Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3598. Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), stran 10939.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU)
Razglašam Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2013.
Št. 003-02-10/2013-14
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O NAČINU IZPLAČILA RAZLIKE V PLAČI ZARADI ODPRAVE TRETJE ČETRTINE NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH JAVNIH USLUŽBENCEV (ZNIRPJU)
1. člen
S tem zakonom se določa način izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah vsakomur, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) upravičen do izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) in mu razlika še ni bila izplačana.
2. člen
(1) Državni organ, samoupravna lokalna skupnost, javna agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski zavod oziroma druga oseba javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: subjekt javnega sektorja), pri katerem je bil upravičenec v času od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 v delovnem razmerju, izda upravičencu obvestilo. Obvestilo se izda najkasneje ob izplačilu posameznega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Obvestilo vsebuje izračun, iz katerega je razvidno:
– razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas, za katerega je izvršeno izplačilo, prikazana po posameznih mesecih, in
– zakonske zamudne obresti od posameznih neto zneskov te razlike v plači do dneva izplačila posameznega obroka razlike v plači.
(2) Obvestila iz prejšnjega odstavka ni treba izdati, če so vsi podatki, ki bi jih moralo vsebovati obvestilo, prikazani na plačilni listi, izdani ob izplačilu razlike plače.
(3) Če subjekt javnega sektorja preneha ali je ukinjen, izda obvestilo subjekt, na katerega so bile prenesene njegove naloge in javni uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: pravni naslednik). Če pravnega naslednika ni ali pravni naslednik ni subjekt javnega sektorja, obvestilo izda ustanovitelj subjekta javnega sektorja, ki preneha ali je ukinjen.
3. člen
(1) Izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se opravi v največ dveh obrokih.
(2) V prvem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 do dneva plačila prvega obroka.
(3) V drugem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 do dneva plačila.
(4) Zavezanec za izplačilo je izdajatelj obvestila iz prejšnjega člena.
4. člen
(1) Pri odmeri dohodnine na letni ravni se pri dohodku iz delovnega razmerja v višini razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah upošteva povprečenje v skladu s prvim odstavkom 120. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13).
(2) Od zamudnih obresti iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena se ne plača dohodnine.
5. člen
Minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, in minister, pristojen za finance, najkasneje v 15 dneh od uveljavitve tega zakona predpišeta navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/13-20/20
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
EPA 1592-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti