Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013

Kazalo

3974. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, stran 12813.

Na podlagi 50. in 54. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13 – ZIPRS1415) in 31. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09 in 82/11) se v prvem odstavku 4. člena beseda »dajatev« nadomesti z besedo »davkov«.
V drugem odstavku se četrti in peti stavek črtata.
V tretjem odstavku se besedilo »Zahtevek, ki ga upravičenec predloži ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sme biti starejši od enega meseca.« nadomesti z besedilom «Upravičenec, ki vloži zahtevek za izdajo osnovnega potrdila več kot mesec dni po prihodu na službovanje v Slovenijo, lahko zaprosi za izdajo osnovnega potrdila za največ en mesec pred vložitvijo zahtevka.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Osnovno potrdilo se izda v dveh izvodih od katerih prejmeta po en izvod pristojni carinski organ in enega upravičenec.«.
V sedmem odstavku se drugi in tretji stavek nadomestita z besedilom, ki se glasi: »Vzajemnost se praviloma ugotavlja ob koncu koledarskega leta. V primeru, da se spremembe vzajemnosti ugotavljajo med letom, začnejo spremembe veljati prvi dan v naslednjem četrtletju. O ugotovljenih pogojih vzajemnosti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, sproti obvešča pristojni carinski organ. Omejitve oziroma izključitve oprostitev davkov zaradi vzajemnosti med državo pošiljateljico in Slovenijo ministrstvo navede v prilogi, ki je sestavni del osnovnega potrdila.«.
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Za gospodinjske predmete se štejejo gospodinjski predmeti, ki so namenjeni za zadovoljitev vsakdanjih potreb upravičenca, kot so pohištvo, gospodinjski stroji in naprave ter druga hišna oprema, posteljnina in podobno, če ne presegajo količin, ki so običajne za uporabo v enem gospodinjstvu.«.
V četrtem odstavku se v 2. točki za besedilom »za upravičence iz« doda oznaka »1.a,«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »za katero je obvezna registracija v Sloveniji« nadomesti z besedilom »ki je registrirano v Sloveniji in ki je v lasti ali finančnem oziroma poslovnem najemu upravičenca«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namen tega pravilnika nabava prevoznega sredstva pomeni nakup, uvoz, finančni najem ali poslovni najem.«,
dosedanji drugi odstavek pa postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo »s sporazumom o sedežu oziroma«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »vzajemnosti« doda besedilo »ali določb mednarodne pogodbe, ki zavezuje Slovenijo,«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se pred in za besedilom »razen častnih konzularnih funkcionarjev« dodata vejici.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo sedmi do enajsti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se beseda »prometnega« nadomesti z besedo »prevoznega«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se v napovednem stavku črta beseda »lastna«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »lastna prevozna sredstva, registrirana v Sloveniji« nadomesti z besedilom »prevozna sredstva«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Količinske omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo v primeru, kadar so te določene na podlagi vzajemnosti ali določb mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Slovenijo.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
5. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(Količinska omejitev za tobak in tobačne izdelke ter alkoholne pijače)
(1) V vsakem koledarskem trimesečju lahko upravičenci iz 1., 1.a in 2. točke 3. člena tega pravilnika za službene potrebe uveljavljajo oprostitev davkov za tobak in tobačne izdelke ter alkoholne pijače, in sicer največ za:
– 3600 kosov cigaret,
– 100 kosov cigarilosov,
– 50 kosov cigar,
– 2,0 kilograma drobno rezanega tobaka oziroma drugega tobaka za kajenje,
– 90 litrov vina, vključno z največ 60 litrov penečega vina,
– 100 litrov piva,
– 40 litrov drugih alkoholnih pijač.
(2) V vsakem koledarskem trimesečju lahko upravičenci iz 3. do 6. točke 3. člena tega pravilnika za osebne potrebe uveljavljajo oprostitev davkov za tobak in tobačne izdelke ter alkoholne pijače, in sicer največ za:
– 4500 kosov cigaret,
– 150 kosov cigarilosov,
– 90 kosov cigar,
– 1,0 kilograma drobno rezanega tobaka oziroma drugega tobaka za kajenje,
– 60 litrov vina, vključno z največ 30 litrov penečega vina,
– 80 litrov piva,
– 20 litrov drugih alkoholnih pijač.
(3) Če se upravičenec odloči, da bo oprostitev plačila davkov za tobak in tobačne izdelke ter alkoholne pijače uveljavljal z neposredno oprostitvijo, v obdobju veljavnosti potrdila za neposredno oprostitev ne more za to blago uveljavljati tudi vračila plačanih davkov.
(4) Če upravičenec začne uveljavljati oprostitev plačila davkov za tobak in tobačne izdelke ter alkoholne pijače med posameznim četrtletjem, se količine iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena sorazmerno zmanjšajo.
(5) Če upravičenec v posameznem četrtletju ne izkoristi oprostitve plačila davkov za celotno količino iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, neizkoriščene količine ne more prenesti v naslednje četrtletje.
(6) Količinske omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo v primeru, kadar so te določene na podlagi vzajemnosti ali določb mednarodne pogodbe, ki zavezuje Slovenijo.«.
6. člen
V drugem odstavku 9. člena se beseda »dajatev« nadomesti z besedo »davkov« in na koncu doda besedilo, ki se glasi: »K zahtevku za izdajo neposrednega potrdila se priloži predračun oziroma ponudba.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je upravičenec za določeno blago in storitve pridobil neposredno potrdilo, v obdobju veljavnosti potrdila za to blago in storitve ne more uveljavljati vračila plačanih davkov.«.
Dosedanji peti do deseti odstavek postanejo šesti do enajsti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »vračilo« doda beseda »plačanih«.
V šestem odstavku se beseda »sedmega« nadomesti z besedo »devetega«.
8. člen
V tretjem odstavku 11. člena se za besedilom »vračilu na« doda beseda »transakcijski«.
9. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »namesto potrdila za neposredno oprostitev« nadomesti z besedilom »pod pogoji, določenimi v osnovnem potrdilu, pri čemer«.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se za besedo »nabave« doda besedilo »oziroma od prve registracije prevoznega sredstva v Sloveniji«.
V petem odstavku se beseda »spoštovanja« nadomesti z besedo »upoštevanja«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za druge osebe iz prvega odstavka tega člena se šteje vsaka oseba, ki ne živi z upravičencem v skupnem gospodinjstvu oziroma ji ni mogoče priznati lastnosti upravičenca v skladu s tem pravilnikom.«.
11. člen
V drugem odstavku 14. člena se za besedilom »prejemu trošarinskih izdelkov« doda besedilo »v drugi državi članici, če so ti bili odpremljeni pod režimom odloga plačila trošarine«.
12. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(uveljavljanje oprostitev)
Upravičenci iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika lahko uveljavljajo oprostitev plačila davkov za blago in storitve, ki so neposredno povezani z njihovim službovanjem v drugi državi članici.«.
13. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »vračilo« doda beseda »plačanih«.
V četrtem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »V primeru zahteve za vračilo davkov za pogonsko gorivo upravičenec predloži fotokopijo veljavnega prometnega dovoljenja za prevozno sredstvo, ki je registrirano v državi gostiteljici.«.
14. člen
V tretjem odstavku 16. člena se v prvem stavku za besedilom »vračilu na« doda beseda »transakcijski«. V drugem stavku se beseda »račun« nadomesti z besedilom »transakcijski račun, ki je odprt«.
15. člen
V prvem odstavku 16.a člena se za besedilom »15. člena« doda besedilo »tega pravilnika«.
16. člen
V četrtem odstavku 17. člena se beseda »dajatev« nadomesti z besedo »davkov«.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 007-927/2013
Ljubljana, dne 20. decembra 2013
EVA 2013-1611-0217
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost