Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

254. Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, stran 1244.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 579.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) je Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejel
N A V O D I L O
o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa način in trajanje objave podatkov in sporočil gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družba), ki se objavijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) za objave po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).
2. člen
(1) Na spletni strani AJPES za objave po ZGD-1 (v nadaljnjem besedilu: spletna stran) se objavijo:
– podatki in sporočila družb, za katere ZGD-1 določa dolžnost objave in
– podatki in sporočila družb, za katere akt o ustanovitvi družbe določa, da jih je treba objaviti.
(2) To navodilo se v skladu s tretjim odstavkom 576. člena in drugim odstavkom 577. člena ZGD-1 uporablja tudi za objave pozivov gospodarskih interesnih združenj in evropskih gospodarskih interesnih združenj v postopku likvidacije.
II. NAČIN VLOŽITVE ZAHTEVE ZA OBJAVO PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽB
3. člen
(1) Zahtevo za objavo iz prvega odstavka prejšnjega člena vloži zakoniti zastopnik družbe ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
(2) Pooblastilo za vlaganje zahteve za objavo iz prejšnjega odstavka se pripravi v skladu z navodili za pooblaščanje na spletni strani AJPES.
(3) Vlagatelj zahtevo za objavo vloži v elektronski obliki prek spletne strani AJPES po predhodni prijavi na to spletno stran ter identifikaciji s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga opredeljuje zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
4. člen
(1) Zahteva za objavo mora vsebovati:
1. identifikacijske podatke o družbi:
– matično številko,
– davčno številko in
– firmo;
2. podatek o vrsti objave:
– objava informacij v zvezi s skupščino družbe,
– objava v postopku zaradi statusnega preoblikovanja družbe,
– objava v postopku redne likvidacije,
– druga objava družbe, ki jo določa ZGD-1,
– objava podatkov ali sporočil družbe, za katere akt o ustanovitvi družbe določa, da jih je potrebno objaviti in
– druga objava, ki jo določa ZGD-1;
3. kontaktne podatke vlagatelja:
– osebno ime,
– naslov elektronske pošte in
– telefonsko številko.
(2) Vlagatelj podatke in sporočila družbe za objavo kot prilogo priloži k zahtevi za objavo na spletni strani AJPES.
(3) Priloga iz prejšnjega odstavka mora ustrezati tem zahtevam:
1. biti mora v pdf ali tif (tiff) obliki,
2. velikost datoteke ne sme presegati 10 MB,
3. pri pretvorbi dokumenta v elektronsko obliko (skeniranje) se praviloma uporabi izbor sivinske tehnike in resolucija 200 ali 300 dpi.
(4) V zahtevi vlagatelj lahko navede le en identifikacijski podatek iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ostala dva podatka pa AJPES pridobi iz Poslovnega registra Slovenije.
III. NAČIN OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽB
5. člen
(1) AJPES objavi podatke in sporočila družbe iz drugega odstavka 4. člena tega navodila na spletni strani najkasneje naslednji delovni dan po prejemu popolne zahteve za objavo. Sestavni del objave so podatki iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena tega navodila.
(2) Za vsebinsko pravilnost posredovanih podatkov in sporočil družb odgovarja vlagatelj.
(3) AJPES lahko zahteva odpravo pomanjkljivosti zahteve za objavo, če:
– zahteva za objavo ne vsebuje zahtevanih podatkov iz prvega odstavka 4. člena tega navodila,
– se vsebina podatkov in sporočila družbe ne ujema s podatki, navedenimi v zahtevi za objavo,
– sporočilo vsebuje osebne ali druge podatke, ki jih ni dovoljeno objavljati,
– sporočilo vlagatelja ni ustrezno oblikovano ali je nečitljivo ali
– je sporočilo napisano v tujem jeziku v nasprotju z določili zakona, ki ureja javno rabo slovenščine.
(4) Če vlagatelj odpravi pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je zahteva za objavo vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene.
(5) Če vlagatelj v osmih dneh po vložitvi zahteve za objavo ne odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je zahtevo za objavo umaknil.
(6) AJPES vlagatelja o objavi obvesti po elektronski pošti na naslov, ki ga je navedel v zahtevi za objavo.
6. člen
(1) AJPES podatke in sporočila družbe objavlja po vrstnem redu vložitve popolne zahteve za objavo.
(2) AJPES objavi podatke in sporočila družbe v obliki in vsebini, kot jih prejme.
(3) Ko so podatki in sporočila družbe objavljeni na spletni strani, vlagatelj lahko AJPES predloži popravek ali nadomestno sporočilo v skladu s 3. in 4. členom tega navodila. AJPES popravek ali nadomestno sporočilo objavi najkasneje naslednji delovni dan po prejemu kot novo objavo.
7. člen
Spletna stran je zasnovana tako, da omogoča iskanje po datumu objave, firmi, matični in davčni številki družbe in po vrsti objave.
IV. TRAJANJE OBJAV
8. člen
Podatki in sporočila družb so na spletni strani AJPES objavljeni 10 let od datuma njihove objave, po tem roku pa jih AJPES trajno hrani v elektronski obliki.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
To navodilo začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2013
Ljubljana, dne 24. januarja 2013
EVA 2013-1611-0017
Suzana Lep Šimenko l.r.
namestnica predsednika Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost