Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3704. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, stran 9913.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
1. člen
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07 in 30/09) se v 12. členu v 1. točki za besedilom »temeljnemu vojaško strokovnemu usposabljanju« črta vejica in doda besedilo »ali drugi obliki pridobivanja vojaških znanj po posebnem programu, ki se šteje za temeljno vojaško strokovno usposabljanje,«.
V 3. točki se na koncu besedila doda besedilo »ki obsega tudi preverjanje usposobljenosti in pripravljenosti za opravljanje nalog,«.
2. člen
V 15. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena glede izbora in obveščanja o terminih usposabljanja se ne uporabljajo za preverjanje mobilizacijske pripravljenosti iz 3. točke 12. člena te uredbe.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se besedilo »0,8 odstotka« nadomesti z besedilom »0,64 odstotka«.
4. člen
V 20. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena pripada pogodbenemu pripadniku, ob vpoklicu na preverjanje mobilizacijske pripravljenosti iz 3. točke 12. člena te uredbe, plačilo za udeležbo na usposabljanju iz prvega odstavka tega člena, povečano za 20 odstotkov.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
5. člen
V 22.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Denarna nagrada iz prejšnjega odstavka znaša za dolžnost vojaka dve, za dolžnost podčastnika tri in za dolžnost častnika štiri mesečna plačila za pripravljenost, v višini, ki jo določa drugi odstavek 19. člena te uredbe, in se izplača ob zadnjem izplačilu plačila za pripravljenost po poteku časa, za katerega je bila pogodba sklenjena. V primeru enostranske odpovedi pogodbe zaradi zmanjšanih formacijskih potreb v rezervni sestavi Slovenske vojske pripada pogodbenemu pripadniku rezervne sestave sorazmerni del denarne nagrade, glede na čas trajanja pogodbe.«.
6. člen
V 24. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Dodatek za stalnost se izplača ob zadnjem izplačilu za pripravljenost po poteku časa, za katerega je bila pogodba podaljšana. V primeru enostranske odpovedi podaljšane pogodbe zaradi zmanjšanih formacijskih potreb v rezervni sestavi Slovenske vojske pripada pogodbenemu pripadniku rezervne sestave sorazmerni del dodatka za stalnost, glede na čas trajanja pogodbe.«.
7. člen
V 27. členu se v drugem odstavku črta zadnji stavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(vračilo dodatka za stalnost)
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki mu je bil dodatek za stalnost izplačan pred uveljavitvijo te uredbe, je dolžan v primeru odpovedi podaljšane pogodbe dodatek za stalnost vrniti najkasneje v enem letu od datuma, ko se začne podaljšano pogodbeno obdobje.
9. člen
(uporaba uredbe za pogodbene pripadnike rezervne sestave)
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave lahko zaradi nestrinjanja z določbami te uredbe v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe vloži pisno izjavo o odpovedi pogodbe. Pogodba v tem primeru preneha veljati naslednji dan po prejemu pisne izjave o odpovedi pogodbe, pri čemer pogodbeni pripadnik ministrstvu ni dolžan povrniti stroškov, ki jih določa drugi odstavek 27. člena uredbe.
10. člen
(uveljavitev in začetek uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
Št. 00718-9/2012
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
EVA 2012-1911-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti