Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3946. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, stran 12518.

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) in za izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja
1. člen
(namen)
Ta odlok določa:
– območje izvajanja ukrepov, ki je s Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) opredeljeno kot podobmočje z oznako SI22 in je na podlagi Odredbe o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zraka (Uradni list RS, št. 50/11) zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) z delci PM(10) uvrščeno v razred največje obremenjenosti,
– ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM(10) za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce PM(10) s ciljem zmanjšati škodljive vplive na zdravje in okolje,
– spremljanje učinkov izvajanja, noveliranje in obdobje izvajanja ukrepov iz prejšnje alineje,
– odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z nalogami občine in države, obveznostmi povzročiteljev obremenitve, obveznostmi izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja,
– podrobnejši program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM(10) (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši program ukrepov),
– program za analizo vzrokov onesnaženosti, spremljanje učinkov ukrepov in podporo noveliranju načrta.
2. člen
(določitev območja največje obremenjenosti)
Območje največje obremenjenosti z delci PM(10) je območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: območje Zasavja).
3. člen
(opis onesnaženja in ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti)
(1) Opis območja čezmerne onesnaženosti, analiza stanja onesnaženosti, viri onesnaževanja, vpliv virov onesnaževanja, ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti, odgovorni organi za izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z nalogami občine in države, obveznosti povzročiteljev obremenitve, obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja, so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Pri intenzivnosti izvajanja posameznih ukrepov se upošteva tudi njihov prispevek k zmanjševanju onesnaženosti z delci PM(2,5) in drugimi onesnaževali zunanjega zraka, zmanjševanju lokalne obremenjenosti s hrupom ter sinergije z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov.
4. člen
(spodbude države in občine)
(1) Investicijski projekti gospodinjstev za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi napravami za ogrevanje stavb ter obnova posameznih delov ali celotnega zunanjega ovoja stavb, ki jih spodbuja Eko sklad, j. s., in veliki zavezanci z nepovratnimi sredstvi na podlagi predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (v nadaljnjem besedilu: subvencije), se lahko spodbujajo z dodatnimi subvencijami države in občine.
(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na katero koli vrsto goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa, ki ureja spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, in predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, do teh spodbud niso upravičeni na območju, kjer je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja stavb določeno daljinsko ogrevanje, razen če so ti kotli namenjeni za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, upravičenci do spodbud niso upravičeni do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso.
(3) Vgradnja kotlov na zemeljski plin ali toplotnih postaj ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina ali omrežje daljinskega ogrevanja na območju, kjer je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina ali toplota iz daljinskega ogrevanja, se lahko spodbuja s subvencijami države in občine.
(4) Občina za namen dodeljevanja subvencij zagotovi Eko skladu, j. s., in ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o meji območja iz 2. člena tega odloka na parcelo natančno in podatke o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina, prav tako na zemljiško parcelo natančno.
(5) Investicijski projekti za uporabo goriv ali tehnologij, ki imajo majhne emisije delcev, v javnem potniškem prometu ali v vozilih, ki jih uporabljajo lokalne javne službe, se lahko spodbujajo z dodatnimi subvencijami države in občine.
(6) Veliki zavezanci iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, pridobijo podatke iz četrtega odstavka tega člena od Eko sklada, j. s.
(7) Eko sklad, j. s., pri potrditvi programa za izboljšanje energetske učinkovitosti iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, upošteva določbe tega odloka.
5. člen
(kratkoročni ukrepi)
(1) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) dnevno napoveduje možnost čezmerne onesnaženosti z delci PM(10) za prihodnje dni na območju iz 2. člena tega odloka.
(2) V primeru napovedane čezmerne onesnaženosti z delci PM(10) je priporočljivo, da posamezniki in pravne osebe:
– zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva;
– uporabljajo goriva za ogrevanje prostorov, ki sproščajo nižje emisije delcev, če imajo to možnost;
– uporabljajo javni prevoz;
– zmanjšajo uporabo osebnih vozil;
– ne izvajajo dejavnosti na prostem, pri katerih se sproščajo večje količine delcev.
(3) Agencija razglasi prenehanje obdobja povečane onesnaženosti s PM(10), ko oceni, da zaradi spremenjenih meteoroloških razmer mejne vrednosti za PM(10) tisti ali naslednji dan ne bodo več prekoračene.
(4) O napovedani čezmerni onesnaženosti z delci PM(10) iz prvega odstavka tega člena in o priporočilih iz drugega odstavka tega člena ter o prenehanju iz prejšnjega odstavka agencija nemudoma obvesti občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi in sredstva javnega obveščanja.
6. člen
(podrobnejši program ukrepov)
(1) Na podlagi ukrepov iz priloge tega odloka Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme podrobnejši program ukrepov za tri koledarska leta, ki je finančno ovrednoten.
(2) Podrobnejši program ukrepov iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občinami Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi in ga predloži vladi v sprejetje vsaka tri leta, najpozneje do 30. septembra tistega leta, v katerem se ta program izteče, za naslednja tri leta. Podrobnejši program ukrepov se sprejme po enakem postopku kakor ta odlok.
(3) Če se v okolju bistveno spremenijo okoliščine, ki imajo pomemben in takojšen vpliv na kakovost zraka, ter bi ustrezen ukrep lahko prispeval k izboljšanju kakovosti zunanjega zraka, vendar ni vključen v prilogo tega odloka, se podrobnejši program ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko dopolni s tem ukrepom.
7. člen
(program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov)
(1) Agencija v sodelovanju z občino pripravi program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov izvajanja ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti zraka.
(2) Program iz prejšnjega odstavka vsebuje:
a) meritve ravni onesnaženosti ter kemično in elementno speciacijo delcev PM(10) v zraku,
b) emisijske evidence s primerno krajevno in časovno resolucijo za:
– modeliranje disperzije delcev PM(10) v zraku,
– ugotavljanje sprememb emisij zaradi izvedenih ukrepov in drugih vzrokov in
– pripravo scenarijev zmanjševanja emisij,
c) kemično in elementno speciacijo značilnih virov delcev PM(10) na območju občine za določanje prispevka virov z receptorskimi modeli,
d) zajem in pripravo meteoroloških podatkov, ki bodo omogočali ustrezno analizo obdobij s preseženimi mejnimi vrednostmi delcev PM(10) in modeliranje disperzije delcev PM(10) v pogojih na območju občine,
e) analizo obdobij s preseženimi koncentracijami delcev PM(10) ob upoštevanju značilnosti virov in vremenskih razmer,
f) modeliranje vpliva virov sedanjih emisij delcev PM(10) na onesnaženost zraka z delci PM(10) in modeliranje vpliva scenarijev emisij,
g) določanje prispevka posameznih virov emisij na onesnaženost zraka z receptorskimi modeli in
h) sintezo in celovito interpretacijo rezultatov analiz in modeliranja iz tega odstavka ter oceno učinkov izvajanja ukrepov.
(3) Pri ugotavljanju vpliva virov na onesnaženost zraka se ločeno določa prispevek virov iz območja največje obremenjenosti iz 2. člena tega odloka ter prispevek regionalnih virov in prispevek čezmejnega onesnaževanja.
(4) Agencija pripravi letno poročilo o izvajanju programa iz prvega odstavka tega člena do 31. marca za preteklo leto.
8. člen
(noveliranje ukrepov)
Na podlagi analize spremljanja učinkov izvajanja ukrepov iz priloge tega odloka in drugih analiz iz prejšnjega člena tega odloka ter najboljših rešitev stanja tehnike in dobrih praks ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z drugimi ministrstvi in občinami Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi predlaga vladi spremembe in dopolnitve odloka najpozneje do konca leta 2016.
9. člen
(usklajevanje in nosilci ukrepov)
(1) Ukrepe usklajuje ministrstvo, pristojno za okolje.
(2) Nosilci ukrepov na državni ravni so ministrstva, pristojna za okolje, promet in energijo, in izvajalci obveznih državnih gospodarskih javnih služb, na občinski ravni pa organi občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ter izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, kot so določeni v prilogi tega odloka.
(3) Med nosilce ukrepov se štejejo tudi osebe, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja, in povzročitelji obremenitve (pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, ter posamezniki na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi).
10. člen
(obdobje izvajanja ukrepov)
Izvajanje ukrepov iz tega odloka in programa iz prvega odstavka 6. člena tega odloka traja najmanj, dokler kakovost zunanjega zraka tri koledarska leta zapored, ne doseže mejnih vrednosti za delce PM(10), kot so določene v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka.
11. člen
(podrobnejši program ukrepov za leta 2014, 2015 in 2016)
Podrobnejši program ukrepov zmanjševanja onesnaženosti z delci PM(10) se za leta 2014, 2015 in 2016 sprejme v treh mesecih po sprejetju tega odloka.
12. člen
(izvajanje kratkoročnih ukrepov in programa za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov)
Agencija začne napovedovati čezmerno onesnaženost z delci PM(10) iz prvega odstavka 5. člena tega odloka 1. januarja 2014. Agencija pripravi program iz prvega odstavka 7. člena tega odloka do 31. marca 2014, prvo sintezo in celovito interpretacijo rezultatov analiz in modeliranja iz točke h) drugega odstavka 7. člena tega odloka pa do 31. avgusta 2015.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-74/2013
Ljubljana, dne 18. decembra 2013
EVA 2012-2330-0141
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Občinski sveti občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi so podali soglasje k nalogam občine, kakor izhajajo iz predloga Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (gradivo Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 007-297/2012 z dne 1. 10. 2013): Občinski svet občine Hrastnik s sklepom številka 007-4/2013 z dne 21. 11. 2013, Občinski svet občine Trbovlje s sklepom številka 901-12/2013 z dne 11. 11. 2013 in Občinski svet občine Zagorje ob Savi s sklepom številka 354-17/2012 z dne 11. 11. 2013.

AAA Zlata odličnost