Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2674. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode, stran 6982.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017, Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 61/12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Medvode na 14. seji dne 3. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb (v nadaljevanju: MKČN) na območju Občine Medvode.
2. člen
Občina Medvode, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017, zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih.
Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaženju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
3. člen
Upravičenec do nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN je izključno fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Medvode in ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Medvode, kjer po državnem in po občinskem predpisu ni obvezna izgradnja javne kanalizacije.
Do nepovratnih finančnih sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gradnji na območjih, za katere po državnem in po občinskem predpisu obstaja obveza Občine Medvode, da zagotovi odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi. Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
Seznam območij, za katere obstaja obveza Občine Medvode, da zagotovi odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi, je razviden iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do 2017.
Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe na območju, kjer že obstaja javna kanalizacija, ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, lahko tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, odobri nepovratna finančna sredstva po tem pravilniku.
Upravičenci, kateri so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli nepovratnih finančnih sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
4. člen
Višina sredstev je določena v proračunu Občine Medvode za tekoče leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodelujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec je upravičen do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev samo enkrat.
Višina subvencij za vsako MKČN znaša 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali večstanovanjskih stavb z eno MKČN je do subvencije upravičena vsaka posamezna stavba v višini 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV.
5. člen
Pogoji za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev so naslednji:
– čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametra odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10);
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili 4. člena v prejšnji alineji navedene uredbe;
– čistilna naprava mora biti zgrajena izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije;
– stanovanjski objekt, za katerega se bo nabavila MKČN mora biti legalno zgrajen;
– vlagatelj mora imeti pravico graditi na zemljišču, kjer se bo zgradila MKČN;
– dodelitev nepovratnih finančnih sredstev velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, če so stroški nabave MKČN nastali po 1. 1. 2011;
– natančnejše pogoje za dodelitev subvencij Občina Medvode določi v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika.
6. člen
Občina Medvode vsako leto objavi razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev vlagatelj zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Vlagatelj lahko vlogo odda kadarkoli v tekočem letu, vendar ne pred objavo razpisa.
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev po tem pravilniku vodi občinska uprava na predlog tričlanske komisije, ki jo s sklepom imenuje župan.
8. člen
Medsebojno razmerje med Občino Medvode in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju, ki mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
9. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Medvode upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-215/2012-2
Medvode, dne 3. julija 2012
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost