Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2929. Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, stran 7537.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v decembru 2011 pod številko projekta 6859 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v občinah Hrastnik, Laško in Radeče.
(3) Postopek priprave tega državnega prostorskega načrta se je zaključil v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12), pri čemer postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden.
(4) Oznake, navedene v 10., 11., 19., 21., 22. in 24. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo:
– cesta G2-108 Hrastnik–Zidani Most z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami,
– deviacija ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami,
– novogradnje, prestavitve in zaščite obstoječe cestne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
– vodne ureditve,
– krajinske ureditve,
– okoljevarstveni ukrepi in ureditve.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
a) območje ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458, 1459, 1460, 1461/1, 1461/2, 1461/5, 1461/6, 1461/7, 1461/8, 1461/9, 1463, 1464, 1471, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481/2, 1494/1, 1503, 1519, 1520, 1521;
– k. o. Gore (1859): *207/2, 1086/1, 1086/4, 1200/2, 1286, 1290, 1292, 1295, 1298/1, 1301/5, 1315, 1316/8, 1316/10, 1316/13, 1317;
– k. o. Širje (1860): *97/2, *98, *99, *106, *329, *330, *331, *332, *333, 442/3, 442/4, 474/2, 475/1, 475/2, 477/1, 477/2, 479, 480/1, 481/3, 489/2, 490, 553, 766/1, 766/2, 767, 768, 769, 770, 791, 792/1, 1735/2, 1735/10, 1749/2, 1751/1, 1751/8, 1751/10, 1751/15, 1753;
– k. o. Obrežje (1861): 575/7;
– k. o. Podkraj (1863): 441/23, 441/24, 441/25, 441/26, 442/10, 442/16, 442/17, 442/18, 442/22, 442/23, 442/25, 442/26, 442/27, 442/28, 442/39, 442/40, 444/6, 444/8, 444/9, 444/11, 444/12, 444/13, 444/17, 444/18, 445/1, 445/2, 446/3, 446/5, 446/6, 446/7, 446/8, 446/9, 447/14, 447/15, 447/16, 447/17, 447/18, 447/19, 447/20, 496/6, 503/6;
– k. o. Šavna Peč (2685): 22, 23/1, 25, 31/1, 31/2, *101, 1749/1, 1751/6, 1751/9, 1751/10, 1751/11, 1751/12;
– k. o. Zavrate (2686): 1/1, 2, 3, 5, 6, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 496/1, 503/1, 503/2;
b) območje deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče:
– k. o. Širje (1860): 852/2, 852/3, 860/8, 860/9, 1705, 1750/5;
– k. o. Obrežje (1861): 566/9, 574, 575/3, 575/7, 576/2, 576/11, 576/18, 576/45, 576/49, 577/2;
c) območja gradbišč, potrebnih med gradnjo:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1459, 1460, 1461/1, 1494/1;
– k. o. Podkraj (1863): 442/25, 442/39;
– k. o. Šavna Peč (2685): 1751/6, 1751/11, 1751/12;
– k. o. Širje (1860): *332, 475/1, 475/2, 1751/1;
– k. o. Zavrate (2686): 2, 3, 5, 6, 8/1, 8/2, 10/1;
– k. o. Obrežje (1861): 574, 575/7, 577/2.
(2) Komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura se poleg na zemljiščih, navedenih v prejšnjem odstavku, izvede tudi na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v teh katastrskih občinah:
a) elektrovodi:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1457/2, 1459, 1461/1, 1461,2;
– k. o. Gore (1859): 1301/5, 1316/8;
– k. o. Širje (1860): 474/2, 1749/2, 1751/1, 1753;
– k. o. Podkraj (1863): 444/11, 444/13, 444/16, 447/23, 452, 457/1, 459/2, 459/3, 461/4;
– k. o. Obrežje (1861): 574, 576/2, 577/2;
– k. o. Šavna Peč (2685): 57/2, 1751/9;
– k. o. Zavrate (2686): 3, 5, 6, 8/1, 10/2, 503/1, 503/2;
b) vodovod:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1459;
– k. o. Podkraj (1863): 442/28, 445/2, 445/3, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7, 447/14, 447/15, 447/18, 447/20, 447/23,452, 457/1;
c) elektronski komunikacijski vodi:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1457/2, 1458, 1494/1;
– k. o. Gore (1859): 1316/13;
– k. o. Podkraj (1863): 442/40, 444/16, 444/18, 459/3;
– k. o. Šavna Peč (2685): 1751/9;
d) kanalizacija:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1458;
e) cestna razsvetljava:
– k. o. Podkraj (1863): 442/40, 444/11, 444/18.
(3) Območje državnega prostorskega načrta iz prvega in drugega odstavka tega člena je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel (karte 3.1 do 3.5 Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel).
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(trasa ceste)
(1) Cesta G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede kot dvopasovnica. Trasa se začne v km 0,0 + 00 in konča v km 8,0 + 86,41. Dolžina trase je 8 086 m. Trasa se na zahodu v km 0,0 + 00 navezuje na križišče obstoječe ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most. Tu se cesta začne dvigati in na mostu čez Savo v km 0,2 + 50 doseže najvišjo točko. V nadaljevanju poteka po levem bregu Save, kjer v km 7,3 + 00 preide na des­ni breg, poteka mimo železniške postaje in se v km 7,9 + 50 vrne na levi breg Save, kjer se priključi na deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče v km 0,5 + 50. Po prehodu na levi breg Save se cesta v glavnini spušča z manjšimi vmesnimi dvigi vse do najnižje točke trase v km 8,0 + 00, kjer se čez most in T-priključka priključi na deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.
(2) Deviacija ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se izvede kot dvopasovnica. Trasa se začne v km 0,0 + 00 in konča v km 0,8 + 38,54. Dolžina trase je 838 m. Trasa se na vzhodu v km 0,0 + 00 navezuje na načrtovano in deloma že izvedeno rekonstrukcijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most na desnem bregu Savinje. Tu se cesta dviga in na mostu čez Savinjo doseže najvišjo točko v km 0,0 + 50. V nadaljevanju cesta v km 0,2 + 00 preide na levi breg Savinje, kjer se v km 0,8 + 38,54 naveže na načrtovano rekonstrukcijo ceste G1-5 Zidani Most–Radeče. Po prehodu čez most se cesta spušča do podvoza pod železnico Ljubljana–Maribor, kjer doseže najnižjo točko v km 0,3 + 50. Trasa se v nadaljevanju dviguje do km 0,8 + 50, kjer se naveže na načrtovano rekonstrukcijo ceste G1-5 Zidani Most–Radeče.
6. člen
(tehnični elementi ceste)
(1) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se upošteva projektna hitrost 70 km/h. Na območju naselij so elementi prilagojeni hitrosti 50 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 260 m, razen v naselju Hrastnik, kjer so na mostu čez Savo uporabljeni manjši polmeri krivin (180 m). Vzdolžni nagib je največ 2,5-odstoten. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 1 800 m, konkavnih pa 4 000 m. Projektirani tipski prečni profil je 8,50 m: dva vozna pasova širine 3,00 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1 m.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se upošteva projektna hitrost 50 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 130 m. Vzdolžni nagib je največ 3,5-odstoten. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 2 000 m, konkavnih pa 800 m. Projektirani tipski prečni profil je 9,50 m: dva vozna pasova širine 3,25 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1,25 m.
7. člen
(priključki in križišča)
(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradijo nivojska križišča oziroma priključevanja kategoriziranih in nekategoriziranih cest, in sicer eno križišče in pet priključkov v dolžini od 41 do 464 m ter en individualni priključek dolžine 29 m.
(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradijo eno križišče in trije priključki na kategorizirane in nekategorizirane ceste dolžine od 41 do 208 m.
(3) Križanja so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor).
8. člen
(deviacije)
(1) Zaradi gradnje ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradijo štiri deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest dolžine od 64 do 697 m.
(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradi deviacija dostopne ceste Majland dolžine 116 m.
(3) Deviacije so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor).
9. člen
(mostovi)
Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradijo trije mostovi čez reko Savo dolžine od 132 do 235 m. Na deviaciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradi most čez reko Savinjo dolžine 160 m.
10. člen
(prepusti)
(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradi 33 prepustov širine 1 do 5 m in dolžine 5 do 15 m.
(2) Na trasi deviacije dostopne ceste Zlata luknja se zgradita dva prepusta širine 1 do 1,2 m in dolžine 10 do 12 m.
(3) Na trasi priključka Krnice se na kraku A zgradi prepust širine 2 m in dolžine 13 m.
11. člen
(nadvozi in podvozi)
(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradijo trije nadvozi nad železnico:
– nadvoz 4-02 čez železniško progo v priključku Krnice dolžine 217 m;
– nadvoz 4-01 čez železniško progo v priključku Šavna Peč, ki ga sestavljata nadvoz nad železnico, dolžine 23 m ter nadvoz na krakih A in B dolžine 117 m;
– nadvoz 4-03 čez železniško progo v priključku Suhadol dolžine 125 m.
(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se obstoječa podvoza (Zidani Most 1 in Zidani Most 2) na isti lokaciji nadomestita z novima in zgradi en nadvoz 4-04 nad železnico na priključku Majland dolžine 117 m.
(3) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se opustijo in zasujejo štirje obstoječi podvozi pod železnico, dovozne ceste do podvozov se ukinejo. Opustijo in rekultivirajo se trije obstoječi nivojski prehodi čez železnico in dostopne ceste do njih. Odstranijo se vse signalno-varnostne naprave, povezane z delovanjem nivojskih prehodov, ter vse tirne naprave, ki so potrebne za prehod čez železnico.
(4) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se v km 0,3 + 35 uredi obstoječi podvoz pod železnico do ulice Za Savo tako, da se zagotovi dostop na obstoječo cesto v smeri Hrastnika in s krilnim zidom na koncu mostu 5-01 čez Savo zapre dostop na novo cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most.
12. člen
(oporni in podporni objekti)
(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvedejo podporni ukrepi. Zgradijo ali obnovijo se 23 podpornih zidov dolžine od 9 do 1 052 m, štiri kamnite zložbe dolžine od 19 do 66 m in višine do 9 m ter deset opornih zidov dolžine od 30 do 161 m.
(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se izvedejo podporni ukrepi. Zgradi ali obnovi se devet podpornih zidov dolžine od 13 do 224 m, ena kamnita zložba dolžine 22 m in višine do 4 m ter šest opornih zidov dolžine od 14 do 38 m.
(3) Podporni ukrepi so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor).
13. člen
(preureditve dovozov in dostopov)
(1) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se v km 1,6 + 40 ter v km 3,6 + 02 ukinejo in rekultivirajo dovozne ceste do obstoječih podvozov.
(2) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se:
– v km 0,5 + 22 zgradi nov uvoz do objekta prestavljenega črpališča odpadnih voda, ki je na delu zemljišča s parcelo številko 1457/1, k. o. Hrastnik – mesto;
– v km 0,6 + 09 zgradi nov uvoz na dvorišče, ki je na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami 1455/2, 1455/4, 1458 in 1459, vse k. o. Hrastnik – mesto, z vzhodne strani stavbe. Obstoječi uvoz na zahodni strani stavbe se ukine;
– v km 0,9 + 00 niveletno prilagodi obstoječi uvoz;
– v km 7,7 + 67 zgradi nov uvoz, ki je na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami 3, 5 in 6, vse k. o. Zavrate.
(3) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se v km 6,5 + 60 uredita nov dostop za pešce in novo sidrišče do tovorne žičnice »cicka«. Dostop se uredi za vodenje pešcev od tovorne postaje pod železnico do obstoječe ceste nad železnico.
14. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se:
– v km 0,0 + 30 v smeri proti Zidanem Mostu zgradi enostransko avtobusno postajališče;
– na območju priključka Krnice od km 0,4 + 50 do km 0,5 + 50 zgradi obojestransko avtobusno postajališče;
– na območju priključka Suhadol od km 4,1 + 50 do km 4,2 + 50 zgradi obojestransko avtobusno postajališče.
(2) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se na območju priključka Šavna Peč ukine obstoječe avtobusno postajališče za smer Zidani Most. Novo obojestransko avtobusno postajališče se zgradi na območju priključka od km 2,3 + 00 do km 2,4 + 00.
15. člen
(arhitekturne in krajinskoarhitekturne ureditve)
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvajanju gradbenih del se upoštevajo naslednji pogoji:
– ohrani se drevesna in grmovna vegetacija, katere odstranitev ni predvidena zaradi gradnje ali preureditve objektov in varnosti prometa;
– zasaditve se izvedejo z avtohtonimi ali rastiščnim razmeram prilagojenimi listavci. Obcestne zasaditve se izvedejo z gozdarskimi sadikami, drevoredne in druge parkovne zasaditve pa s sadikami parkovne kakovosti. Travne površine se glede na izpostavljenost prostora zatravijo z ustrezno mešanico;
– pri zasaditvi se upoštevajo predpisi o cestni in železniški infrastrukturi;
– zasaditev je nastavek za poznejše razraščanje. Vzdolž­na drevesna in grmovna zasaditev se uporablja kot obsaditev podpornih zidov, dopolnitev protihrupnih ukrepov, priključkov in deviacij ter kot zelena poteza med cestnim in železniškim prostorom.
(2) Relief se oblikuje tako, da se prilagaja naravnim reliefnim oblikam ter da se izpeljejo ustrezni prehodi brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief. Območja reliefnega preoblikovanja, nasipne in vkopne brežine se zatravijo ali zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo. Na območju gozda se ozelenitev izvede v skladu z gozdnogojitvenim načrtom, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
(3) Nasipne in vkopne brežine se izvedejo z nagibom največ 1:1,5 in zaokroženim iztekom v okoliški teren. Vkopne brežine, ki posegajo v železniški nasip in vznožja nasipov ter prehajajo s platoja na pobočja proti Savi, se izvedejo kot kamnite zložbe. Kamnite zložbe se izvedejo tako, da se omogoči zasaditev vegetacije.
(4) Podporni zidovi, ki posegajo v rečni breg, se praviloma oblikujejo v vertikalnih nagibih, v izrazito nepravilni obliki in tako, da sta omogočena ponovna ozelenitev oziroma postopna zarast poškodovane obrežne vegetacije in nastanek sekundarnih habitatov vodnih organizmov. Kjer se uredijo podporni zidov in obrežna zavarovanja v izvedbi kamen v betonu, se ureditev izvede tako, da na vidni zunanji strani beton ne prekriva kamnov oziroma skal. Na mestih, kjer so podporni zidovi, obrežna zavarovanja in temelji teh objektov pod vodo, se med skalami izvedejo globlje razpoke, ki bodo služile za skrivališča rib in drugih vodnih organizmov. Kjer je to možno, naj se razpok ne zalije z betonom. Posegi v vodna in priobalna zemljišča se izvedejo tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora in s tem možnost prehajanja in razvrščanja ribjih vrst. Pri betoniranju se prepreči izcejanje betonskih odplak v vodo.
(5) Oporni zidovi nad cesto se zaradi vidne izpostavljenosti dodatno oblikujejo v fazi izdelave projektne dokumentacije. Kjer prostor dopušča, se oporni zidovi odmaknejo od roba vozišča v skladu s predpisi, ki urejajo cestno in železniško infrastrukturo, tako da se omogoči zasaditev pasu grmovne vegetacije ob vznožju zidu. Na opornih zidovih na gozdnih pobočjih se izvede zasaditev z vrha zidu.
(6) Protihrupne ograje se zgradijo pretežno iz neprosojnega materiala, razen na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most na mostu 5-01 čez Savo in na deviaciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče na mostu 5-04 čez Savinjo.
(7) Obrežja reguliranih potokov, manjših strug in kanalov se zgradijo s spremenljivim naklonom, tako da se vzpostavi sonaravna oblika struge in olajša dostop do vode živalim, predvsem dvoživkam. Brežine se zatravijo ter zgornji deli zasadijo s skupinami drevesne in grmovne vegetacije ali utrdijo z vrbovimi in jelševimi popleti. Bregovi in struge rek se po končani gradnji uredijo sonaravno, ustrezno utrdijo in zasadijo z avtohtono obvodno vegetacijo.
(8) Zunanja oprema površin se na sklenjenih območjih oblikovno poenoti v materialu in barvno. Avtobusna postajališča, hodniki za pešce in klančine so asfaltirani, deloma tlakovani, omejeni z robniki ali oznakami v tlaku, ustrezno višinsko regulirani in osvetljeni.
(9) Na odseku deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se od km 0,2 + 80 do 0,5 + 00 med železniškima mostovoma proge Ljubljana–Zagreb in Ljubljana–Maribor izvede parkovna ureditev obcestnih površin: ureditev hodnikov za pešce s tlakovanjem, postavitev košev za smeti ter zasaditev drevoreda kot dopolnitev tehničnim objektom kulturne dediščine. Novi oporni zidovi in vkopi ob dostopnih cestah železniških objektov se, kjer je mogoče, ozelenijo s pokrovnimi rastlinami, plezalkami in grmovnicami avtohtonih vrst.
16. člen
(rušitve, prestavitve objektov)
(1) Porušijo se naslednji objekti:
– na parceli št. 1450 in 1451, k. o. Hrastnik – mesto, trgovski objekt v km 0,4 + 50,
– na parcelah št. 1457/2 in 1458, k. o. Hrastnik – mesto, nadstrešnica v km 0,1 + 20 priključka Krnice,
– na parceli št. 1751/9, k. o. Šavna Peč, avtobusno postajališče v km 2,3 + 88,
– na parceli št. 1751/9, k. o. Šavna Peč, pokrito parkirišče v km 3,2 + 00,
– na parceli št. 1751/9, k. o. Šavna Peč, stanovanjska stavba Šavna Peč 25 v km 3,2 + 00,
– na parceli št. *101, k. o. Šavna Peč, pokrito parkirišče v km 3,2 + 00,
– na parceli št. 1751/11, k. o. Šavna Peč, stanovanjska stavba Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/11, k. o. Šavna Peč, drugi nestanovanjski kmetijski del stavbe Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/12, k. o. Šavna Peč, samostoječa garaža Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/6 in 1751/9, k. o. Šavna Peč, nadstrešek Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. *99, k. o. Širje, stanovanjska stavba Suhadol 12 v km 4,5 + 50,
– na parceli št. 1751/8, k. o. Širje, dva druga nestanovanjska kmetijska dela stavbe v km 4,5 + 50,
– na parceli št. 1751/8, k. o. Širje, vrtni nadstrešek Suhadol 12 v km 4,6 + 00,
– na parceli št. 1751/10, k. o. Širje, del stavbe za spravilo pridelka, predelava lastnih kmetijskih pridelkov v km 5,5 + 50,
– na parceli št. 1751/10, k. o. Širje, nadstrešek Suhadol 1 v km 5,5 + 50,
– na parceli št. *98, k. o. Širje, stanovanjska stavba Suhadol 1 v km 5,5 + 50,
– na parceli št. 1751/10, k. o. Širje, nadstrešek Suhadol 1 v km 5,5 + 50,
– na parceli št. *106, k. o. Širje, stanovanjski objekt v km 6,7 + 50,
– na parceli št. 1751/1, k. o. Širje, nadstrešek v km 6,7 + 50,
– na parceli št. 10/2, k. o. Zavrate, transformatorska postaja v km 7,9 + 00,
– na parceli št. 576/66, k. o. Obrežje, samostoječa garaža v km 0,3 + 00,
– na parceli št. 576/73, k. o. Obrežje, kontejner v km 0,0 + 60 priključka Majland.
(2) Porušijo se naslednji objekti Slovenskih železnic:
– na parceli št. *333, k. o. Širje, stanovanjska stavba, železniška postaja Zidani Most 3 v km 6,9 + 00,
– na parceli št. *332, k. o. Širje, stanovanjska stavba, železniška postaja v km 6,9 + 50,
– na parceli št. *331, k. o. Širje, železniška postaja v km 6,9 + 50,
– na parceli št. *330, k. o. Širje, železniška postaja v km 7,0 + 00.
(3) Objekti iz prejšnjega odstavka se nadomestijo z novimi objekti. Novi objekti se pred začetkom izvajanja gradbenih del na mestu rušitev zgradijo na območju obstoječe tovorne železniške postaje Zidani Most.
(4) Objekt Kretniška postavljalnica (EŠD 20939) in napajalnik, ki stojita na parceli št. *329, k. o. Širje, v km 7.0+25, se prestavita v Železniški muzej Slovenskih železnic v Ljubljani. Prestavitev se izvede v skladu z navodili strokovnega delavca Železniškega muzeja Slovenskih železnic.
(5) Z ukinitvijo nivojskih prehodov čez železnico se porušijo naslednji objekti Slovenskih železnic:
– na parceli št. 1751/9, k. o. Šavna Peč, objekt za upravljanje nivojskega železniškega prehoda v km 3,1 + 50 in
– na parceli št. 1751/1, k. o. Širje, objekt za upravljanje nivojskega železniškega prehoda v km 5,5 + 70.
17. člen
(gradnja drugih objektov in vzdrževanje)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto objektov glede na zahtevnost ter redno vzdrževanje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dovoljeni nezahtevni objekti so: ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objekti in začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi. Dovoljeni enostavni objekti so: pomožni infrastrukturni objekti, kolesarske steze in sprehajalne poti, spominska obeležja in urbana oprema. Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter redno vzdrževanje na območjih kulturne dediščine, območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in območju varovalnih gozdov je dopustno, če niso v nasprotju z varstvenimi režimi.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljeno izvajanje vseh vzdrževalnih del v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
18. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev se prestavijo, zamenjajo ali zaščitijo obstoječe omrežje, objekti in naprave komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in elektronskih komunikacijskih naprav, objektov in omrežij morata potekati skladno s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.
(2) Investitor cest mora preureditev obstoječega omrežja objektov in naprav izvesti v obsegu obstoječih zmogljivosti.
(3) Pred začetkom gradnje se komunalne, energetske in elektronske komunikacijske naprave ter objekti zakoličijo in ugotovi točna lega. Naprave in objekti se ustrezno zaščitijo. Odkope nadzirajo pristojni upravljavci.
(4) Vsi priključki na obstoječo komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko omrežje se prevežejo na novo načrtovano omrežje.
(5) Oskrba širšega dela obravnavanega območja z gospodarsko javno infrastrukturo mora biti zaradi prestavitev in drugih ureditev javne infrastrukture med gradnjo kar najmanj motena.
(6) Če se med gradnjo ugotovi, da je treba kateri koli obstoječi ali načrtovani komunalni vod dodatno ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to opravi skladno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca komunalnega voda.
(7) Lega in tehnični elementi ter oznake komunalne in energetske infrastrukture so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.2.1 do 2.2.10, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Zbirnik komunalnih vodov).
19. člen
(vodovod)
Odstranijo, zaščitijo, zgradijo ali prestavijo se naslednji vodovodi:
– od km 0,0 + 20 do km 0,0 + 30 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se odstrani vodovod v dolžini 50 m in zgradi vodovod v dolžini 50 m,
– v km 0,0 + 75 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zamenja in zaščiti vodovod v dolžini 15 m,
– v km 0,0 + 75 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se pred gradnjo zaščiti obstoječi vodovod v dolžini 25 m,
– od km 0,0 + 66 do km 0,3 + 40 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradi nov vodovod NL DN 200 z obešeno konstrukcijo na mostu 5-01 z novim vodovodnim jaškom,
– od km 0,3 + 20 do km 0,5 + 80 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se odstrani obstoječi vodovod in zgradi nov vodovod V2b v dolžini 480 m,
– od km 0,6 + 15 do km 0,7 + 15 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se prestavi vodovod v dolžini 100 m,
– v km 0,3 + 80 kraka A priključka Krnice se pred gradnjo zaščiti vodovod,
– od km 0,0 + 06 do km 0,0 + 63 priključka Apnenec se odstrani obstoječi in zgradi nov vodovod.
20. člen
(odvodnjavanje)
(1) Padavinska odpadna voda se na trasi G2-108 Hrastnik–Zidani Most nadzorovano odvodnjava brez zadrževalnih bazenov z lovilniki olj.
(2) Padavinska odpadna voda se na deviaciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče nadzorovano odvodnjava v zemeljski zadrževalni bazen z lovilnikom olj. Zadrževalni bazen se uredi v km 0,4 + 50 z iztokom v reko Savinjo.
(3) Voda s cestišča se zbira ob niže ležečem robniku oziroma muldi in se odvaja v cestne požiralnike – peskolove.
(4) Zbrana voda se odvodnjava po meteornih kanalih, umeščenih v vozišču. Zbrana voda se iz meteornih kanalov izpušča v cestne prepuste, ki so predvideni po trasi ceste, ali v s kineto urejene izpuste v vodonosnik.
(5) Na območjih, na katerih ni muld in jarkov, se voda odvaja razpršeno čez bankino in brežino na teren.
21. člen
(kanalizacija)
Prestavijo, zamenjajo, zgradijo ali zaščitijo se naslednji kanali na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most:
– v 0,0 + 60 km se pred gradnjo zaščiti obstoječi kanal K1 v dolžini 30 m in izvede nadomestni jašek 1,7 m globlje od obstoječega,
– v km 0,5 + 10 km se prestavi črpališče odpadnih vod,
– od km 0,6 + 10 km do km 0,7 + 25 se prestavi fekalni kanal fi 500,
– v 0,7 + 60 km se v dolžini 20 m zaščiti izpust iz čistilne naprave.
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Uredi se srednjenapetostno omrežje na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most:
– od km 0,0 + 80 do km 0,7 + 43 se zgradi nova podzem­na kanalizacija za srednjenapetostni elektrovod,
– od km 3,2 + 25 do km 3,2 + 70 se odstrani srednjenapetostni podzemni vod in zgradi nov nadzemni vod,
– od km 4,2 + 45 do km 4,3 + 50 se odstrani srednjenapetostni podzemni vod in zgradi nov nadzemni vod,
– od km 7,4 + 83 do km 7,8 + 60 se odstrani srednjenapetostni nadzemni vod, prestavi jamborski drog in zgradi nov nadzemni vod,
– v km 7,6 + 10 se prestavi jamborski drog,
– v km 7,8 + 90 se odstrani obstoječa in postavi nova transformatorska postaja TP 20/0, 3 kV,
– od km 7,8 + 21 do km 7,9 + 61 se odstranijo obstoječi srednjenapetostni podzemni vodi ob obstoječi transformatorski postaji in zgradijo novi srednjenapetostni podzemni vodi od nove transformatorske postaje do jamborskih drogov,
– od km 7,8 + 61 do km 8,0 + 33 ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se odstranijo obstoječi srednjenapetostni nadzemni vodi od nove transformatorske postaje v km 7,9 + 00 do transformatorske postaje pri tovorni postaji Slovenskih železnic. Postavita se dva nova srednjenapetostna nadzemna voda ter prestavijo dva jamborska droga in ločilno mesto.
(2) Uredi se nizkonapetostno omrežje na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most:
– od km 0,3 + 90 do km 0,4 + 50 se odstranijo dva stebra in nizkonapetostni vod,
– od transformatorske postaje Za Savo in od km 0,4 + 50 do km 0,5 + 72 se odstrani nizkonapetostni podzemni vod,
– od km 0,5 + 14 do km 0,6 + 35 se zgradi nov nizkonapetostni podzemni vod do prestavljenega črpališča odpadnih vod,
– od km 0,5 + 72 do km 0,6 + 35 se zgradi nov nizkonapetostni podzemni vod do TKI Hrastnik,
– od km 0,9 + 46 do km 0,9 + 96 se prestavijo nizkonapetostni nadzemni vod, nizkonapetostni steber in nizkonapetostni podzemni vod ob deviaciji 1-02,
– od km 2,3 + 03 do km 2,3 + 34 se zgradi nov podzemni vod do droga cestne razsvetljave,
– v km 2,4 + 48 se odstranijo semaforji, zapornice in nizkonapetostni vodi do naprav,
– od km 2,6 + 45 do km 2,9 +2 5 se odstranijo nizkonapetostni podzemni vod, omarica in semafor,
– od km 3,1+50 do km 3,2 +13 se odstranijo nizkonapetostni nadzemni vod in dva nizkonapetostna stebra,
– od km 3,2+13 do km 3,2 + 83 se prestavi obstoječi podzemni vod, zgradi se nov in odstranita dva nizkonapetostna stebra,
– v km 3,6 + 00 se odstranita nizkonapetostni podzemni vod in semafor,
– od km 4,2 + 35 do km 4,3 + 58 se odstrani obstoječi in zgradi nov nizkonapetostni podzemni vod,
– od km 4,5 + 60 do km 4,9 + 55 se odstrani deset stebrov in nizkonapetostni nadzemni vod,
– v km 5,5 + 60 se odstranijo nizkonapetostni podzemni kabli, stebra, zapornice in semaforja,
– v km 6,5 +55 se odstranijo nizkonapetostni podzemni kabli, zapornice in semaforja,
– od km 6,7+30 do km 7,0 + 00 se odstranijo nizkonapetostni podzemni kabli s priključki na objekte, ki so predvideni za rušitev,
– od km 7,5 + 57 do km 7,6 + 10 se zgradi nov nizkonapetostni podzemni vod do droga cestne razsvetljave,
– v km 7,8 + 90 se prestavi obstoječi nizkonapetostni podzemni kabel,
– od km 7,8 + 70 do km 7,9 + 30 se zgradi nov podzemni vod do droga cestne razsvetljave.
23. člen
(cestna razsvetljava)
Cestna razsvetljava se izvede na naslednjih priključkih in križiščih ter podvozih pod železnico:
– v km 0,0 + 00 se izvede osvetlitev križišča odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most,
– v km 0,0 + 00 do km 0,5 + 80 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede osvetlitev mostu 5-01 in priključka Krnice,
– v km 2,1 + 30 do km 2,5 + 50 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede osvetlitev priključka Šavna Peč,
– od km 4,1 + 00 km do km 4,1 + 50 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se odstranijo štirje drogovi za cestno razsvetljavo in semafor,
– od km 4,1 + 50 do km 4,2 + 75 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se osvetli priključek Suhadol,
– v km 7,5 + 60 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se osvetli priključek 2-4,
– v km 7,9 + 30 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se osvetlita priključek 2-5 in most 5-03,
– od km 0,0 + 62 do km 0,0 + 62 ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se odstrani drog cestne razsvetljave, prestavita vod in drog cestne razsvetljave,
– od km 0,0 + 00 do km 0,6 + 60 ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se osvetlita hodnik na mostu 5-04 v Zidanem Mostu in križišče 2-10 v Zidanem Mostu.
24. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) Zgradi, odstrani ali prestavi se naslednje elektronsko komunikacijsko omrežje:
– od km 0,0 + 30 do km 0,3 + 50 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradi nova telekomunikacijska kabelska kanalizacija,
– od km 0,0 + 30 do km 0,3 + 50 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se odstrani telekomunikacijska kabelska kanalizacija,
– od km 0,0 + 30 do km 0,3 + 50 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradi nova telekomunikacijska kabelska kanalizacija,
– od km 0,3 + 50 do km 0,4 + 30 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se odstrani telekomunikacijska kabelska kanalizacija,
– od km 0,3 + 50 do km 0,4 + 30 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradi se nova telekomunikacijska kabelska kanalizacija,
– od km 0,6 + 50 do km 6,6 + 60 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se odstrani telekomunikacijska kabelska kanalizacija,
– od km 0,0 + 88 do km 0,2 + 30 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se ob deviaciji 1-02 odstrani obstoječi in zgradi nov vod,
– od km 0,0 + 70 do km 0,0 + 88 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se ob deviaciji 1-02 zgradi nov vod,
– v km 1,4 + 00 se na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most prestavi telekomunikacijska omarica,
– v km 2,3 + 30 se na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most zgradi nov vod čez nadvoz proti Suhadolu,
– v km 3,1 + 50 se na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most prestavi antenski stolp,
– od km 0,2 + 80 do km 0,8 + 50 se na cesti G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče odstrani obstoječi in zgradi nov vod,
– od km 0,2 +8 0 do km 0,8 + 50 se na cesti G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče odstrani obstoječi in zgradi nov vod,
– v km 0,0 + 67 se na cesti G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče prestavi telefonski drog.
(2) Zgradi ali odstrani se naslednje omrežje kabelske televizije na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most:
– od km 0,0 + 25 do km 2,5 + 00 se zgradi nova kabelska kanalizacija PE fi 110 (alkaten fi 50) z vmesnim jaški fi 60 cm,
– od km 0,3 + 40 do km 0,5 + 70 se odstrani podzemna kabelska kanalizacija,
– od km 0,5 + 70 do km 0,6 + 15 se zgradi nov podzemni priključek do TKI Hrastnik.
(3) Odstrani, zgradi ali zaščiti se naslednje omrežje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) Slovenskih železnic na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most:
– od km 0,9 + 83 do km 1,4 + 90 se odstranijo vodi SVTK,
– od km 0,9 + 83 do km 1,4 + 90 se zgradijo novi vodi SVTK z jaški,
– od km 2,4 + 00 do km 2,4 + 40 se odstranijo vodi SVTK na območju ukinitve nivojskega prehoda Šavna Peč,
– od km 3,1 + 50 do km 3,2 + 15 se odstranijo vodi SVTK,
– od km 4,1 + 60 do km 4,2 + 60 se odstranijo obstoječi in zgradijo novi vodi SVTK z jaški,
– od km 5,0 + 00 do km 5,1 + 75 se pred gradnjo ceste zaščitijo vodi SVTK,
– v km 5,5 + 80 in km 6,5 + 50km se odstranijo vodi SVTK na območju ukinitve nivojskega prehoda Šavna Peč,
– od km 6,8 + 60 do km 7,0 + 40 se odstranijo vodi SVTK.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
25. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v grafičnem delu državnega prostorskega načrta na kartah 3.1 do 3.5, kjer so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
26. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora (priloge, karte št. 2.2a do 2.2d, Prikaz stanja prostora – Območja varstva in omejitev). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celotnem območju državnega prostorskega načrta, kjer ni registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo:
– predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala in
– drugih ukrepov varstva, določenih na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala.
(4) Pred začetkom del investitor zagotovi izvedbo morebitnih zaščitnih izkopavanj odkritih najdišč s poizkopavalno obdelavo gradiva oziroma arhiva najdišča in druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, med potekom del pa stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med posegi v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, na kraju samem.
(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo mogočo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve skladno z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.
(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin.
(7) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika varstva kulturne dediščine so:
– prestavi se enota kulturne dediščine Zidani Most – Kretniška postavljalnica (EŠD 20939), vključno z napajalnikom, v Železniški muzej Slovenskih železnic v Ljubljani;
– obstoječi podvozi na objektih evidentirane enote kulturne dediščine: Zidani Most – Železniški most na progi Ljubljana–Zagreb (EŠD 29062) in Zidani Most – Železniški most na progi Celje–Ljubljana (EŠD 8112) se sanirajo tako, da je prečni profil ceste na odseku železniških podvozov enak prečnemu profilu ceste na odprti trasi, pri zunanjem videzu konstrukcije podvozov pa se upoštevata način gradnje in material obstoječih železniških mostov.
(8) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
27. člen
(ohranjanje narave)
(1) Utrditve brežin vodotokov s kamnitimi zložbami se omejijo na ožje območje predvidenih mostov. Kamnite zložbe na mestu stika z vodnim telesom niso povezane z betonskim vezivom. Brežine se utrdijo z uporabo lesenih pilotov v kombinaciji z zasaditvijo obrežne vegetacije. Ureditev brežin posnema naravno oblikovanost in strukturo brežin. Klasična trapezasta regulacija struge se ne izvaja.
(2) Podporni stebri mostov so oblikovani tako, da povzročajo čim manjše spremembe toka ob stebrih. Če je potrebno, se dno ob stebrih utrdi z nasutjem naravnega kamna brez uporabe betonskega veziva.
(3) Obrežna drevnina ob reki Savi in pritokih, ki ne ovira gradbenih del, se ohrani in zagotovi njena zveznost.
(4) Brežine usekov in nasipov ob cesti se prilagodijo obstoječemu reliefu, naklon je spremenljiv. Prehodi so postopni in mehki.
(5) Poseki drevesne in grmovne vegetacije se izvedejo zunaj vegetacijske oziroma gnezditvene sezone (od oktobra do februarja naslednjega leta). Gradbena dela se ne opravljajo pozno jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. Če to ni mogoče, se pred začetkom del (v jeseni v letu pred začetkom del) zagotovi evidentiranje prezimovališč dvoživk in plazilcev na območju državnega prostorskega načrta.
(6) Izkopani in gradbeni material se odloži v skladu z 38. členom te uredbe, ki ureja organizacijo gradbišč.
(7) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo ukrepi za preprečevanje razrasti invazivnih vrst rastlin. Ob morebitnem pojavu razrasti invazivnih vrst rastlin se mladi poganjki fizično odstranjujejo. Puljenje ali košenje območja, na katerem se invazivne rastline pojavljajo, in izkopavanje korenin se izvajata več let zaporedoma. Z odpadnim rastlinskim materialom se previdno ravna in se odstrani tako, da se prepreči ponovno zakoreninjenje.
(8) Na odseku ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most med km 7,0 + 00 in 7,5 + 00 ter na odseku deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče med km 0,5 + 00 in 0,0 + 00 se na lokacijah evidentiranih črnih točk povozov dvoživk uredijo prehodi in zaščitne ograje za dvoživke. Prehodi so urejeni kot kombinirani prepusti.
(9) Na odseku ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most med km 0,7 + 50 in 1,0 + 50 ter med km 2,1 + 50 in 7,2 + 00 se zagotovijo ukrepi za preprečevanje trkov divjadi z motornimi vozili.
(10) Vsi posegi v naravno vrednoto Zidani Most – spodmoli (območje priključka 2-4) se izvajajo tako, da se zagotovi ohranjanje spodmolov. V fazi izdelave projekta za izvedbo se v sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave zagotovi posnetek izhodiščnega stanja naravne vrednote in upoštevajo morebitni dodatno izvedljivi ukrepi, ki bi izhajali iz novopridobljenih podatkov. Trasa se zakoliči ob prisotnosti predstavnika pristojne službe za varstvo narave.
(11) O začetku izvajanja del mora investitor obvestiti pristojne službe za varstvo narave in zagotoviti strokovni nadzor pristojnih služb med izvajanjem gradbenih del.
28. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Gradnja se izvaja tako, da je škoda na kmetijskih zemljiščih in tleh kar najmanjša. Gradbiščna dela se opravljajo v času pred setvijo in po spravilu pridelkov, da je škoda manjša.
(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi dostop do kmetijskih zemljišč. Kmetijske površine se po končani gradnji usposobijo za kmetijske namene.
(3) Z rodovitno zemljo se ravna skladno z 32. členom te uredbe.
29. člen
(gozdna zemljišča)
(1) Gradnja se izvaja tako, da je škoda na gozdnem rastju in tleh kar najmanjša. Posegi v gozd zunaj območja gradnje niso dovoljeni.
(2) Med gradnjo se uredijo obvozne poti za dostop v gozd. Po končani gradnji se sanirajo poškodbe na gozdnem drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah. Iz gozda se odstrani ves neporabljen material. Teren ob objektu se v delu, kjer je gozd, renaturira.
(3) Poškodbe gozdnega robu, ki nastanejo zaradi izvajanja prostorskih ureditev, se v najkrajšem času sanirajo z zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
(4) Gradbiščna dela se opravljajo, ko je škoda na vegetaciji čim manjša. V bližini gozda in pasov gozdnega drevja ob Savi se hrupna gradbena dela opravljajo od julija do decembra.
(5) Vsi posegi v gozd in gozdni prostor se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo upravljanje gozda.
30. člen
(varstvo pred poplavami)
(1) Trasi cest G2-108 Hrastnik–Zidani Most in G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče sta na poplavnem območju rek Save in Savinje. Podatki o poplavnih območjih so razvidni iz prikaza stanja prostora (karte 2.2a do 2.2d, Prikaz stanja prostora, Območja varstva in omejitev).
(2) Omilitveni ukrepi za varstvo pred poplavami v skladu s študijo Karte poplavne in erozijske nevarnosti ter karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna območja reke Save med Hrastnikom in Zidanim Mostom in reke Savinje v območju Zidanega Mostu, ki jo je izdelal Inženiring za vode, d. o. o., Ljubljana (št. projekta A15-FR/09, oktober 2011), so:
– zunaj vplivnega območja hidroelektrarne Suhadol se niveletni potek tras cest projektira in izvede na koti Q 100, povečani najmanj za 1 m varnostne višine,
– na odseku ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most med km 0,0 + 00 in 0,6 + 00 se novo prelivno polje reke Save za visoke vode izvede kot prestavitev ter oblikovanje leve brežine in vznožja desne brežine Save na območju mostu,
– odsek ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se med km 0, + 27 in 0,9 + 00 izvede na visokovodnem nasipu,
– na odseku deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče med km 0,3 + 45,57 in 0,4 + 50,85 ob reki Savinji se izvede podporni zid za preprečitev poplavljanja vozišča. Z depresijskega območja za podpornim zidom se izvedejo črpanje meteorne vode in povratne lopute na gravitacijskih izpustih.
(3) Za varnost pred škodljivim delovanjem voda se gradnja organizira tako, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.
(4) Morebitna začasna odlagališča viškov zemeljskega materiala se uredijo tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih odlagališč.
(5) Postavljanje ovir in odlaganje izkopanega materiala v struge vodotokov nista dovoljeni.
31. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in obratovanja ceste ne sme poslabšati.
(2) Pri gradnji in obratovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti se zagotovijo:
– možnosti za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev,
– uporaba negorljivega materiala,
– dostopi do objektov za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
32. člen
(varstvo tal)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se gospodarno ravna s tlemi tako, da je obseg uničenja in poškodb tal najmanjši in da se prepreči onesnaženje z gorivi, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi ter da se ločeno odstranjujejo in odlagajo rodovitni in nerodovitni sloji tal ter rodovitna tla uporabijo za rekultiviranje.
(2) Zgornje plasti tal se uporabijo za rekultivacije na območju državnega prostorskega načrta. Živica se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina.
(3) Med posegi v tla se prizadenejo čim manjše površine. Dela se opravljajo le na površinah, določenih pred začetkom del. Za začasne gradbene in prometne površine se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Med gradnjo se razgaljene površine protierozijsko zaščitijo, ponovno zatravijo ali zasadijo. Upoštevajo se zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodovanja sosednjih zemljišč.
(4) Za zagotavljanje varstva tal se smiselno upošteva tudi 33. člen te uredbe.
33. člen
(varstvo voda)
(1) Struge in dna vodotokov se ohranjajo v naravnem stanju. Posegi v obrežno vegetacijo se omejijo na območje gradbišča.
(2) Pri začasnem odlaganju gradbenih odpadkov in gradbenega materiala se ne smejo onesnažiti tla in voda. Material se ne odlaga v pretočne profile vodotokov, ob vodotoke, na zamočvirjena zemljišča in na območja obrežne vegetacije. Začasna odlagališča na gradbenem platoju se uredijo tako, da se prepreči onesnaževanje voda.
(3) Površine, na katerih poteka oskrba prevoznih sredstev in drugih naprav na območju gradbišča, prometne in druge manipulativne površine se uredijo tako, da ni mogoče odtekanje nevarnih snovi, odpadnih ali izcednih vod v tla. Ploščad za pretakanje goriva ter za pranje vozil in drugih naprav mora biti zgrajena kot neprepustna skleda, da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva oziroma vode za pranje.
(4) Odvodnjavanje cestnih površin se uredi tako, da tudi med največjimi padavinami ali ob nesreči z izlivom ni mogoča neposredna infiltracija vode oziroma nevarnih snovi v tla. Čistijo in vzdržujejo se koritnice in odvodni sistemi.
(5) Vsako križanje struge in poseganje v struge vodotokov se izvedeta tako, da se ohranijo ustrezen pretok vode, njena kakovost in biotska raznovrstnost. Pri posegih v vodotoke se upošteva, da se:
– ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere voda (meteornih in površinskih) na celotnem vplivnem območju trase ceste;
– ne sme poslabšati vodni režim zaradi predvidenih posegov;
– na koritih vodotokov po izvedenem prečkanju vzpostavi prvotno stanje; območja izkopa se ustrezno zavarujejo pred erozijo. Struge potokov se na območjih križanja s cesto uredijo z danes uveljavljeno prakso in zahtevami, povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke. Pri zavarovalnih ukrepih se uporabi naravni material (kamen, les, zaščita rastlinstva). Posegi v vodotoke potekajo pod nadzorom izvajalca javne službe urejanja voda.
(6) Ob morebitnem razlitju nevarnih snovi se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev, kraj razlitja se takoj sanira. Onesnaženi material mora preiskati pooblaščena institucija, ki določi ustrezen način odlaganja.
(7) Pri gradnji se uporabljajo le tehnično brezhibna vozila in druge naprave. Uporablja se le gradbeni in drug material, ki ne vsebuje nevarnih spojin, oziroma material, za katerega obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje.
(8) Med miniranjem se uporabljajo okoljsko sprejemljiva razstreliva.
(9) Nobena vodna ureditev se ne izvaja med drstjo. V potokih se dela opravljajo od začetka aprila do konca septembra, v reki Savi pa od začetka julija do konca februarja. Pred posegom v vodotoke se uskladi časovni načrt opravljanja gradbenih in regulacijskih del s predstavniki pristojne ribiške družine.
(10) Sedem dni pred začetkom opravljanja del v vodi ali ob njej je treba obvestiti pristojnega upravljavca voda.
(11) Za zagotavljanje varstva voda se smiselno upošteva tudi prejšnji člen.
34. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo se na območju državnega prostorskega načrta na prometnih površinah, gradbiščih in odlagališčih materiala izvajajo naslednji ukrepi:
– za preprečevanje nenadzorovanega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in odlagališč materiala s prevoznimi sredstvi je treba ustrezno nalagati tovorna vozila, jih čistiti pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivati sipke tovore;
– za preprečevanje prašenja z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč je treba skladiščiti sipke materiale stran od stanovanjskih območij, vlažiti ali prekrivati ta material ob suhem in vetrovnem vremenu, vlažiti prometne in manipulativne površine, s katerih se lahko nenadzorovano širijo prašni delci, redno čistiti prometne površine na gradbišču in javnih prometnih površin, urediti čim krajše poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultivirati območja velikih posegov (odlagališč, nasipov, vkopov);
– za upoštevanje emisijskih norm skladno z zahtevami emisijskih uredb pri začasnih gradbenih objektih, uporabljenih gradbenih strojih in prevoznih sredstvih je treba uporabiti tehnično brezhibne gradbene stroje in prevozna sredstva ter jih redno vzdrževati;
– pri ustavljanju prevoznih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je treba motor ugasniti.
35. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ob cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede protihrupna zaščita pred hrupom prometa s ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most v dolžini 905 m in višini od 2 do 3 m. Zgradijo se obojestranska absorpcijska protihrupna ograja v dolžini 293 m in štiri protihrupne ograje v dolžini od 82 do 147 m. Ob deviaciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradi obojestranska absorpcijska protihrupna ograja v dolžini 184 m.
(2) Ob cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede protihrupna zaščita pred hrupom železniškega prometa v dolžini 470 m in višini od 3 do 6 m. Zgradita se protihrupni ograji v dolžini od 121 do 349 m.
(3) Ob cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se rezervira prostor za postavitev protihrupne zaščite pred hrupom prometa s ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most v dolžini 294 m.
(4) Izvedejo se protihrupne diletacije na objektih Most 5-01 in Most 5-04.
(5) Vsi ukrepi varstva pred hrupom, navedeni v prejšnjih odstavkih tega člena, so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor).
(6) Protihrupne ograje se oblikuje skladno s šestim odstavkom 15. člena te uredbe.
(7) Za stanovanjska objekta na naslovih Zidani Most 16 in Zidani Most 17 ter poslovni objekt na naslovu Za Savo 6 se izvede pasivna protihrupna zaščita skladno s predhodnimi preveritvami izolativnosti fasadnih elementov.
(8) Med izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se preveri izvedba pasivne protihrupne zaščite za objekte, navedene v prejšnjem odstavku.
(9) Izvajalec zagotovi izvedbo monitoringa hrupa. Usmeritve za monitoring so določene v 37. členu te uredbe.
(10) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring hrupa se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. Na podlagi monitoringa investitor izvede morebitne potrebne dodatne ukrepe.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
36. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorske ureditve, ki jih določa ta državni prostorski načrt, pomenijo funkcionalno sklenjeno celoto in se izvedejo v eni etapi.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
37. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa med gradnjo in opravljanjem del, ki so določena s tem državnim prostorskim načrtom, za področja, kot jih določa okoljsko poročilo. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi drugim državnim in lokalnim monitoringom ter uskladi z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Stanje se spremlja skladno s predpisi in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Pri odstopanjih od dovoljenih vrednosti mora med gradnjo izvajalec gradbenih del zagotoviti dodatne ustrezne zaščitne ukrepe.
(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor na podlagi ugotovitev spremljanja stanja in nadzora, so:
– rešitve dodatnih tehničnih in prostorskih ureditev,
– rešitve dodatnih krajinskoarhitekturnih ureditev,
– rešitve sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin, spremembe rabe prostora in
– drugi ukrepi skladno s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(5) Podatki spremljanja stanja so tudi del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
38. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe dovozne poti, ureja se čim manj novih dovoznih poti. Nove dostopne poti ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine. Promet poteka zunaj strnjenih stanovanjskih območij, razen če to zaradi obstoječega omrežja cest ni mogoče. Obveznosti investitorja in izvajalca so med gradnjo poleg navedenega v 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. in 37. členu te uredbe tudi:
– zagotovitev ustreznega poteka motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– ustrezna ureditev in protiprašna zaščita cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, izvedba posnetka ničelnega stanja, ob morebitnih poškodbah pa njihova odprava in vzpostavitev stanja, kot je bilo pred začetkom gradnje;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov, po končani gradnji pa odprava morebitnih poškodb;
– ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki;
– ob morebitni nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.
(2) Začasne ureditve zaradi organizacije gradbišča se lahko postavijo znotraj območja državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, in sicer na območjih iz točke c) drugega odstavka 4. člena in na območju cestnega telesa. Razen začasnih ureditev zaradi organizacije gradbišča na območju evidentirane enote arheološke kulturne dediščine Zavrate – Arheološko najdišče Trubarjev grič (EŠD 25253) v km 7,9 + 0,00 na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most na drugih območjih evidentiranih enot arheološke kulturne dediščine ni dopustno izvajati začasnih ureditev zaradi organizacije gradbišča.
(3) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda se gradnja organizira tako, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.
(4) Izkopani material se uporabi za gradnjo cest, brežin in za izravnave reliefa. Višek nevgradljivega materiala se odloži na urejena odlagališča, za katera so pridobljena ustrezna upravna dovoljenja.
(5) Po končani gradnji se gradbišča odstranijo. Na zemljiščih se vzpostavi raba skladno z ureditvami, načrtovanimi s tem državnim prostorskim načrtom, ali se vzpostavi prvotna raba.
39. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v členih od 3. do 40. ter v 42. členu te uredbe morajo investitorji in izvajalci:
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov s pomočjo obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– obnoviti in urediti vse infrastrukturne vode in naprave ter druge objekte, če bi bili zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev, povzročenih z gradnjo ceste in z njo povezanih ureditev, poškodovani,
– odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in delovanja ceste.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
40. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih in oblikovalskih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, prometnovarnostnega, energetskega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo bistveno spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
(3) Za dopustno odstopanje po tej uredbi se šteje tudi sprememba lokacije postavitve objektov Kretniška postavljalnica (EŠD 20939) in napajalnika, če se izkaže, da je druga lokacija primernejša.
(4) Za dopustno odstopanje po tej uredbi se šteje tudi sprememba nivelete ceste, če se to izkaže kot boljša rešitev v povezavi z energetsko izrabo načrtovane hidroelektrarne Suhadol in v povezavi z vsemi drugimi ureditvami v prostoru.
XI. NADZOR
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorske ureditve iz 3. člena te uredbe je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustno redno vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda in izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvajanje kmetijskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih zemljiščih in gospodarjenje z gozdovi.
(2) Na objektih iz 16. člena te uredbe je od dneva uveljavitve te uredbe do začetka gradnje dopustno redno vzdrževanje. Vsi posegi, navedeni v tem odstavku, so dopustni, če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta.
43. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 78/98 in 55/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 30/03, UVZ, št. 4/07 in19/09),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Hrastnik (UVZ, št. 18/87, 12/00, 8/01, 3/04, 17/04, 21/05, 24/06 in 8/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone I5-Za Savo – I. faza za gradnjo centralne čistilne naprave, industrijske čistilne naprave in kanalizacijskih kolektorjev (UVZ, št. 13/87 in 34/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu I-5 industrijske cone Za Savo (UVZ, št. 12/92 in 31/09),
– Odlok o zazidalnem načrtu »ZN 11« industrijske cone Podkraj (Uradni list RS, št. 22/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 51/07,02/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11 in 80/11),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11) in
– Odlok o lokacijskem načrtu za območje hidroelektrarne Vrhovo (Uradni list RS, št. 35/87).
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-34/2012
Ljubljana, dne 27. septembra 2012
EVA 2012-2430-0135
Vlada Republike Slovenije
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost