Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3292. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D), stran 8560.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.
Št. 003-02-8/2012-7
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM (ZVPoz-D)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti varstva pred požarom lahko opravljajo fizične in pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, če izpolnjujejo predpisane pogoje.«.
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, je v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovoren za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nastanejo.«.
3. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Lokalne skupnosti lahko naloge varstva pred požarom na svojem območju načrtujejo v programih in načrtih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki pa ne smejo biti v nasprotju s programi in načrti iz prvega in prejšnjega odstavka.«.
4. člen
V drugem odstavku 18. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v dogovoru z Gasilsko zvezo Slovenije ter drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva pred požarom, sodeluje pri pripravi in odločanju o raziskovalnih in razvojnih projektih na področju varstva pred požarom, tako, da:«.
5. člen
V tretjem odstavku 20. člena se za besedilom »ali pravne osebe,« doda besedilo »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,«.
V četrtem odstavku se za besedilom »in pravne osebe,« doda besedilo »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,«.
6. člen
Na koncu 21. člena se doda besedilo »Z neobveznimi oblikami usposabljanja se izvaja tudi usposabljanje stanovalcev v večstanovanjskih stavbah, ki ga organizirajo lastniki ali uporabniki večstanovanjskih stavb.«.
7. člen
Na koncu drugega odstavka 22. člena se črta pika in doda besedilo »ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja.«.
8. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali, instalacije, napeljave, naprave, oprema in sistemi morajo izpolnjevati zahteve za varnost pred požarom v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka, predpisi o gradbenih proizvodih in predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti označene in urejene v skladu s predpisi.«.
9. člen
Četrti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Minister predpiše metodologijo za ugotavljanje požarne ogroženosti.«.
10. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(zasnova in študija požarne varnosti)
(1) Za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov se izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti. Zasnova požarne varnosti oziroma študija požarne varnosti je elaborat, s katerim se dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. Za nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne varnosti ne izdelujeta.
(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev objektov, predpiše objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije požarne varnosti v skladu s prejšnjim odstavkom, vsebino zasnove in študije požarne varnosti ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati odgovorni projektant, ki izdeluje zasnovo ali študijo požarne varnosti.«.
11. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(zbiranje podatkov in evidence)
(1) Ministrstvo vzpostavi informacijski sistem in zbira podatke ter vzpostavi baze oziroma evidence podatkov o:
1. požarih;
2. eksplozijah;
3. gasilskih intervencijah;
4. pravnih osebah, samostojnih podjetnikih posameznikih in posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki jih v skladu s tem zakonom pristojni državni organ pooblasti za opravljanje nalog varstva pred požarom;
5. fizičnih in pravnih osebah, samostojnih podjetnikih posameznikih in posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki imajo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
6. strokovnih izpitih iz varstva pred požarom.
(2) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo voditi evidence s podatki o:
1. požarih in eksplozijah pri njih ter o nastali škodi;
2. usposobljenosti pri njih zaposlenih za varstvo pred požarom;
3. opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, s katerimi razpolagajo oziroma so v objektih ali prostorih, ki jih uporabljajo.
(3) Minister predpiše vsebino in način zbiranja, obdelave in izmenjave podatkov iz tega člena, ki se praviloma izvaja v elektronski obliki.«.
12. člen
V prvem odstavku 33. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(1) V zbirkah podatkov iz 6. točke prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena se zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V zbirkah podatkov iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena se za namene iz četrtega odstavka tega člena o fizičnih in pravnih osebah, samostojnih podjetnikih posameznikih in posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost, zbirajo naslednji podatki:
– osebno ime in naslov oziroma firma in sedež;
– vrsta vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v objektu in naslov objekta;
– pregled in potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite.«.
13. člen
34. člen se črta.
14. člen
V četrtem odstavku 35. člena se za besedilom »morajo biti proste in prehodne« črta pika in doda besedilo »ter označene v skladu s predpisi. Oprema, naprave ali druga sredstva ob evakuacijskih poteh morajo biti nameščena tako, da ne morejo zapreti evakuacijskih poti. Evakuacijsko pot, pomembno za požarno varnost, se lahko spremeni le, če se izdela strokovna presoja, s katero se dokaže, da se zaradi spremembe evakuacijske poti požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za požarno bolj ogrožene objekte in za objekte, v katerih se zbira več ljudi, je treba izdelati požarne načrte in načrte evakuacije ob požaru. Požarni načrt je treba izdelati tudi za objekte, ki so opremljeni s sončnimi elektrarnami, povezanimi na javno omrežje. Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je tak objekt. Gasilska enota lahko predlaga lastniku ali uporabniku dopolnitev ali spremembo požarnega načrta, če oceni, da je požarni načrt pomanjkljiv in ni zagotovljeno ustrezno posredovanje gasilcev ter drugih reševalcev v primeru požara v takem objektu. Gasilska enota požarni načrt lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog.«.
15. člen
Drugi in tretji odstavek 36. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Lastnik ali uporabnik lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki mu je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kot odgovorno osebo se lahko pooblasti tudi fizična oseba, ki ni zaposlena pri lastniku ali uporabniku. V večstanovanjskih hišah se lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti tudi upravnika, če je ustrezno usposobljen.
(3) Minister predpiše strokovno usposobljenost fizične ali pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki se ga lahko pooblasti za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.«.
16. člen
V prvem odstavku 37. člena se v 1. točki številka »5 m³« nadomesti s številko »10 m³«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi.«.
17. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite)
(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema ter skrbeti za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca oziroma navodili tistega, ki je sistem vgradil.
(2) Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem nadzoru se izda, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti sistema. Potrdilo izda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izpolnjuje pogoje za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite preizkušati in nadzirati v skladu s predpisi.
(3) Kopijo potrdila iz prejšnjega odstavka pošlje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki preizkuša vgrajene sisteme požarne zaščite, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki o tem vodi evidenco.
(4) Minister predpiše obseg preizkusa, način izdaje potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, postopek tehničnega nadzora in izdaje potrdil ter pogoje za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali podjetnike, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki preizkušajo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.«.
18. člen
V prvem odstavku 49. člena se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. daje smernice in mnenja k prostorskim aktom;«.
Drugi odstavek se črta.
19. člen
V prvem odstavku 54. člena se na koncu 6. točke podpičje nadomesti s piko, 7. točka pa se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če fizična ali pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, inšpektorju ali pooblaščeni osebi ne dopusti vstopa v stanovanje ali v druge prostore, na zahtevo inšpektorja o tem odloči sodišče.«.
20. člen
61., 62. in 63. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»61. člen
(1) Z globo od 1.300 do 20.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek, če:
1. varstvu pred požarom ne usposobi vsakega, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, ob nastopu dela ali premestitvi na drugo delovno mesto ali ob začetku opravljanja drugega dela ali spremembi ali uvajanju nove delovne operacije ali spremembi in uvajanju nove tehnologije (prvi odstavek 20. člena);
2. najame za usposabljanje za varstvo pred požarom fizično ali pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (tretji odstavek 20. člena v zvezi s četrtim odstavkom istega člena);
3. izvaja usposabljanje za varstvo pred požarom v nasprotju s predpisom, ki ureja vrsto, način in periodičnost usposabljanja (tretji odstavek 20. člena v zvezi s četrtim odstavkom istega člena);
4. usposablja za varstvo pred požarom in ne izpolnjuje predpisanih pogojev (tretji odstavek 20. člena v zvezi s četrtim odstavkom istega člena);
5. nima zasnove ali študije požarne varnosti za gradnjo objekta, pri katerem je zasnova ali študija obvezna (prvi odstavek 30. člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);
6. izdeluje zasnove ali študije požarne varnosti v nasprotju s predpisi (prvi odstavek 30. člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);
7. izdeluje zasnove ali študije požarne varnosti, čeprav ne izpolnjuje predpisanih pogojev (drugi odstavek 30. člena);
8. ne vodi evidence s podatki o požarih ali eksplozijah pri njih ter o nastali škodi, o usposobljenosti zaposlenih delavcev za varstvo pred požarom, o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom (drugi odstavek 32. člena);
9. v nasprotju z zakonom uporablja ali obdeluje osebne podatke iz 32. in 33. člena tega zakona (tretji in četrti odstavek 33. člena);
10. pretaka količine nad 10 m³ lahko vnetljivih snovi ali gorljivih plinov ali vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar ali ni posebej prilagojen za ta opravila ali prireja javni shod ali prireditev, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije, in ne organizira požarne straže ali je ne izvaja ves čas povečane požarne nevarnosti (1., 2. in 3. točka prvega odstavka 37. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);
11. ne organizira požarne straže, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ali če je ne izvaja ves čas povečane požarne nevarnosti (4. točka prvega odstavka 37. člena v zvezi z tretjim odstavkom istega člena);
12. organizira požarno stražo tako, da jo opravljajo osebe, ki niso gasilci, oziroma v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka 37. člena tega zakona za gašenje usposobljene osebe, pa ne gre za opravljanje del v objektih, kjer je več kot srednja do povečana požarna ogroženost ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi (drugi odstavek 37. člena);
13. uporablja opremo, naprave ali druga sredstva za varstvo pred požarom, ki niso skladna s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti (38. člen);
14. vzdržuje ročne in prevozne gasilne aparate in za to ni pooblaščen ali če opravlja njihovo vzdrževanje v nasprotju s predpisi (prvi odstavek 40. člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);
15. izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem nadzoru in ne izpolnjuje predpisanih pogojev za preizkušanje ali če ne pošlje kopije potrdila Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali če opravlja preizkuse v nasprotju s predpisi (drugi in tretji odstavek 41. člena v zvezi s četrtim odstavkom istega člena);
16. opravlja požarno varovanje in ne izpolnjuje predpisanih pogojev (prvi odstavek 42. člena).
(2) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz 1., 2., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka tega člena.
62. člen
(1) Z globo od 1.300 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek lastnik ali uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. nima požarnega reda ali skupnega požarnega reda ali če del požarnega reda ni izobešen na vidnem mestu ali če nima izdelanega požarnega reda v skladu s predpisano vsebino in pogoji (prvi, drugi in tretji odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
2. če kot lastnik ali uporabnik, ki uporablja isti objekt z drugimi lastniki ali uporabniki, ni uskladil načrta evakuacije (drugi odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
3. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih ne izbere in namesti gasilnih aparatov v skladu s predpisanimi merili za izbiro in namestitev gasilnih aparatov (četrti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
4. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih nima pripravljene opreme, naprav ali drugih sredstev za varstvo pred požarom ali če jih ne vzdržuje v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ali če dostop do opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom ni prost (četrti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
5. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih evakuacijske poti in prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine za intervencijska vozila niso proste in prehodne ter označene v skladu s predpisi ali če so oprema, naprave in druga sredstva ob evakuacijski poti nameščena tako, da zapirajo evakuacijsko pot (četrti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
6. nima v požarno bolj ogroženemu objektu ali v objektu, v katerem se zbira več ljudi, izdelanega požarnega načrta in načrta evakuacije ob požaru ali če nima izdelanega požarnega načrta in načrta evakuacije s predpisano vsebino ali če izvoda požarnega načrta ne izroči pristojni gasilski enoti (peti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
7. nima za objekt, ki je opremljen s sončno elektrarno priključeno na javno električno omrežje, izdelanega požarnega načrta (peti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
8. kot lastnik ali uporabnik poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektov ne izvede najmanj enkrat letno praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru (sedmi odstavek 35. člena);
9. za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti fizično ali pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost oziroma upravnika, ki ni ustrezno usposobljen (drugi odstavek 36. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);
10. si pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ne pridobi potrdila o brezhibnem delovanju sistema ali ne skrbi za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi ali navodili proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil (prvi odstavek 41. člena v zvezi s četrtim odstavkom istega člena).
(2) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi lastnik ali uporabnik, ki je fizična oseba, in stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
63. člen
Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
1. opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije ali opazi požar in ne odstrani nevarnosti ali ne pogasi požara, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za drugega (prvi odstavek 45. člena);
2. nevarnosti požara ali o požaru takoj ne obvesti najbližje gasilske enote ali centra za obveščanje ali policijske postaje (drugi odstavek 45. člena);
3. ne da na razpolago prevoznega sredstva ali sredstva za zveze, da se obvesti o požaru najbližjo gasilsko enoto ali center za obveščanje ali policijsko postajo (drugi odstavek 45. člena);
4. stori dejanje iz 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 12., 13., 14. in 15. točke prvega odstavka 61. člena tega zakona.«.
21. člen
V 65. členu se v 2. točki podpičje nadomesti s piko, 3. in 4. točka pa se črtata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(postopki v teku)
(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdaja soglasja v postopkih za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, še do 1. januarja 2013.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sodeluje v postopkih za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte, za katere je izdala soglasje h gradbenemu dovoljenju pred uveljavitvijo tega zakona, še dve leti po uveljavitvi tega zakona.
23. člen
(uskladitev izvršilnih predpisov)
Izvršilne predpise je treba uskladiti s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi, razen predpisa iz drugega odstavka 30. člena zakona, ki mora biti izdan do 31. decembra 2012.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 18. in 19. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76 in 15/84) ter 29. člen, prvi odstavek 30. člena, drugi odstavek 34. člena, 36. in 37. člen Zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77, RS št. 4/92, 29/95 – ZPDF, 96/02 – ZE, 110/02 – ZGO – 1 in 101/05 – ZPNB) v delu, ki se nanaša na delo, pristojnosti in pravice organov požarne inšpekcije.
25. člen
(veljavnost)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-10/12-1/13
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 510-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti