Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, stran 2403.

Na podlagi 75. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 96/06 – ZPIZ-2) v zvezi s 34. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/03, 78/08 in 109/12 – ZIRD-A) se v drugem odstavku 1. člena, drugem odstavku 13. člena, prvem odstavku 26. člena, prvem in drugem odstavku 27. člena, 29. členu, prvem in drugem odstavku 33. člena, 36. členu, prvem odstavku 37. člena in 49. členu beseda »rejenec« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »otrok« v ustreznem sklonu in številu.
Obrazec R-1 – Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti se nadomesti z obrazcem R-1 – Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti in obrazec R-4 – Zvišanje plačila dela se nadomesti z obrazcem R-4 – Zvišanje plačila dela, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika.
2. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »vse centre za socialno delo« nadomesti z besedilom »center rejnika«.
3. člen
V 17. členu se beseda »uspešno« nadomesti z besedilom »v celoti«.
4. člen
V drugem odstavku 22. člena se črta besedilo »ali so izbrisani iz registra«.
5. člen
V 23. členu se za besedilom »center za socialno delo« doda vejica in se besedilo »glede na otrokovo stalno ali začasno prebivališče« nadomesti z besedilom »ki je v skladu z določbami zakona, ki ureja socialno varstvo, krajevno pristojen za mladoletno osebo«.
6. člen
V prvem odstavku 26. člena se črta podpičje in besedilo »za rejnike, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, pa tudi plačilo prispevkov za socialno varnost«.
V drugem odstavku se črta beseda »lahko«.
7. člen
28. člen se črta.
8. člen
V 29. členu se črta prva alinea.
V novi tretji alinei se za oklepajem doda vejica in besedilo »če za otroka ni določena pravica do dodatka za nego, določena s predpisi, ki urejajo družinske prejemke«.
9. člen
31. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Če ima otrok svoje redne prihodke, mora center otroka določiti skupno višino teh prihodkov. Če skupna višina prihodkov otroka znaša enako ali več kot 25 % in manj kot 50 % materialnih stroškov, center otroka zniža oskrbnino za 25 % materialnih stroškov. Če pa skupna višina prihodkov znaša enako ali več kot 50 %, center otroka zniža oskrbnino za 50 %. Znižanje oskrbnine center otroka določi v rejniški pogodbi oziroma v aneksu k rejniški pogodbi in velja od prvega dne naslednjega meseca po sklenitvi rejniške pogodbe oziroma aneksa k rejniški pogodbi.
Za redni prihodek otroka se šteje tudi občasen ali enkraten prihodek otroka iz naslova preživnine in družinske pokojnine, katerega višina doseže vsoto vsaj dvanajstih mesečnih zneskov znižanja oskrbnine za 25 % materialnih stroškov. Center otroka določi skupno višino teh prihodkov in določi znižanje oskrbnine v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
10. člen
V 37., 38., 39. in 40. členu se beseda »člani« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »sodelujoči« v ustreznem sklonu in številu.
11. člen
V drugem odstavku 41. člena se beseda »uspešno« nadomesti z besedilom »v celoti«.
12. člen
V drugi alinei 43. člena se beseda »rejenca« nadomesti z besedilom »otroka, nameščenega v rejništvo«.
13. člen
V prvem odstavku 44. člena se črta vejica in besedilo »ki imajo dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti,«.
V drugem odstavku se za besedo »po« doda besedilo »v celoti«.
14. člen
V prvi alinei 46. člena se črta beseda »rejenca«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-1/2013
Ljubljana, dne 13. februarja 2013
EVA 2013-2611-0012
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost