Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012

Kazalo

2643. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, stran 6931.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
S tem sklepom se ustanovi javni zavod Študentski dom Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod) in urejajo njegova organizacija ter delovanje.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica), ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA
2. člen
(ime in sedež)
Ime zavoda je: Študentski dom Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: ŠDL.
Sedež zavoda je v Ljubljani.
Poslovni naslov zavoda ob sprejetju tega sklepa je: Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.
3. člen
(pravni status)
Zavod je pravna oseba javnega prava.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru registriranih dejavnosti samostojno z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi brez omejitev, kot jih določata zakon in ta sklep.
III. PEČAT ZAVODA
4. člen
(pečat zavoda)
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Ob zunanjem robu je napisano »REPUBLIKA SLOVENIJA«, znotraj je napis »javni zavod Študentski dom Ljubljana«, v sredini je grb Republike Slovenije.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor zavoda.
IV. PRAVNO NASLEDSTVO
5. člen
(pravno nasledstvo)
Zavod je pravni naslednik naslednjih javnih zavodov:
– javnega zavoda »Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana«, Gosarjeva ulica 9, Ljubljana, ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko 13317000 (Srg 200008530) dne 19. 5. 2000;
– javnega zavoda »Študentski domovi v Ljubljani«, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani (Uradni list RS, št. 29/01 in 74/10) in vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko 10006100 (Srg 200206976) dne 20. 9. 2002.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
(namen ustanovitve)
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe zagotavljanja nastanitve dodiplomskih in podiplomskih študentov v Ljubljani.
Zavod poleg opravljanja javne službe iz prejšnjega odstavka zagotavlja tudi neprofitno nastanitev zaposlenim študentom podiplomskega študija s statusom mladega raziskovalca, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem ter gostujočim raziskovalcem (v nadaljnjem besedilu: drugi uporabniki).
7. člen
(področje javne službe)
Zavod opravlja javno službo skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) na naslednjem področju:
– 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve.
8. člen
(druge dejavnosti)
Zavod lahko v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, opravlja tudi druge dejavnosti.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka so določene v prilogi tega sklepa, ki je njegov sestavni del.
VI. ORGANI ZAVODA
9. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– študentski svet stanovalcev.
10. člen
(svet zavoda)
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– tri člane imenuje ustanoviteljica na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in znanost,
– enega člana izvoli Študentski svet stanovalcev izmed sebe,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe.
Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta, razen za predstavnike Študentskega sveta stanovalcev, katerih mandatna doba je eno leto.
Člani sveta so lahko imenovani dvakrat zaporedoma.
Svet zavoda ima predsednika in njegovega namestnika.
Predsednika imenuje svet zavoda izmed predstavnikov ustanoviteljice.
Svet zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov.
11. člen
(naloge sveta zavoda)
Svet zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,
– sprejme program dela in finančni načrt zavoda,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– določa vsebino pogodbe o bivanju študentov v zavodu in pri zasebnikih,
– daje soglasje k letnim in večletnim delovnim načrtom zavoda ter sprejema poročila o njihovi uresničitvi,
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki,
– odloča o načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki,
– sprejema statut zavoda,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema domski red in cenik storitev zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– predlaga ustanoviteljici spremembo splošnih aktov, ki sodijo v pristojnost sveta zavoda,
– predlaga ustanoviteljici smernice glede ravnanja s stvarnim premoženjem zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
Svet zavoda mora pridobiti soglasje ustanoviteljice k statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu, letnemu poročilu zavoda, uporabi presežka prihodkov nad odhodki, načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki ter imenovanju in razrešitvi direktorja.
12. člen
(način odločanja sveta zavoda)
Seja sveta zavoda je sklepčna, če je navzoča večina njegovih članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov zavoda, letnega delovnega načrta in finančnega načrta je potrebna večina glasov vseh članov sveta zavoda.
13. člen
(direktor)
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja je pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat za direktorja mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Morebitni dodatni pogoji in podrobnejši postopek za imenovanje direktorja se določijo s statutom zavoda.
14. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor:
– organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– odgovarja za zakonitost dela,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu, tem sklepu ali statutu zavoda,
– organizira in usklajuje delovni proces,
– skrbi za izvajanje odločitev sveta zavoda,
– predlaga delovni program,
– pripravi predlog domskega reda in cenika storitev zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– pripravlja druga poročila o delu in poslovanju zavoda na zahtevo sveta zavoda,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev,
– določi sistemizacijo delovnih mest in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
15. člen
(razrešitev direktorja)
Direktorja razreši svet z večino glasov vseh članov sveta. Pred razrešitvijo direktorja mora svet pridobiti soglasje ustanoviteljice.
Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
16. člen
(odstop direktorja)
Če direktor sam odstopi pred iztekom mandata, svet zavoda sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju njegovega mandata.
Če direktor odstopi ali če je razrešen oziroma mu preneha pogodba o zaposlitvi pred iztekom mandata, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja to funkcijo do imenovanja osebe na to delovno mesto za redni mandat, vendar najdlje za eno leto.
17. člen
(študentski svet stanovalcev)
Študentski svet stanovalcev je organ vseh študentov, ki bivajo v zavodu.
Sestavljajo ga po en predstavnik študentov iz vsakega študentskega bloka v domu.
Študentski svet stanovalcev daje mnenje pristojnim organom zavoda o statutu in vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov stanovalcev, sprejema letni program interesnih dejavnosti in ga uresničuje v skladu s finančnim predpisom zavoda.
Če pristojni organ mnenja iz prejšnjega odstavka ne upošteva, lahko Študentski svet stanovalcev zahteva, da se še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi na način in po postopku, določenim s statutom.
Način dela in izvolitve predstavnikov v Študentski svet stanovalcev določa statut.
VII. DELOVNA RAZMERJA
18. člen
(urejanje delovnih razmerij)
Za urejanje delovnih razmerij v zavodu se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, ter določbe kolektivne pogodbe, ki ureja dejavnost vzgoje in izobraževanja.
VIII. PREMOŽENJE, S KATERIM ZAVOD UPRAVLJA
19. člen
(premoženje)
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje premoženje (nepremičnine in opremo v njih) v obsegu, s katerim so upravljali do uveljavitve tega sklepa Študentski domovi v Ljubljani in Dom podiplomcev Ljubljana, ter ga izkazuje v bilanci stanja.
IX. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
20. člen
(sredstva zavoda)
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz stanarin,
– iz Proračuna Republike Slovenije,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s predpisi.
21. člen
(upravljanje s sredstvi zavoda)
Zavod upravlja s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
Ustanoviteljica je lastnica nepremičnin in opreme zavoda.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ter za s tem povezane investicije.
22. člen
(pravice in obveznosti zavoda)
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, določenih v tem sklepu, samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za obveznosti iz prejšnjega odstavka s finančnim premoženjem, s katerim upravlja in razpolaga.
23. člen
(odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
24. člen
(pravice in obveznosti ustanoviteljice)
Ustanoviteljica zagotavlja pogoje za delo zavoda ter izvaja druga upravičenja v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
XI. NAČIN NASTANITVE V ZAVODU
25. člen
(način nastanitve v zavodu)
Zavod mora na mesta, namenjena za bivanje državljanov Republike Slovenije, sprejemati študente po pogojih in merilih, predpisanih za subvencioniranje bivanja študentov.
Nastanitev dodiplomskih in podiplomskih študentov iz prejšnjega odstavka se določi v predpisu, ki ga izda minister, pristojen za visoko šolstvo, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
Podrobnejši način nastanitve in pogoji za bivanje drugih uporabnikov in drugih študentov se uredijo z aktom, ki ga izda direktor zavoda v soglasju z ministrom, pristojnim za visoko šolstvo in znanost.
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo in znanost, in zavod lahko s pogodbo določita še druge medsebojne pravice in obveznosti.
26. člen
(nastanitev drugih študentov)
Če po sprejemu vseh študentov s prednostne liste ostanejo prosta ležišča, zavod lahko po profitni ceni nastani druge študente.
XII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI
27. člen
(presežek prihodkov nad odhodki)
Presežek prihodkov nad odhodki zavod lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali ga vplača v državni proračun.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljico.
28. člen
(način pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki)
O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki zavoda, ki nastane pri izvajanju njegove dejavnosti, odloča sveta zavoda v soglasju z ustanoviteljico.
Ustanoviteljica ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja drugih dejavnosti iz 8. člena tega sklepa.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
(splošni akti zavoda)
Splošni akti zavoda so statut, pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti začnejo veljati 15. dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(spojitev javnih zavodov)
Z dnem vpisa spojitve javnih zavodov iz 5. člena tega sklepa in vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register prenehata obstajati Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani kot samostojna pravna subjekta. Njun pravni naslednik je javni zavod Študentski dom Ljubljana, ki prevzame vse njune pravice in obveznosti.
31. člen
(izbris iz sodnega registra ter vpis v sodni register)
Na podlagi tega sklepa se javna zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana, Gosarjeva ulica 9, Ljubljana, in Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, izbrišeta iz sodnega registra in drugih javnih evidenc, kot njihov pravni naslednik pa se vpiše javni zavod Študentski dom Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana.
Vpis spojitve javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani in vpis javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register opravi javni zavod Študentski dom Ljubljana.
32. člen
(prevzem nepremičnin in opreme, finančnih sredstev ter pravic, obveznosti in terjatev)
Z dnem vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register prevzame javni zavod Študentski dom Ljubljana v upravljanje vse nepremičnine in opremo, ki jih imata javna zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani v upravljanju in so last ustanoviteljice.
Z dnem vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register prevzame javni zavod Študentski dom Ljubljana vsa finančna sredstva ter vse pravice, obveznosti in terjatve javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani.
33. člen
(letno poročilo in popis ob prenehanju)
Javna zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani pripravita ob svojem prenehanju skladno z veljavnimi predpisi letna poročila ter popis sredstev in obveznosti do virov sredstev.
34. člen
(dan obračuna spojitve)
Spojitev se izvede po stanju na dan vpisa zavoda v sodni register. Ta dan velja kot dan obračuna spojitve.
Ustanoviteljica prenaša na javni zavod Študentski dom Ljubljana premičnine in finančna sredstva za delo javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani, ki so razvidna iz letnih poročil javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani iz prejšnjega člena.
Javni zavod Študentski dom Ljubljana prevzame vsa sredstva in vse obveznosti javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani po stanju zaključne bilance na dan obračuna spojitve iz prvega odstavka tega člena.
Javni zavod Študentski dom v Ljubljani je univerzalni pravni naslednik javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani.
35. člen
(prevzem dejavnosti)
Javni zavod Študentski dom Ljubljana prevzame vse dejavnosti javnih zavodov Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani.
Z dnem vpisa spojitve in vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register javna zavoda Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani prenehata opravljati svoje dejavnosti.
36. člen
(prevzem gradiva)
Zavod prevzame vso dokumentarno in arhivsko gradivo ter dokumentacijo iz poslovanja javnih zavodov Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani, ki jo je treba po zakonu hraniti.
37. člen
(prevzem zaposlenih ter pravic in obveznosti)
Javni zavod Študentski dom Ljubljana prevzame vse zaposlene, ki imajo na dan uveljavitve tega sklepa sklenjeno delovno razmerje v javnih zavodih Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani ter jih ustrezno razporedi v skladu z aktom o sistemizaciji tako, da njihove pravice in obveznosti iz sklenjenega delovnega razmerja tečejo nepretrgano.
Vse pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci na dan prenosa pri javnih zavodih Dom podiplomcev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani, prevzame javni zavod Študentski dom Ljubljana.
Javni zavod Študentski dom Ljubljana sprejme svoj akt o sistemizaciji delovnih mest najkasneje v treh mesecih od dneva vpisa spojitve in vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register.
38. člen
(prenehanje mandata svetov)
Z dnem vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register preneha mandat članom sveta in študentskega sveta zavoda Študentski domovi v Ljubljani ter članom sveta in sveta stanovalcev Doma podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana.
39. člen
(konstituiranje sveta zavoda in študentskega sveta stanovalcev)
Nov študentski svet stanovalcev Študentskega doma Ljubljana se konstituira v skladu s tem sklepom najkasneje v roku dveh mesecev od dneva vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register.
Nov svet zavoda Študentskega doma Ljubljana se v skladu s tem sklepom konstituira najkasneje v roku treh mesecev od dneva vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register.
Prvo sejo sveta zavoda iz prejšnjega odstavka skliče vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
40. člen
(prenehanje mandata direktorja)
Z dnem vpisa javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register preneha mandat direktorju javnega zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana Gorana Pavliča ter vršilki dolžnosti direktorice javnega zavoda Študentskih domov v Ljubljani Marjeti Jazbec.
41. člen
(program dela in finančni načrt zavoda za leto 2012)
Javni zavod Študentski dom Ljubljana mora v enem mesecu od vpisa v sodni register ustanoviteljici predložiti v soglasje program dela in finančni načrt zavoda za leto 2012.
42. člen
(vršilec dolžnosti direktorja zavoda)
Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana in da organizira njegovo delo oziroma poslovanje v skladu s tem sklepom.
Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je dolžan v 15 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa vložiti predlog za vpis javnega zavoda Študentski dom Ljubljana v sodni register in predlog prenehanja javnih zavodov Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in Študentski domovi v Ljubljani.
43. člen
(študenti)
Študenti podiplomskega študija, ki so bili sprejeti v Dom podiplomcev Ljubljana z vključno študijskim letom 2012/2013, imajo pravico do bivanja v Domu podiplomcev Ljubljana do izteka roka, navedenega v pogodbi.
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem izbrisa javnega zavoda Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz sodnega registra prenehajo veljati:
– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03),
– Statut Doma podiplomcev Ljubljana, ki ga je svet javnega zavoda sprejel na seji dne 22. 1. 2002,
– Pravila o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 65/07 in 66/07 – popr.), ki pa se še uporablja za potrebe izvedbe javnega razpisa za študijsko leto 2012/2013,
– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani (Uradni list RS, št. 29/01 in 74/10),
– Statut javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani z dne 21. 6. 2001, 5. 9. 2001, 24. 10. 2001, 22. 3. 2006, 23. 8. 2006, 30. 9. 2010 in 5. 5. 2011, ki pa se uporablja do imenovanja oziroma izvolitve članov novega študentskega sveta stanovalcev in sveta zavoda Študentski dom Ljubljana.
45. člen
(statut zavoda)
Svet zavoda je nov statut dolžan sprejeti v treh mesecih od svojega konstituiranja.
46. člen
(drugi splošni akti)
Drugi splošni akti, ki sta jih sprejela javni zavod Dom podiplomcev Ljubljana in javni zavod Študentski domovi v Ljubljani veljajo še naprej, če niso v nasprotju s tem sklepom.
Novi splošni akti javnega zavoda Študentski dom Ljubljana morajo biti sprejeti najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-11/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-3330-0086
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost