Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3613. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, stran 9514.

Na podlagi enajstega odstavka 68.b člena in drugega odstavka 68.c člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/10 – odl. US in 10/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
1. člen
V Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 77/09) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik določa tudi vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto, v skladu z 11. členom Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maj 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 153).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Q(NH) (kWh/a) pomeni toplotno potrebo stavbe zaradi transmisijskih in ventilacijskih toplotnih izgub, zmanjšana za izkoristljive pritoke sončnega sevanja in notranjih toplotnih virov;
2. letna dovedena energija za delovanje stavbe Q(f) (kWh/a) pomeni celotno končno energijo, ki jo stavba potrebuje za pokrivanje potreb za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo;
3. letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto stavb Qf,h (kWh/a), pomeni celotno končno energijo, ki se dovaja sistemu v stavbo z namenom pretvorbe v toploto in se določi na podlagi standarda SIST EN 15603;
4. letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/a) pomeni energijo primarnih nosilcev energije, ki je pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
5. letne emisije CO(2) pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a) ter se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah;
6. obstoječa stavba je stavba, ki je v uporabi več kot eno leto;
7. kondicionirana površina stavbe (Ak) pomeni ogrevano in/ali hlajeno zaprto neto površino stavbe v skladu s standardoma SIST EN ISO 13789 in SIST ISO 9836 in pravilnikom, ki predpisuje metodologijo učinkovite rabe energije v stavbah.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 4. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je energetska izkaznica izdana za celo stavbo in za posamezni del te stavbe, se za veljavno energetsko izkaznico upošteva energetska izkaznica, izdana za celotno stavbo.«.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 5. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:
– letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m2a),
– letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m2a)
– letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a),
– letne emisije CO(2) zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a).
(2) Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:
– letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a),
– letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a),
– letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a),
– letne emisije CO(2) zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe A(k) (kg/m2a).«.
5. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Energijski kazalnik iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena je pri računski energetski izkaznici razvrščen v razred, ostali kazalniki iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena pa so prikazani na barvnem poltraku za porabo energije oziroma emisij CO(2).«.
6. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(priporočila za izboljšave)
Priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: priporočila) so sestavni del energetske izkaznice za obstoječo stavbo, razen v primeru najema stavbe. Priporočila je treba podati v obliki generičnih priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike. Primeri priporočil so navedeni v energetski izkaznici na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, in so razdeljeni na naslednja področja:
– ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja,
– ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,
– ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije in
– organizacijski ukrepi.«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika« nadomesti z besedilom »pravilniku, ki predpisuje metodologijo učinkovite rabe energije v stavbah.«.
V drugem odstavku se besedilo »poglavja 7.1.« nadomesti z besedilom »in pravilnikom, ki predpisuje metodologijo učinkovite rabe energije v stavbah.«.
8. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Neodvisni strokovnjak iz drugega odstavka 68.d člena Energetskega zakona je dolžan pri izdelavi energetske izkaznice opraviti pregled stavbe in naprav, upoštevati informacije o izvedeni gradnji stavbe iz fotodokumentacije investitorja, gradbenega dnevnika ter meritev energijskih lastnosti stavbe in sistemov (npr. termovizijski pregled stavbe, meritve zrakotesnosti stavbe ali meritve lastnosti energetskih naprav in sistemov v stavbi).«.
9. člen
V prvem odstavku 18. člena beseda »okolje« nadomesti z besedo »energijo«.
10. člen
V tretjem odstavku 22. člena se besedilo »okolje in prostor« nadomesti z besedo »energijo«.
11. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-271/2012/7
Ljubljana, dne 28. novembra 2012
EVA 2012-2430-0072
Zvone Černač l.r.
Minister za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti