Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2579. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 6353.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10 in 95/11) se v četrtem odstavku 10. člena besedilo »vladno službo, pristojno za razvoj in evropske zadeve« nadomesti z besedilom »ministrstvom, pristojnim za razvoj«.
2. člen
Prvi odstavek 40.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»O delu na redni seji vlade se lahko pišejo dobesedni zapisi, ki so prepisi magnetofonskega, video ali drugega posnetka. Dobesedne zapise generalni sekretar uporablja za pripravo odpravkov sklepov vlade in zapisnika seje vlade.«.
3. člen
V tretjem odstavku 49.a člena, petem, šestem in sedmem odstavku 49.d člena, drugem odstavku 49.f člena, prvem odstavku 49.g člena, tretjem odstavku 49.m člena in tretjem odstavku 49.n člena se besedilo »vladna služba, pristojna« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno« v ustreznih sklonih.
4. člen
Četrti odstavek 49.d člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo za zunanje zadeve zagotavlja delovanje EU portala in EU portala za obravnavanje dokumentov do stopnje tajnosti INTERNO (I-EUP) na vsebinski in aplikativni ravni ter upravljanje uporabnikov. Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije zagotavlja strežniško infrastrukturo za delovanje aplikacij EU portala in I-EUP, in sicer do vzpostavitve ustrezne strežniške infrastrukture na Ministrstvu za zunanje zadeve.«.
5. člen
V 49.r členu se za drugim stavkom doda besedilo: »Poročila s sej delovnih teles Sveta se praviloma dodajajo k sklicem sej. Za pomembnejše predloge aktov pa se izseki poročila dodajo k aktom.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se poročila, ki se nanašajo na zadeve skupne zunanje in varnostne politike ter na poročanje s sej Odbora stalnih predstavnikov za točke, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko, ne objavljajo na EU portalu.«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2011-1511-0002
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost