Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012

Kazalo

2561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav, stran 6297.

Na podlagi 19. člena in četrtega ter sedmega odstavka 55. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na žičniških napravah, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji izdano pred 3. 5. 2004, se izvajajo posebni pregledi skladno z navodili proizvajalca in prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika, na ostalih žičniških napravah pa skladno z navodili proizvajalca in standardom SIST EN 1709.«.
2. člen
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Odpravo pomanjkljivosti, ki so ugotovljene pri posebnem pregledu, mora kontrolirati izvajalec tega posebnega pregleda. Če je zaradi odkritih pomanjkljivosti treba povečati obseg pregledov, mora te preglede izvesti izvajalec prvotnega pregleda. Do pridobitve pozitivnega poročila o posebnem pregledu naprava ne sme obratovati.«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Prve posebne preglede navedene v prilogi 2 tega pravilnika je treba izvesti:«.
4. člen
V prilogi 2 se 1. točka poglavja 2.1.1 spremeni tako, da se glasi:
»1. Ocena stanja in obrabe reduktorjev (prenosov) ter mehanskih pritrditev reduktorjev in zavor: prvič po 22 500 urah obratovanja po prvem zagonu sklopa ali naprave ali 15 letih, drugič po 15.000 urah obratovanja ali 10 letih po prvem posebne pregledu, nato pa po vsakih 7.500 urah obratovanja ali 5 letih. Pri vlečnicah se izvede le ocena stanja mehanskih pritrditev reduktorjev.«.
7. točka poglavja 2.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
»7. Pregled gradbenih konstrukcij (jeklenih, betonskih in lesenih) mora zajemati vse tiste komponente (ali določen odstotek teh), ki so podvržene utrujanju in katerih nivo napetosti pri dinamičnih obremenitvah dosega 80 % trajne dinamične trdnosti: vsakih 22.500 ur obratovanja ali 15 let. V primeru, da morebitno ugotovljena poškodba na jekleni konstrukciji kaže značilnosti krhkega loma, je treba preveriti žilavost materiala pri obratovalnih temperaturah.«.
Prvi odstavek poglavja 2.1.3 se spremeni tako, da se glasi:
»2.1.3 Posebne preglede lahko izvajajo le izvajalci, ki imajo za izvajanje posameznih pregledov ustrezno opremo in strokovno usposobljenost skladno s predpisi in standardi, ki obravnavajo posamezne vrste pregledov ter so za ta dela akreditirani, v kolikor to zahtevajo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste pregledov. V poročilu o posebnem pregledu mora biti navedena tudi strokovna usposobljenost izvajalca pregleda. Izvajalec posebnega pregleda odgovarja za svoje delo.«.
Četrti odstavek poglavja 2.1.3 se spremeni tako, da se glasi:
»Če za dele žičniških naprav starejših od 30 let in tistih, ki so opravile več kot 45.000 obratovalnih ur in zanje niso znani podatki o žilavosti uporabljenih materialov oziroma vrednosti ne ustrezajo materialom odpornim na krhki lom, se morajo ti deli, ne glede na določbe 3. in 4. točke 2.1.1 priloge 2 tega pravilnika, neporušno pregledovati vsake 3 leta oziroma v skladu z navodili proizvajalca. Pri pregledu gredi in osi skladno s točko 3 točke 2.1.1 Priloge 2, se za pregled sname samo kolut z gredi oziroma osi v kolikor pregleda ni mogoče opraviti v sestavljenem stanju.«.
V poglavju 2.1.3 se črta peti odstavek.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-192/2012
Ljubljana, dne 13. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0104
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost