člen
Uporabnik mora pri načrtovanju in izgradnji prenosnega dela priključnega stikališča (zbiralke, daljnovodna polja, zvezno, ozemljilno in merilno polje, transformatorska polja vključno s pripadajočimi sekundarnimi napravami) dosledno upoštevati tehnične zahteve, ki so navedene v SONPO-E in v soglasju za priključitev.
1. Primarne naprave
54. člen
(1) Primarne naprave prenosnega omrežja in uporabnika morajo biti med seboj tehnično usklajene. Tehnično usklajenost, konfiguracijo in karakteristike naprav preverja sistemski operater prenosnega omrežja.
(2) Ob spremembah v omrežju ali pri posodobitvah mora uporabnik upoštevati zahteve sistemskega operaterja prenosnega omrežja glede sprememb na primarnih napravah prenosnega značaja. Uporabnik je dolžan svoje naprave prilagoditi na spremenjene parametre obratovanja prenosnega omrežja.
2. Sekundarna oprema
a) Merilni transformatorji
55. člen
(1) Sistemski operater prenosnega omrežja za napetostne in tokovne merilne transformatorje predpiše tehnične karakteristike, ki jih preveri v sklopu tovarniških preizkusov. V primeru izvedbe visokonapetostnega stikališča v GIS ali HIS tehnologiji je možno v soglasju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja nazivne moči sekundarnih jeder tokovnih merilnih transformatorjev zaradi konstrukcijskih omejitev prilagoditi dejanski obtežbi sekundarnih tokokrogov.
(2) O času in kraju tovarniškega preizkusa mora uporabnik obvestiti sistemskega operaterja prenosnega omrežja vsaj 14 dni prej. Stroške udeležbe predstavnika sistemskega operaterja prenosnega omrežja na tovarniškem preizkusu nosi sistemski operater prenosnega omrežja.
b) Merjenje električne energije (števci)
56. člen
(1) Sistemski operater prenosnega omrežja za meritve pretokov električne energije določi glavna, nadomestna in kontrolna merilna mesta. Praviloma so glavna merilna mesta na visokonapetostni strani transformatorjev za odjem oziroma proizvodnjo električne energije, nadomestna merilna mesta pa na srednjenapetostni strani transformatorjev za odjem in proizvodnjo električne energije oziroma na sponkah generatorjev. Kontrolna mesta služijo za indikacijo in identifikacijo mesta okvare na merilnih napravah glavnih oziroma nadomestnih merilnih mestih.
(2) Sistemski operater prenosnega omrežja je dolžan vsem, ki so upravičeni do prejema teh podatkov, posredovati izmerjene števčne vrednosti do petnajstega delovnega dne v mesecu.
c) Nadzor nad kakovostjo električne energije
57. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja za sistem nadzora nad kakovostjo električne energije kupi in vgradi tipske naprave za nadzor nad kakovostjo primarne napetosti na zbiralkah oziroma v transformatorskih poljih.
č) Sistem lokalnega in daljinskega vodenja
58. člen
(1) Za sistem lokalnega in daljinskega vodenja visokonapetostnega stikališča mora uporabnik zagotoviti namenske naprave uveljavljenega proizvajalca, razvite za uporabo v prenosnem omrežju.
(2) Način komunikacijskega povezovanja v center daljinskega vodenja je natančno predpisan v SONPO-E in soglasju za priključitev.
d) Naprave za izvajanje dinamičnega nadzora primarne regulacije
59. člen
Uporabnik mora skladno z navodili sistemskega operaterja prenosnega omrežja vgraditi sekundarne naprave za izvajanje dinamičnega nadzora nad potekom primarne regulacije proizvodnih agregatov. Navedena oprema bo priključena na tokovne in napetostne merilne transformatorje na sponkah generatorja ter blok transformatorja posameznega proizvodnega agregata. Oprema bo povezana z neposredno telekomunikacijsko povezavo na centralno enoto za dinamični nadzor primarne regulacije v republiškem centru vodenja sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
e) Naprave relejne zaščite
60. člen
(1) V vseh visokonapetostnih daljnovodnih oziroma kablovodnih poljih morajo biti vgrajeni terminali numerične distančne zaščite. V kablovodnih poljih in poljih za kratke daljnovode, to so tisti daljnovodi, ki so krajši od 5 km, je potrebno zaradi selektivnosti poleg distančne vgraditi še neodvisno diferenčno zaščito. Zaradi kompatibilnosti pa je treba istočasno nabaviti tudi terminal za nasprotno stran kablovoda oziroma daljnovoda in zagotoviti neposredno optično povezavo med terminaloma.
(2) Zaradi zagotavljanja zanesljivosti obratovanja prenosnega omrežja (kriterij N-1) in zmanjševanja možnosti okvar na stikališčih je potrebno v stikališčih z več kot dvema daljnovodnima oziroma kablovodnima poljema predvideti vgradnjo zaščite zbiralk. Podrobne karakteristike so definirane v SONPO-E in v soglasju za priključitev.
(3) V stikališčih, ki so izdelana v GIS tehnologiji, je zaradi povečanja zanesljivosti obratovanja prenosnega omrežja ter zmanjševanja možnosti okvar treba vgraditi zaščito zbiralk.
f) Telekomunikacijske naprave
61. člen
Uporabnik mora sistemskemu operaterju prenosnega omrežja omogočiti vgradnjo naprav kompatibilnega telekomunikacijskega vozlišča, ki bo omogočilo komunikacijsko povezovanje naprav za daljinsko vodenje, števčnih naprav, naprav za merjenje kakovosti električne energije ter naprav relejne zaščite v center daljinskega vodenja, center daljinskih meritev, center za nadzor kakovosti električne energije ter center nadzora relejne zaščite sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Število in vrsto potrebnih povezav predpiše sistemski operater prenosnega omrežja v soglasju za priključitev.
62. člen
(1) Zaradi tehnološke zahtevnosti sekundarnih sistemov in obveznega funkcionalnega vključevanja novih naprav v obstoječe sisteme je mogoče zagotoviti optimalno vključevanje novih naprav le na osnovi sodelovanja investitorja s strokovnimi službami sistemskega operaterja prenosnega omrežja v fazi:
a) priprave tehničnih zahtev za nabavo ključnih delov sekundarne opreme;
b) izvedbe tovarniškega prevzema merilnih transformatorjev;
c) nadzora nad izdelavo, izvedbo revizije ter potrjevanja izvedbene projektne dokumentacije (PZI) za sekundarne sisteme.
(2) Pred priklopom novega postroja in pred priklopom rekonstruiranih ali obnovljenih objektov na prenosno omrežje je potrebno strokovnim službam sistemskega operaterja prenosnega omrežja omogočiti nastavitev sistemov relejne zaščite, izvedbo funkcionalnih preizkusov vseh sekundarnih naprav vključno s povezavo na obstoječe nadzorne sisteme sistemskega operaterja. Prav tako morajo strokovne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja po vklopu novega ali obnovljenega postroja izvesti zagonske preizkuse. Navedene dejavnosti sistemski operater prenosnega omrežja opravi na svoje stroške.
IX. KAKOVOST STORITEV SISTEMSKEGA OPERATERJA PRENOSNEGA OMREŽJA
63. člen
Kakovost storitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja je natančno opredeljena v SONPO-E.
64. člen
(1) Sistemski operater prenosnega omrežja mora, v kolikor se z uporabnikom drugače ne dogovorita, zagotoviti, da skupno število in trajanje vseh nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema na enem prevzemno-predajnem mestu v enem letu ne preseže vrednosti, določene v prilogi I splošnih pogojev.
(2) Določila tega člena se ne nanašajo na tiste prekinitve, ki jih je povzročil uporabnik sam, so nastale zaradi višje sile ali ravnanja tretje osebe.
1. Odškodnine
65. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja ima pravico do povračila škode od uporabnika prenosnega omrežja, če je ta nastala zaradi namerne povzročitve škode, nepravilnega ravnanja ali malomarnosti uporabnika prenosnega omrežja.
66. člen
Uporabnik prenosnega omrežja ima pravico do povrnitve neposredne škode v primeru, če trajanje nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema električne energije iz prenosnega omrežja preseže vrednosti, določene v prilogi I splošnih pogojev, razen v primeru višje sile, ravnanj uporabnika ali ravnanj tretje osebe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
Postopki za pridobitev soglasij za priključitev, ki so bili začeti pred uveljavitvijo splošnih pogojev, se končajo po dosedanjih predpisih. V primeru spremembe zakonodaje, ki bi vplivala na vsebino soglasja ali spremembe lastnosti prenosnega omrežja, sistemski operater prenosnega omrežja na podlagi vloge uporabnika izda novo soglasje.
Ti splošni pogoji začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8/952/FH
Ljubljana, dne 6. februarja 2013
EVA 2012-2430-0163
Elektro-Slovenija, d.o.o.
direktor
mag. Vitoslav Türk l.r.
Priloga I: Trajanje nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema
električne energije iz prenosnega omrežja

Dopustno skupno število in trajanje vseh nenapovedanih prekinitev
predaje ali prevzema na enem prevzemno-predajnem mestu (v urah in
minutah v enem letu) je za posamezna obdobja sledeče:

+------------+--------------------------+----------------------+
| Omrežje  |Skupno trajanje      |Skupno trajanje    |
|      |kratkotrajnih prekinitev, |dolgotrajnih     |
|      |krajših od treh minut (v |prekinitev, daljših od|
|      |letu v minutah)      |treh minut (v letu v |
|      |             |urah)         |
+------------+--------------------------+----------------------+
|   VN   |      5       |      4     |
+------------+--------------------------+----------------------++------------+--------------------------+----------------------+
|Omrežje   |Skupno število      |Skupno število    |
|      |kratkotrajnih prekinitev, |dolgotrajnih     |
|      |krajših od treh minut (v |prekinitev, daljših od|
|      |letu)           |treh minut (v letu)  |
+------------+--------------------------+----------------------+
|   VN   |      2       |      1     |
+------------+--------------------------+----------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti