Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2587. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, stran 6471.

Na podlagi 10., 12. in 25. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/12) se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec do podpore iz 5. člena te uredbe:
– je komasacijski udeleženec, ki je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– izpolnjuje pogoje za mala in srednje velika podjetja iz Priloge I Uredbe 800/2008/ES;
– ni podjetje v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU, dokler taka pomoč ni povrnjena, skupaj z zamudnimi obrestmi.«.
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do podpore iz 11. člena te uredbe:
– je subjekt, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– izpolnjuje pogoje za mala in srednje velika podjetja iz Priloge I Uredbe 800/2008/ES;
– ni podjetje v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU, dokler taka pomoč ni povrnjena, skupaj z zamudnimi obrestmi.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-29/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2330-0200
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost