Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2012 z dne 6. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2012 z dne 6. 8. 2012

Kazalo

2514. Pravilnik o štipendiranju državnih tožilcev, stran 6161.

Na podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o štipendiranju državnih tožilcev
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek in pogoji za podeljevanje štipendij državnim tožilcem (v nadaljnjem besedilu: kandidat) za podiplomski študij ter za specialistični študij v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu: študij), ki je povezano z delom državnega tožilca.
2. člen
Ministrstvo, pristojno za državno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vsako leto glede na finančne zmožnosti določi obseg sredstev za štipendije, okvirno število štipendij, ki jih bo razpisalo, in najvišji mogoči znesek, ki ga bo dodelilo kot štipendijo.
3. člen
Razpisana štipendija se kandidatu podeli z namenom, da se z njo delno ali v celoti pokrijejo stroški študija. Stroški študija po tem pravilniku so šolnina, stroški za nakup strokovne literature za študij ter morebitni stroški bivanja, ki nastanejo zaradi študija.
POSTOPEK IN POGOJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
4. člen
(1) Ministrstvo objavi razpis za podelitev štipendij v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Razpis vsebuje naslednje podatke:
– okvirno število razpisanih štipendij in najvišji znesek, ki ga bo ministrstvo dodelilo kot štipendijo;
– obseg sredstev, namenjenih za štipendije;
– podatke o tem, kaj mora v skladu iz 5. člena tega pravilnika vsebovati prijava;
– rok za prijavo.
(3) Rok za prijavo ne sme biti krajši od petnajst dni.
5. člen
(1) Prijava na razpis mora vsebovati:
– osebne podatke kandidata (osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) z življenjepisom, državnotožilski naziv in državnotožilski položaj kandidata ter državno tožilstvo, pri katerem kandidat opravlja državnotožilsko službo;
– podatek o času opravljanja državnotožilske službe;
– študijski program, iz katerega so razvidni vsebina, izvajalec, študijski načrt in šolnina za študij, za katerega kandidat želi pridobiti štipendijo;
– specifikacijo vseh stroškov študija glede na študijski program in predlog za višino štipendije;
– dokazilo o vpisu na študij;
– dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih oziroma učnem uspehu na študiju.
(2) Ministrstvo oblikuje svoje mnenje k vsaki prijavi na podlagi podatkov, ki jih je predložil kandidat v skladu s prejšnjim odstavkom.
6. člen
Ministrstvo popolne prijave skupaj z mnenjem iz drugega odstavka prejšnjega člena pošlje Državnotožilskemu svetu.
7. člen
(1) O podelitvi štipendije odloči Državnotožilski svet, ki pred odločitvijo o tem, katerim kandidatom se podeli štipendija, pridobi mnenje vodje posameznega državnega tožilstva ter upošteva naslednja merila:
– potrebe posameznega državnega tožilstva za izobraževanje na določenem področju;
– število do sedaj podeljenih štipendij za kandidata;
– povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela;
– število že opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti;
– čas opravljanja državnotožilske funkcije kandidata;
– dosedanje kandidatovo publicistično delo in strokovno dejavnost;
– izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje;
– oceno kandidatove službe oziroma dela.
(2) Odločitev o podelitvi štipendije obsega tudi predlog o določitvi višine štipendije.
(3) Državnotožilski svet ministrstvu pošlje odločitev iz prvega odstavka tega člena v enem mesecu po prejemu dokumentacije iz prejšnjega člena.
8. člen
Višino štipendije določi ministrstvo glede na obseg sredstev, določen v skladu z 2. členom tega pravilnika, pri čemer se upošteva štipendistov predlog in odločitev iz prejšnjega člena.
9. člen
(1) Na podlagi sprejete odločitve o podelitvi štipendije ministrstvo z izbranimi kandidati (v nadaljnjem besedilu: štipendist) sklene štipendijsko pogodbo (v nadaljnjem besedilu: pogodba).
(2) V pogodbi se določijo pravice in obveznosti štipendista in ministrstva, višina štipendije ter pogoji in roki za izplačilo, skladno z določbami pravilnika.
(3) Štipendija se izplača štipendistu na podlagi predloženih dokazil o upravičenosti do plačila.
10. člen
Štipendist mora:
– po končanem študiju opravljati državnotožilsko službo toliko časa, kot je določeno v pogodbi, vendar pa najmanj toliko, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje, in največ dvakrat toliko, kot je trajalo štipendijsko razmerje, pri čemer se upošteva višina dodeljene štipendije;
– redno opravljati izpite in druge študijske obveznosti;
– enkrat letno poslati ministrstvu podatke oziroma dokazila o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih;
– zaključiti študij v roku, določenem s pogodbo.
11. člen
(1) Štipendijsko razmerje preneha, če:
– štipendist opusti študij ali ga ne zaključi v roku, določenem v pogodbi;
– štipendistu med študijem ali po končanem študiju in pred potekom časa, določenega v prvi alineji prejšnjega člena, po lastni volji ali krivdi preneha funkcija državnega tožilca.
(2) V primeru prenehanja štipendijskega razmerja mora štipendist vrniti vse prejete zneske štipendije, revalorizirane z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za čas od nakazila štipendije do izdaje sklepa iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo druge alineje prvega odstavka tega člena štipendijsko razmerje ne preneha, če štipendist začne opravljati funkcijo na sodišču ali državnem pravobranilstvu, če opravljanje nove funkcije ni v nasprotju s kadrovskimi potrebami državnega tožilstva, o čemer presodi ministrstvo.
12. člen
(1) Rok za izpolnitev študijskih obveznosti oziroma za zaključek študija lahko ministrstvo na štipendistovo prošnjo podaljša, če nastopijo izjemne in nepričakovane okoliščine, zaradi katerih štipendist ni mogel izpolniti svojih študijskih obveznosti oziroma zaključiti študija v roku, določenem v pogodbi.
(2) Za izjemne okoliščine iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti hujša ali dalj časa trajajoča bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta in nepredvidene delovne naloge.
13. člen
(1) Ministrstvo ugotovi, da so podani razlogi iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika s sklepom, s katerim določi tudi rok vračila in znesek, ki ga je potrebno vrniti. Na štipendistovo prošnjo lahko določi obročno odplačevanje dolga.
(2) Pred izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo pridobi predhodno mnenje vodje pristojnega državnega tožilstva.
14. člen
(1) Ministrstvo lahko s sklepom v celoti ali delno oprosti štipendista vračila štipendije, če študija ni mogel zaključiti iz opravičljivih razlogov.
(2) Za opravičljiv razlog iz prejšnjega odstavka se štejeta zlasti hujša ali dalj časa trajajoča bolezen ali nastala invalidnost.
(3) Pred izdajo sklepa iz prvega odstavka tega člena lahko ministrstvo pridobi predhodno mnenje vodje pristojnega državnega tožilstva.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04 in 58/11 – ZDT-1), v delu, ki se nanaša na državne tožilce.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-297/2012
Ljubljana, dne 2. avgusta 2012
EVA 2012-1711-0045
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve