Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3677. Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-G), stran 11136.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-G)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. novembra 2013.
Št. 003-02-10/2013-30
Ljubljana, dne 9. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH (ZJF-G)
1. člen
V Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 14/13 – popr.) se za 81.a členom doda nov 81.b člen, ki se glasi:
»81.b člen
(pridobitev kapitalskih naložb države zaradi ohranitve stabilnosti finančnega sistema)
(1) Za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema država lahko, z denarnim vplačilom ali stvarnim vložkom, pridobi kapitalske naložbe v bankah in hranilnicah, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
(2) Sklep o pridobitvi kapitalskih naložb iz prejšnjega odstavka sprejme vlada, na predlog ministra, pristojnega za finance, kot sestavni del ukrepov za krepitev stabilnosti bank v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank. Sklep se sprejme po postopku, določenem z zakonom, ki ureja ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.
(3) Pridobivanje kapitalskih naložb iz prvega odstavka tega člena se izvede ne glede na predviden obseg izdatkov v računu finančnih terjatev in naložb sprejetega proračuna države.
(4) Sredstva za pridobitev kapitalskih naložb iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo:
1. iz naslova zadolževanja v skladu z obsegom zadolževanja države, določenem v zakonu, ki ureja letno izvrševanje proračunov Republike Slovenije in prvim odstavkom 81. člena tega zakona;
2. iz prostih denarnih sredstev državnega proračuna.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 81.b člen zakona preneha veljati 31. decembra 2014.
Št. 411-01/13-39/15
Ljubljana, dne 29. novembra 2013
EPA 1612-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti