Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

616. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, stran 2407.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) in za izvrševanje 153.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11) se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
2. člen
(prehodna določba)
Postopki za določitev nadomestil v postopkih za izdajo vodnega soglasja, ki so bili začeti do uveljavitve tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-104/2013
Ljubljana, dne 27. februarja 2013
EVA 2013-2330-0033
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje