Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2491. Navodilo o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države, stran 6109.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 7. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
N A V O D I L O
o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države
1. člen
(vsebina)
S tem navodilom se podrobneje predpisujejo razlogi za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: vstop) tujcu, ki ni državljan države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora oziroma njun družinski član ali družinski član slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: državljan tretje države), zaradi nevarnosti za javni red, notranjo varnost Republike Slovenije ali javno zdravje in kdaj se šteje, da državljan tretje države nima veljavne potne listine.
2. člen
(razlogi javnega reda ali notranje varnosti Republike Slovenije)
Iz razloga javnega reda ali notranje varnosti Republike Slovenije se državljanu tretje države zavrne vstop, če obstaja razlog za sum, da bo njegovo bivanje v Republiki Sloveniji povezano zlasti z:
– izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
– izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti,
– izvrševanjem kaznivih dejanj ali
– ogrožanjem javnega reda.
3. člen
(izvajanje terorističnih ali drugih nasilnih dejanj v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj v Republiki Sloveniji, obstaja zlasti, če:
– je državljan tretje države, kjer so teroristične aktivnosti ali nasilna dejanja bolj pogosta in namen njegovega prihoda v državo ni zanesljivo utemeljen,
– obstajajo podatki, ki kažejo na verjetnost, da je državljan tretje države pripadnik teroristične organizacije, teroristične skupine ali organizirane nasilniške skupine ali
– obstajajo podatki, da bi lahko državljan tretje države med bivanjem v Republiki Sloveniji izvajal teroristična ali druga nasilna dejanja.
4. člen
(izvajanje nezakonitih obveščevalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države v Republiki Sloveniji povezano z izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, obstaja zlasti kadar iz podatkov obveščevalno-varnostnih služb v Republiki Sloveniji izhaja, da bi vstop državljana tretje države pomenil nevarnost za nacionalno varnost.
5. člen
(izvrševanje kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države v Republiki Sloveniji povezano z izvrševanjem kaznivih dejanj, obstaja zlasti, če:
– je bil državljan tretje države v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero je v zakonu predpisana zaporna kazen najmanj enega leta,
– je bil državljan tretje države v Republiki Sloveniji v zadnjih dveh letih ovaden za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
– ima državljan tretje države pri sebi predmete za izvrševanje kaznivih dejanj ali
– obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bi lahko državljan tretje države v Republiki Sloveniji izvršil kaznivo dejanje.
6. člen
(ogrožanje javnega reda v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo državljan tretje države ogrožal javni red Republike Slovenije, obstaja zlasti, če:
– obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bi lahko državljan tretje države med bivanjem v Republiki Sloveniji ogrožal javni red,
– državljan tretje države vstopa z namenom udeležbe na javnem zbiranju in je pričakovati, da bo kršil javni red ali ima pri sebi predmete, ki jih na javno zbiranje ni dovoljeno prinašati,
– je bila državljanu tretje države v zadnjih dveh letih v Republiki Sloveniji najmanj dvakrat izrečena sankcija za prekrške po predpisih zoper javni red, še zlasti za prekrške po predpisih, ki urejajo državno mejo, tujce in prepovedane droge,
– obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bo državljan tretje države bivanje v Republiki Sloveniji izkoristil za nezakonit vstop na območje druge države ali drugi osebi omogočil nezakonit vstop na območje druge države ali
– poskuša vstopiti v Republiko Slovenijo s prometnim sredstvom, ki ne izpolnjuje pogojev za uporabo v Republiki Sloveniji ali državljan tretje države ne izpolnjuje pogojev za upravljanje s tem prometnim sredstvom.
7. člen
(nevarnost za javno zdravje v Republiki Sloveniji)
Iz razloga nevarnosti za javno zdravje v Republiki Sloveniji se državljanu tretje države zavrne vstop, če prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije oziroma z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja področje nalezljivih bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe.
8. člen
(veljavna potna listina)
Šteje se, da državljan tretje države nima veljavne potne listine za vstop, če:
– je potekel rok njene veljavnosti, razen v primerih, določenih z mednarodnim sporazumom,
– poskuša uporabiti potno listino druge osebe,
– je listina ponarejena ali predrugačena,
– uporablja listine, ki niso priznane kot listine za prehod državne meje v skladu z 2. in 7. členom Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) ali
– je potna listina raztrgana, razpadla ali tako poškodovana, da ne predstavlja več enotne listine ali če iz takšne listine ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete imetnika.
9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati Pravilnik o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države, izdaji vizuma na mejnem prehodu in načinu označitve razveljavitve vizuma (Uradni list RS, št. 29/07 in 50/11 – ZTuj-2).
10. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 214-158/2011
Ljubljana, dne 1. avgusta 2012
EVA 2011-1711-0036
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost