Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2745. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, stran 7184.

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami, – ZTFI) ter na podlagi 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 78/11– ZTFI-D), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Polona Peterle, članica uprave, dne 28. avgusta 2012 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10 in 89/11, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z Odločbo opr. št.: 40211-3/2012-7, z dne 12. september 2012.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
1. člen
(1) V 5. točki prvega odstavka 2. člena Pravil se črta besedilo »pri čemer začne del Cenika v skladu z ZTFI veljati, ko borza pridobi soglasje Agencije.«, za besedo Ljubljana pa se vejica nadomesti s piko.
(2) Na koncu prvega odstavka 2. člena Pravil se doda šest novih točk, ki se glasijo:
»– Izraz borzni splošni akti zajema Pravila, na njihovi podlagi izdana navodila, splošne pogoje, Cenik ter določbe Priporočil, ki obvezujejo.
– Izraz zahteva za uvrstitev pomeni zahtevo za uvrstitev finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu v skladu s prvim odstavkom 355. člena ZTFI. Zahteva za uvrstitev je sestavljena iz obrazca in Pogodbe o kotaciji na borzi (v nadaljevanju: Pogodba o kotaciji), kot je to za primer delnic določeno v 13. členu Pravil, razen če je v Pravilih ali navodilih določeno drugače.
– Izraz zahteva za sprejem v članstvo pomeni zahtevo za sprejem borznega člana v članstvo na borzi. Zahteva za sprejem v članstvo je sestavljena iz obrazca ter iz Pogodbe o članstvu na borzi (v nadaljevanju: Pogodba o članstvu), kot to določajo navodila.
– Izraz smernice ESMA pomeni Smernice glede sistemov in nadzora za trgovalne platforme, investicijske družbe in pristojne organe pri avtomatiziranem trgovanju z dne 24. 2. 2012, ki jih je izdal Evropski organ za vrednostne papirje in trge.
– Izraz neposredni dostop do borznega trga pomeni ureditev, s katero borzni član strankam odobri pošiljanje elektronskih naročil v svoj notranji sistem elektronskega trgovanja, ki taka naročila samodejno pošlje trgovalnemu sistemu pod kodo borznega člana.
– Izraz sponzorirani dostop do borznega trga pomeni ureditev, s katero borzni član strankam odobri neposredno pošiljanje elektronskih naročil trgovalnemu sistemu borze pod svojo kodo, ne da bi bila ta naročila poslana prek notranjih sistemov elektronskega trgovanja borznega člana.«
2. člen
Na koncu drugega odstavka 3. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka, ki se glasi:
»– instrumenti denarnega trga v četrtem odstavku 7. člena ZTFI.«
3. člen
Spremeni se 5. člen Pravil, tako da se po novem glasi:
»Spoštovanje Pravil in pogodbeni odnos
5. člen
(1) Z dnem, ko oseba, ki je zahtevala uvrstitev, in uprava podpišeta Pogodbo o kotaciji, je med njima sklenjeno pogodbeno razmerje, iz katerega za obe stranki izhajajo pravice in obveznosti, določene z borznimi splošnimi akti.
(2) Z dnem, ko oseba, ki je zahtevala sprejem v članstvo, in uprava podpišeta Pogodbo o članstvu, je med njima sklenjeno pogodbeno razmerje, iz katerega za obe stranki izhajajo pravice in obveznosti, določene z borznimi splošnimi akti.
(3) Z dnem podpisa Pogodbe o kotaciji oziroma Pogodbe o članstvu, osebe, ki so zahtevale uvrstitev ter borzni člani sprejemajo vse določbe teh Pravil in borznih splošnih aktov, izdanih na njihovi podlagi, ter spremembe in dopolnitve Pravil ali borznih splošnih aktov, izdanih na njihovi podlagi, in se zavezujejo k njihovemu spoštovanju in izvajanju.
(4) Borza sprejema svoje odločitve na podlagi borznih splošnih aktov in sicer v obliki sklepov, ki nasprotno stranko zavezujejo.
(5) Oseba, ki je zahtevala uvrstitev, se z dnem podpisa Pogodbe o kotaciji, borzni član pa z dnem podpisa Pogodbe o članstvu, zaveže k plačevanju pristojbin borzi v skladu s Cenikom.«
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena Pravil se besedilo »zakladne menice« nadomesti z besedilom »instrumenti denarnega trga (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi)«.
5. člen
(1) V prvem odstavku 12. člena Pravil se črta 5. točka kriteriji likvidnosti s štirimi podtočkami.
(2) Spremeni se drugi odstavek 12. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(2) Z delnicami, razvrščenimi v Prvo kotacijo, se trguje v neprekinjenem načinu trgovanja skladno s 118. členom Pravil.«
(3) Spremeni se četrti odstavek 12. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(4) Vsebino izjav iz 4. točke prvega odstavka tega člena ter podrobnejše kriterije iz 3. točke prvega odstavka tega člena se določi z navodili.«
6. člen
(1) Spremenijo se prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena Pravil, ki se po novem glasijo:
»(1) Borza odloča o uvrstitvi delnic v trgovanje na borzni trg na podlagi vložene zahteve za uvrstitev. Zahteva za uvrstitev je sestavljena iz izpolnjenega in podpisanega obrazca za uvrstitev delnic na borzni trg ter iz Pogodbe o kotaciji. Vsebina zahteve za uvrstitev se predpiše z navodili. O uvrstitvi delnic v trgovanje na borznem trgu odloča borza po postopku, določenem v 13.1. in 13.2. poglavju teh Pravil.
(2) Če so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje iz 204. člena Pravil in so izpolnjeni pogoji za uvrstitev delnic v trgovanje na borznem trgu iz 8. člena Pravil ter pogoji glede objave prospekta in drugih informacij iz 9. člena Pravil:
– borza podpiše Pogodbo o kotaciji, katera je bila del zahteve za uvrstitev;
– borza izda sklep o uvrstitvi delnic v trgovanje na borznem trgu (v nadaljevanju: sklep o uvrstitvi), s katerim so delnice uvrščene na borzni trg v skladu z ZTFI.
(3) Borza zavrne zahtevo za uvrstitev, če niso izpolnjene procesne predpostavke in pogoji iz drugega odstavka tega člena.«
(2) V četrtem odstavku 13. člena Pravil se besedilo »sprejme odločbo o uvrstitvi z odložnim pogojem« nadomesti z besedilom »podpiše Pogodbo o kotaciji in izda sklep o uvrstitvi, oba pod odložnim pogojem«.
(3) V petem odstavku 13. člena Pravil se za prvim stavkom doda besedilo »Ob izpolnitvi pogoja učinkuje Pogodba o kotaciji od trenutka sklenitve.«, besedilo »ugotovitveno odločbo in jo« pa se nadomesti z besedilom »ugotovitveni sklep in ga«.
7. člen
(1) V 14. členu Pravil se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»(2) Borza o razvrstitvi delnice v podsegment odloči s sklepom o uvrstitvi iz 13. člena Pravil ali pa s posebnim sklepom o razvrstitvi. O razvrstitvi odloča borza po postopku določenem v tem členu Pravil ter v 13. poglavju teh Pravil.«
(2) V 14. členu Pravil se vrine tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Borza določi zahtevani podsegment, če je zahteva za razvrstitev delnic v zahtevani podsegment utemeljena in so izpolnjeni pogoji in kriteriji za tako razvrstitev delnic.«
(3) Dosedanji tretji do peti odstavek 14. člena Pravil postanejo četrti do šesti odstavek.
8. člen
(1) V 1. točki prvega odstavka 15. člena Pravil se pred besedo »četrtim« doda črka »s«.
(2) V 2. točki prvega odstavka 15. člena Pravil se beseda »odločbe« nadomesti z besedo »sklepa«, besedilo »delnic v trgovanje na borznem trgu«, pa se črta.
(3) Spremenita se drugi in tretji odstavek 15. člena Pravil, ki se po novem glasita:
»(2) V kolikor oseba, ki je zahtevala uvrstitev, izpolni dolžnosti iz prvega odstavka tega člena do izdaje sklepa o uvrstitvi, določi borza datum začetka trgovanja v sklepu o uvrstitvi, drugače pa po izpolnitvi dolžnosti iz prvega odstavka tega člena v sklepu o začetku trgovanja. O tem praviloma tri (3) dni oziroma najkasneje en (1) dan pred začetkom trgovanja obvesti člane borze, javnost in izdajatelja oziroma osebo, ki je zahtevala uvrstitev.
(3) Če oseba, ki je zahtevala uvrstitev, ne izpolni svojih obveznosti skladno s prvim odstavkom tega člena in se zato trgovanje s temi delnicami ne začne v roku treh (3) mesecev od dneva uvrstitve delnic na borzni trg, ki je določen v sklepu o uvrstitvi, lahko borza umakne delnice iz trgovanja na borznem trgu v skladu s 3.6. poglavjem Pravil, Pogodba o kotaciji ter sklep o uvrstitvi pa prenehata veljati.«
9. člen
V drugem odstavku 16. člena Pravil se za besedo »drugega« doda vejica in beseda »tretjega«, beseda »četrtega« pa se nadomesti z besedo »petega«.
10. člen
(1) V prvem odstavku 17. člena Pravil se besedilo »šest (6)« nadomesti z besedilom »dvanajst (12)«.
(2) V 1. točki tretjega odstavka 17. člena Pravil se število »2.« nadomesti s številom »3.«, v 2. točki tretjega odstavka 17. člena Pravil pa se število »3.« nadomesti s številom »4.«.
(3) V tretjem odstavku 17. člena Pravil se črta 3. točka in beseda »ter« v 2. točki, vejico na koncu 2. točke pa nadomesti pika.
(4) V četrtem odstavku 17. člena Pravil se za besedo »borza« doda besedo »lahko«.
(5) Črta se sedmi odstavek 17. člena Pravil.
(6) Sedanji osmi odstavek 17. člena Pravil postane sedmi odstavek, število »8.3.« pa se nadomesti s številom »13.«.
11. člen
V drugem odstavku 18. člena Pravil se število »8.1.« nadomesti s številom »13.1.«.
12. člen
(1) V prvem odstavku 21. člena Pravil se besedilo »odločbo, s katero« nadomesti z besedilom »sklep, s katerim«.
(2) V četrtem odstavku 21. člena Pravil se besedilo »ugotovitveno odločbo in jo« nadomesti z besedilom »ugotovitveni sklep in ga«.
13. člen
V petem odstavku 28. člena Pravil se število »78.« nadomesti s številom »203.«.
14. člen
V drugem odstavku 29. člena Pravil se beseda »člen« nadomesti z besedo »člena«.
15. člen
(1) V drugem odstavku 33. člena Pravil se beseda »odločbe« nadomesti z besedo »obvestila«.
(2) V četrtem odstavku 33. člena Pravil se beseda »sprostitev« nadomesti z besedo »sprostitve«.
16. člen
V 34. členu Pravil se število »8.1.« nadomesti s številom »13.1.«.
17. člen
(1) V 35. členu Pravil sedanje besedilo postane prvi odstavek, za njim pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z dnem umika delnic iz trgovanja na borznem trgu, preneha veljati Pogodba o kotaciji.«
18. člen
V prvem odstavku 36. člena Pravil se beseda »odločbe« nadomesti z besedo »sklepa«.
19. člen
V 39. členu Pravil se število »8.1.« nadomesti s številom »13.1.«.
20. člen
(1) V tretjem odstavku 43. člena Pravil se besedilo »z odločbo« nadomesti z besedilom »s sklepom«.
(2) V četrtem odstavku 43. člena Pravil se beseda »odločbo« nadomesti z besedo »sklep«, beseda »odločbe« pa se nadomesti z besedo »sklepa«.
(3) Na koncu 43. člena Pravil se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Z dnem umika obveznic iz trgovanja na borznem trgu, preneha veljati Pogodba o kotaciji.«
21. člen
(1) Spremeni se 44. člen Pravil, ki se po novem glasi:
»Uvrstitev, začasna ustavitev trgovanja in umik instrumentov denarnega trga
44. člen
(1) Instrumenti denarnega trga (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi), se uvrstijo v trgovanje na borznem trgu, na podlagi zahteve oziroma obvestila izdajatelja, če so izpolnjeni pogoji:
– da so instrumenti denarnega trga prosto prenosljivi;
– da so veljavno izdani ter so zagotovljeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov, v skladu s 4. točko prvega odstavka 8. člena Pravil;
– da je plačana pristojbina v skladu s Cenikom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko borza, v primeru da pogoj glede izdaje instrumentov denarnega trga v nematerializirani obliki še ni izpolnjen, na podlagi vložene zahteve odloča o uvrstitvi že pred njihovo izdajo v nematerializirani obliki, ter sprejme sklep o uvrstitvi z odložnim pogojem, ki je vezan na dan vpisa instrumentov denarnega trga v centralni register. O izpolnitvi odložnega pogoja borza obvesti borzne člane, javnost in Agencijo z obvestilom.
(3) Z osebo, ki je zahtevala uvrstitev instrumentov denarnega trga, se v skladu z navodili sklene Pogodba o kotaciji.
(4) O uvrstitvi, začasni ustavitvi trgovanja ter umiku instrumentov denarnega trga, odloča borza po skrajšanem postopku, ki je podrobneje določen v navodilih.
(5) O umiku iz trgovanja zaradi predčasne izpolnitve obveznosti borza odloči s sklepom o umiku.«
22. člen
V 3. točki drugega odstavka 46. člena Pravil se beseda »ZISDU-1« nadomesti z besedo »ZISDU«.
23. člen
V tretjem odstavku 47. člena Pravil se besedilo »z odločbo« nadomesti z besedilom »s sklepom«.
24. člen
(1) V 2. točki tretjega odstavka 49. člena Pravil se beseda »odločbe« nadomesti z besedo »sklepa«.
(2) V 49. členu Pravil se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z dnem umika investicijskih kuponov VS iz trgovanja na borznem trgu, preneha veljati Pogodba o kotaciji.«
25. člen
(1) V 2. točki tretjega odstavka 55. člena Pravil se beseda »odločbe« nadomesti z besedo »sklepa«.
(2) V 55. členu Pravil se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z dnem umika SP iz trgovanja na borznem trgu preneha veljati Pogodba o kotaciji.«
26. člen
V 1. točki 63. člena Pravil se beseda »odločb« nadomesti z besedo »obvestil«.
27. člen
V drugem odstavku 64. člena Pravil se beseda »uresničujejo« nadomesti z besedo »uresničuje«.
28. člen
V 68. členu Pravil se beseda »Slovenija« nadomesti z besedo »Slovenijo«.
29. člen
V 8. poglavju Pravil prenehajo veljati 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82. in 83. člen Pravil in sicer brez preštevilčenja vseh nadaljnjih členov Pravil.
30. člen
V 90. členu Pravil se besedilo »sklepu, s katerim« nadomesti z besedilom »Pogodbi o članstvu, s katero«.
31. člen
Spremeni se prvi odstavek 91. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(1) Po izpolnitvi pogojev iz 90. člena teh Pravil borza vključi borznega člana v trgovanje s sklepom, s katerim mu dovoli dostop do borznega trga, in mu v skladu s prvim odstavkom 120. člena teh Pravil dodeli status »aktivni«.«
32. člen
(1) Na koncu prvega odstavka 92. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»– zagotavljati svojim strankam neposredni oziroma sponzorirani dostop do borznega trga.«
(2) V 92. členu Pravil se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Borza lahko zavrne zahtevo člana za pooblastitev borznega trgovalca iz prvega odstavka 102. člena Pravil, iz katere je razvidno, da gre za zagotavljanje sponzoriranega dostopa, če ni prepričana, da bi bilo to skladno s pravili in postopki o poštenem in pravilnem trgovanju. Iz istih razlogov lahko borza že aktivnega borznega trgovalca z zagotovljenim sponzoriranim dostopom izključi iz trgovanja v skladu s 107. oziroma 108. členom Pravil.«
33. člen
(1) Spremeni se 1. točka 93. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
– » pri trgovanju na borznem trgu morajo ravnati v skladu s Pravili, navodili borze in smernicami ESMA;«
(2) Spremeni se 2. točka prvega odstavka 93. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»– ves čas trajanja položaja člana borze skrbeti, da redno izpolnjujejo organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo, kot so predpisani s temi Pravili;«
(3) Spremeni se 8. točka prvega odstavka 93. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»– na zahtevo borze morajo omogočiti dostop do evidenc vseh naročil in evidenc o vseh sklenjenih borznih poslih ter dopustiti pregled svojih notranjih sistemov za nadzor tveganja v zvezi z zagotavljanjem sponzoriranega ali neposrednega dostopa do borznega trga svojim strankam ter borzi posredovati druge podatke, ki jih potrebuje za preveritev skladnosti ureditve sistema borznega člana glede na pravila in postopke o poštenem in pravilnem trgovanju;«
(4) Na koncu prvega odstavka 93. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem in se dodata nova 12. in 13. točka, ki se glasita:
»– borzo morajo nemudoma obvestiti glede nudenja neposrednega ali sponzoriranega dostopa do borznega trga svojim strankam;
– v primeru zagotavljanja neposrednega oziroma sponzoriranega dostopa do borznega trga strankam, morajo s potrebno skrbnostjo obravnavati stranke, ki jim zagotavljajo neposredni ali sponzorirani dostop do trga.«
(5) V 93. členu Pravil se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Borzni član je odgovoren za vse sklenjene posle in za upravljanje z naročili izvedeno pod njegovo kodo, kar vključuje tudi sporočila in naročila podana preko neposrednega ali sponzoriranega dostopa do borznega trga, ter za zagotavljanje ustreznih sistemov in učinkovitega nadzora nad neposrednim oziroma sponzoriranim dostopom.«
34. člen
V 96. členu Pravil se črta drugi odstavek, prvi odstavek pa se odštevilči.
35. člen
Spremeni se 97. člen Pravil, tako da se po novem glasi:
»Prenehanje položaja borznega člana oziroma prenehanje pogodbenega razmerja
97. člen
(1) Borznemu članu položaj borznega člana preneha s sprejemom sklepa uprave.
(2) Datum prenehanja položaja borznega člana določi uprava v sklepu o izključitvi ali v sklepu o prenehanju članstva. V primeru izstopa s pisno izjavo, članu preneha položaj borznega člana prvi dan naslednjega meseca po mesecu, v katerem je borzni član borzi podal pisno izjavo o izstopu iz članstva na borzi. Z dnem prenehanja položaja borznega člana preneha veljati tudi Pogodba o članstvu.«
36. člen
(1) V prvem odstavku 102. člena Pravil se za besedo »borze« vrine besedilo »na podlagi Pogodbe o članstvu«.
(2) V 102. členu Pravil se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Borza lahko zavrne zahtevo borznega člana za pooblastitev borznega trgovalca, iz katere je razvidno, da gre za zagotavljanje sponzoriranega dostopa, če ni prepričana, da bi bilo to skladno s pravili in postopki o poštenem in pravilnem trgovanju.«
37. člen
Na koncu prvega odstavka 107. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»– če ni prepričana, da se sponzorirani dostop izvaja skladno s pravili in postopki o poštenem in pravilnem trgovanju.«
38. člen
Na koncu prvega odstavka 108. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»– če ni prepričana, da se sponzorirani dostop izvaja skladno s pravili in postopki o poštenem in pravilnem trgovanju.«
39. člen
(1) V 109. členu Pravil se za prvim odstavkom vrine nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za instrumente denarnega trga (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi) veljajo enake določbe glede trgovanja kot za vrednostne papirje, uvrščene na borzni trg, razen če v Pravilih ni navedeno drugače.«
(2) Dosedanji drugi odstavek 109. člena Pravil postane tretji odstavek.
40. člen
V tretjem in četrtem odstavku 111. člena Pravil se za besedilom »vrednostnih papirjev« vrine besedilo »ter instrumentov denarnega trga«.
41. člen
V drugem odstavku 112. člena Pravil se besedilo »zakladnih menicah« nadomesti z besedilom »instrumentih denarnega trga«.
42. člen
V prvem in tretjem odstavku 115. člena Pravil se črta besedilo »s sklepom«.
43. člen
Spremeni se drugi odstavek 122. člena Pravil, ki se po novem glasi:
»(2) Stanje vrednostnega papirja se spremeni na podlagi sklepa borze, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz Pravil, razen v primeru 152. člena Pravil.«
44. člen
(1) Na koncu drugega odstavka 152. člena Pravil se pika nadomesti z vejico in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»– prestavi status vrednostnega papirja nazaj v status »trgovan«.«
(2) V 152. členu Pravil se za tretjim odstavkom vrine nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za spremembe statusov vrednostnega papirja iz »trgovan« v »zadržan« in obratno iz drugega odstavka tega člena, ki so del standardiziranih in v naprej opredeljenih postopkov podaljšanih prekinitvenih avkcij v skladu z navodili, borza ne izvaja dodatnih ukrepov navedenih v 153. členu Pravil.«
(3) Dosedanji četrti odstavek 152. člena Pravil postane peti odstavek, za njim pa se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V kolikor borza umakne naročila borznega člana v skladu z drugim odstavkom 152. člena Pravil, o tem sprejme sklep ter obvesti člana.«
(4) Dosedanji peti odstavek 152. člena Pravil postane sedmi odstavek.
45. člen
(1) V 153. členu Pravil se črtata drugi in tretji odstavek, dosedanji četrti do deveti odstavek pa postanejo drugi do sedmi odstavek.
(2) Dosedanji osmi odstavek 153. člena Pravil, ki postane šesti odstavek, se spremeni in se po novem glasi:
»(6) Odločitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena določi borza v sklepu in o tem obvesti vse člane borze, Agencijo in javnost.«
46. člen
(1) V prvem odstavku 156. člena Pravil se za besedilom »borznega trga« vrine in doda besedilo »in z instrumenti denarnega trga«.
(2) V drugi točki tretjega odstavka 156. člena Pravil se besedilo »zakladne menice« nadomesti z besedilom »instrumenta denarnega trga«.
47. člen
Spremeni se celotno 13. poglavje Pravil, ki se po novem glasi:
»13. POSTOPEK ODLOČANJA BORZE V ZADEVAH V ZVEZI Z IZDAJATELJI IN BORZNIMI ČLANI
13.1. Splošne določbe o postopku
Uporaba določb o postopku
196. člen
(1) Če ni s Pravili določeno drugače, se določbe tega poglavja uporabljajo za odločanje borze v zadevah v zvezi z izdajatelji:
– o uvrstitvi vrednostnega papirja v trgovanje na borznem trgu;
– o spremembi pri posameznem vrednostnem papirju;
– o začasni ustavitvi trgovanja z vrednostnim papirjem;
– o umiku vrednostnega papirja iz trgovanja na borznem trgu;
– o razvrstitvi in premestitvi vrednostnih papirjev.
(2) Če ni s Pravili določeno drugače, se določbe tega poglavja uporabljajo za odločanje borze v zadevah v zvezi z borznimi člani:
– sprejemu v članstvo na borzo, izstopu iz članstva in sprejemu borznih trgovalcev v trgovanje na borzi;
– izključitvi iz članstva na borzi in začasni oziroma trajni izključitvi borznih trgovalcev iz trgovanja na borzi;
– ugotavljanja kršitev Pravil in navodil borze ter izrekanja ukrepov zoper borzne člane zaradi ugotovljenih kršitev Pravil in navodil.
(3) Vročanje sklepov in pogodb s strani borze se opravi s priporočeno pošiljko s povratnico. Vročanje drugih pisnih listin se opravi preko pošte, faksa, elektronske pošte in/ali na način, kot je določen z navodili.
(4) Vročanje sklepa o odpravi pomanjkljivosti iz tretjega odstavka 200. člena Pravil se lahko osebi, ki je vložila nepopolno zahtevo za sprejem v članstvo na borzi, vroči tudi na drug primeren način, določen z navodili.
Pogodba, sklep in organ odločanja
197. člen
(1) O zadevah iz prvega in drugega odstavka 196. člena Pravil odloča uprava borze na podlagi pisnih listin, brez naroka.
(2) Borza z osebo, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnega papirja na borzni trg oziroma z osebo, ki je zahtevala sprejem v članstvo, podpiše Pogodbo o kotaciji vrednostnega papirja oziroma Pogodbo o članstvu.
(3) Na podlagi podpisane pogodbe in na podlagi borznih splošnih aktov sprejema uprava odločitve o zadevah iz prvega in drugega odstavka 196. člena Pravil v obliki sklepov, ki nasprotno stranko zavezujejo. Sklepi v zvezi z uvrstitvijo, spremembo, razvrstitvijo in premestitvijo imajo pravno moč Aneksa k Pogodbi o kotaciji.
(4) Oseba, ki je zahtevala sprejem v članstvo, pridobi položaj borznega člana s podpisom Pogodbe o članstvu.
(5) Sklep postane izvršljiv nemudoma, ko so podani pogoji za njegovo izvršitev v skladu s Pravili. Datum izvršljivosti je določen v izreku sklepa. Izvršljivost sklepa ni vezana na vročitev sklepa stranki, razen če ta Pravila določajo drugače. Sklep mora biti obrazložen.
Začetek postopka in zahteva
198. člen
(1) Začetek postopka in zahteva v zadevah v zvezi z izdajatelji:
– Postopek v primeru iz 1. točke prvega odstavka 196. člena Pravil se lahko začne le na podlagi vložene zahteve za uvrstitev.
– Postopek v primeru iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 196. člena Pravil se lahko začne na podlagi vložene zahteve oziroma na pobudo borze, kadar Pravila to določajo. Postopek lahko začne borza zlasti na podlagi ukrepov borze v zvezi z izdajatelji vrednostnih papirjev.
– Postopek v primeru iz 5. točke prvega odstavka 196. člena Pravil se lahko začne na zahtevo osebe, ki je zahtevala uvrstitev ali na podlagi revizije kriterijev, ki jo izvaja borza v skladu s Pravili.
(2) Začetek postopka in zahteva v zadevah v zvezi z borznimi člani:
– Postopek v primeru iz 1. točke drugega odstavka 196. člena Pravil se lahko začne na podlagi vložene zahteve oziroma pooblastila.
– Postopek v primeru iz 2. in 3. točke drugega odstavka 196. člena Pravil se lahko začne na pobudo borznega člana oziroma na lastno pobudo borze, zlasti v primerih, ko se na podlagi ukrepov za preverjanje izpolnjevanja obveznosti borznih članov in spremljanja poslov, ki jih na borznem trgu sklepajo borzni člani, ugotovijo kršitve Pravil ali navodil.
(3) Zahteva iz prvega in drugega odstavka tega člena se vloži na obrazcu, ki se ga predpiše z navodili. Zahteva za uvrstitev in zahteva za sprejem v članstvo vsebuje zraven obrazca še pogodbo. Zahtevi je treba priložiti:
– listine, določene z navodili, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka;
– morebitne druge listine ali dokumentacijo, ki jih izrecno zahteva borza zaradi presoje izpolnjevanja pogojev v skladu s Pravili ali navodili;
– dokaz o plačilu pristojbine za odločanje, v skladu s Cenikom.
(4) Zahteva in listine morajo biti sestavljene v slovenskem ali angleškem jeziku. Če so listine, ki morajo biti v skladu z Navodili priložene zahtevi, v jeziku, ki ni slovenski ali angleški, jim mora biti priložen tudi ustrezen overjen prevod teh listin v slovenski ali angleški jezik.
Izjave
199. člen
(1) Izdajatelji, borzni člani in druge osebe dajejo svoje izjave pisno.
(2) Kadar borza ne odloča na podlagi zahteve, mora izdajatelja, borznega člana ali drugo osebo pozvati, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev.
(3) Borza mora pred izdajo sklepa o razvrstitvi ali premestitvi, s katerim odloči v nasprotju z vloženo zahtevo, oziroma kadar na podlagi revizije kriterijev premesti vrednostne papirje v nižji podsegment borznega trga, pozvati izdajatelja oziroma osebo, ki je zahtevala uvrstitev, da se v roku, ki ne sme biti krajši od treh (3) delovnih dni od vročitve poziva, izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, borza pred izdajo sklepa o začasni ustavitvi ali sklepa o umiku ni dolžna zagotoviti možnosti, da se izdajatelj ali druga oseba izjavi, če z izvršitvijo sklepa zaradi zaščite vlagateljev ni mogoče odlašati, prav tako borza ni dolžna zagotoviti možnosti, da se izjavi borzni član ali druga oseba, če z izvršitvijo sklepa ni mogoče odlašati zaradi zagotovitve poštenega in urejenega trgovanja na borznem trgu. V tem primeru morajo biti razlogi za nezagotovitev možnosti izjave vsebovani v obrazložitvi sklepa.
(5) Drugi in četrti odstavek tega člena se ne uporabljata za ugotovitvene sklepe borze.
(6) Podrobnejši način poziva borze iz drugega in tretjega odstavka tega člena in primerov, ko borza pozove izdajatelja, borznega člana ali drugo osebo, da se izjavi, se lahko predpiše z navodili.
Rok za odločitev
200. člen
(1) Borza mora o zadevi iz 1. točke prvega odstavka 196. člena odločiti v tridesetih (30) dneh po prejemu zahteve za uvrstitev.
(2) Borza mora o zadevah iz drugega odstavka 196. člena odločiti v tridesetih (30) dneh po prejemu popolne zahteve oziroma po prejemu izjave.
(3) Borza mora sklep o odpravi pomanjkljivosti zahteve izdati v osmih (8) dneh po prejemu zahteve.
(4) Če je borza v roku iz tretjega odstavka tega člena izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti, rok iz prvega in drugega odstavka tega člena ne teče od vročitve tega sklepa vlagatelju zahteve:
– do poteka roka za opravo pomanjkljivosti, določenega s sklepom, ali
– do prejema dopolnitve oziroma poprave zahteve, če je zahteva dopolnjena oziroma popravljena v roku, določenem s sklepom.
(5) Tretji in četrti odstavek tega člena se uporabljata tudi v primeru iz 2. točke tretjega odstavka 198. člena.
Reševanje sporov
201. člen
(1) Vsa morebitna nesoglasja v zvezi s pogodbenim razmerjem, stranke rešujejo sporazumno.
(2) V primeru, da do sporazumne rešitve nesoglasij ne pride, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru začetka sodnega postopka sta stranki dolžni pristopiti k mediacijskemu postopku.
(3) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
(4) Kolikor se ugotovi, da je bil sklep v zadevah v zvezi z izdajatelji iz prvega odstavka 196. člena Pravil sprejet v nasprotju z borznimi splošnimi akti ter v nasprotju z zavezujočo zakonodajo, le-to ne učinkuje na veljavnost borznih poslov z vrednostnimi papirji.
13.2. Posebne določbe o postopku uvrstitve
Uporaba poglavja 13.2. Pravil
202. člen
V postopku odločanja o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu se uporabljajo določbe tega poglavja, določbe 13.1. poglavja ter določbe 3.1.2. poglavja Pravil.
Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev
203. člen
(1) Postopek za uvrstitev vrednostnih papirjev se začne na podlagi zahteve za uvrstitev, ki jo lahko vloži:
– izdajatelj,
– druga oseba, če izdajatelj s tem soglaša,
– druga oseba brez soglasja izdajatelja, ob pogoju da so vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na drugem borznem trgu v Republiki Sloveniji ali drugem organiziranem trgu v državi članici.
(2) Če gre za uvrstitev vrednostnega papirja v segment borznega trga, ki je razdeljen tudi na podsegmente, mora oseba, ki je zahtevala uvrstitev, zahtevati tudi razvrstitev vrednostnih papirjev v določen podsegment borznega trga.
(3) Če se vrednostni papirji uvrstijo v trgovanje na drugem borznem trgu v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka tega člena brez soglasja izdajatelja, borza o tem obvesti izdajatelja.
Procesne predpostavke za odločanje
204. člen
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve za uvrstitev borza preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi:
– ali je zahtevo vložila upravičena oseba;
– ali zahteva vsebuje podatke v skladu s Pravili in navodili;
– ali so zahtevi priložene listine v skladu z navodili;
– ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje o zahtevi.
(2) Če borza ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene, in pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti, s sklepom zavrže zahtevo.
(3) Če borza ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče odpraviti, v roku osmih (8) dni po prejemu zahteve s sklepom naloži osebi, ki je zahtevala uvrstitev, da pomanjkljivosti odpravi. V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od osem (8) in ne daljši kot petnajst (15) dni.
(4) Če oseba, ki je zahtevala uvrstitev, pomanjkljivosti v postavljenem roku, ne odpravi, borza s sklepom zavrže zahtevo.«
48. člen
Vsi nadaljnji členi v Pravilih se ustrezno preštevilčijo.
49. člen
(1) Dosedanji 202. člen Pravil, ki postane po preštevilčenju 205. člen Pravil, se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Obveščanje Agencije in objava odločitve
205. člen
(1) Borza v skladu s Sklepom Agencije o podrobnejših pravilih o borznem trgu obvesti Agencijo o:
– prejeti zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od prejema zahteve;
– odločitvi o zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od sprejema odločitve;
– zavrnitvi zahteve za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od sprejema te odločitve;
– odločitvi o začasni ustavitvi trgovanja takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan;
– odločitvi o umiku takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan;
– drugih zadevah, ki jih določajo podzakonski predpisi (npr. preklicu odločitve o zahtevi za uvrstitev, začetku trgovanja, uvrstitvi dodatnega števila vrednostnih papirjev, preoblikovanju razreda vrednostnih papirjev, pripojitvi, premestitvi vrednostnih papirjev, zmanjšanju števila vrednostnih papirjev);
– prejeti zahtevi za sprejem v članstvo na borzi;
– sprejemu v članstvo;
– zavrnitvi sprejema v članstvo;
– izključitvi iz trgovanja;
– prenehanju položaja člana borze;
– izrečenemu ukrepu zoper člana borze;
– drugih zadevah, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi.
(2) Obvestilu v zvezi z 8. in 11. točko prvega odstavka tega člena se priloži vsakokraten seznam borznih članov. Informacije iz 8. in 11. točke prvega odstavka tega člena borza objavi na svojih spletnih straneh.
(3) Borza na način, ki je določen v Sklepu Agencije iz prvega odstavka tega člena, na svojih javnih spletnih straneh objavi informacije o:
– uvrstitvi najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po uvrstitvi ter pred začetkom trgovanja z vrednostnim papirjem;
– začasni ustavitvi trgovanja na dan ustavitve trgovanja ali na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem ustavitve trgovanja;
– umiku na dan umika iz trgovanja ali na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem umika iz trgovanja.
(4) Borza na svojih javnih spletnih straneh objavi tudi informacije o razvrstitvi in premestitvi vrednostnih papirjev na borznem trgu na smiselno enak način kot informacije iz tretjega odstavka tega člena.«
50. člen
V prvem odstavku dosedanjega 204. člena Pravil, kateri postane po preštevilčenju 207. člen Pravil, se besedilo »205. do 208.« nadomesti z besedilom »208. do 211.«.
51. člen
Dosedanji 205. člen Pravil, ki postane po preštevilčenju 208. člen Pravil, se spremeni in se po novem glasi:
»Prehodne določbe v zvezi z izdajatelji in vrednostnimi papirji
208. člen
(1) Spremembe in dopolnitve Pravil v zvezi z izdajatelji in vrednostnimi papirji in sicer:
– spremembe 2., 5., 13., 14., 15., 16., 21., 33., 35., 36., 43., 44., 47., 49., 55., 115. člena Pravil, prenehanje veljavnosti členov v 8. poglavju Pravil ter spremembe 13. 14. in 15. poglavja Pravil, v zvezi s prehodom na pogodbeno razmerje z borzo;
– spremembe 12., 17. člena Pravil, v zvezi z umikom posebnih kriterijev likvidnosti ter uvedbe 12 mesečne revizije kriterijev;
– spremembe 122., 152., 153. člena Pravil, v zvezi s standardiziranimi postopki v trgovanju – podaljšane prekinitvene avkcije;
– spremembe 17., 18., 28., 29., 34., 39., 46., 63., 64., 68., člena Pravil zaradi redakcijskih popravkov;
začnejo veljati in se uporabljati (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kar pomeni, da se med borzo in izdajatelji prehodno vzpostavi pogodbeno razmerje v skladu s Pravili. Izdajatelji morajo Pogodbo o kotaciji podpisati v prehodnem obdobju 9. mesecev po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Pravil.
(2) Spremembe in dopolnitve Pravil v zvezi z instrumenti denarnega trga in sicer spremembe 3., 6., 44., 109., 111., 112., 156. člena Pravil, začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začnejo 15 dni po uveljavitvi, ko se v skladu s sklepom uprave instrumenti denarnega trga, ki so ob uveljavitvi Sprememb in dopolnitev Pravil uvrščeni v segment Strukturirani produkti, premestijo v trg Obveznic.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo določbe teh členov Pravil, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 88/10 in 89/11.«
52. člen
Dosedanji 206. člen Pravil, ki postane po preštevilčenju 209. člen Pravil, se spremeni in se po novem glasi:
»Postopki borze v zvezi z izdajatelji
209. člen
Postopki odločanja o zadevah v zvezi z izdajatelji, v katerih je bila zahteva vložena oziroma je bil postopek začet pred uveljavitvijo in uporabo Sprememb in dopolnitev Pravil iz 208. člena Pravil in borza o njih še ni odločila do uveljavitve in uporabe teh Sprememb in dopolnitev Pravil, se končajo v skladu s Pravili, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 88/10 in 89/11.«
53. člen
Spremeni se 15.3. poglavje Pravil, ki se po novem glasi:
15.3. Prehodne določbe v zvezi z borznimi člani
»Prehodne določbe v zvezi z borznimi člani
210. člen
(1) Spremembe in dopolnitve Pravil v zvezi z borznimi člani in sicer:
– spremembe 2., 5., 90., 91., 92., 93., 96., 97., 102., 107., 108. in 152. člena Pravil ter spremembe 13., 14. in 15. poglavja Pravil v zvezi s postopkom odločanja borze v zadevah v zvezi z borznimi člani;
začnejo veljati in se uporabljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kar pomeni, da je med borzo in člani še naprej prehodno vzpostavljeno pogodbeno razmerje v skladu s Pravili. Člani morajo Pogodbo o članstvu podpisati v prehodnem obdobju 9. mesecev po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Pravil. V kolikor član v predpisanem roku Pogodbe o članstvu ne podpiše, lahko borza člana izključi iz trgovanja ter iz članstva na borzi v skladu s Pravili.
(2) Borzni člani morajo v roku dveh (2) mesecev od uveljavitve teh Pravil borzo obvestiti glede nudenja neposrednega ali sponzoriranega dostopa do borznega trga svojim strankam ter borzi posredovati podatke o strankah z omogočenim sponzoriranim dostopom.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe teh členov Pravil, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 88/10 in 89/11.
Postopki borze v zvezi z borznimi člani
211. člen
Postopki odločanja o zadevah v zvezi z borznimi člani in borznimi trgovalci, v katerih je bila zahteva ali pooblastilo vloženo oziroma je bil postopek začet pred uveljavitvijo in uporabo Sprememb in dopolnitev Pravil iz 210. člena Pravil, borza pa o njih še ni odločila do uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Pravil, se končajo v skladu s Pravili, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 88/10 in 89/11.«
Končna določba
54. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati pa začnejo petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo v skladu s prehodnimi določbami v 51. do 53. členu teh Sprememb.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2012
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
mag. Polona Peterle l.r.
članica uprave
Andrej Šketa l.r.
predsednik uprave

AAA Zlata odličnost