Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012

Kazalo

2471. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi provenienčnih območij, stran 6070.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi provenienčnih območij
1. člen
Besedilo 1. člena Pravilnika o določitvi provenienčnih območij (Uradni list RS, št. 72/03) se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (UL L št. 11 z dne 15. 1. 2000, str. 17) določa provenienčna območja, ki se morajo upoštevati pri pridelovanju in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: GRM) ter usmeritve za njegovo uporabo.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Karte s podrobno razmejitvijo območja Republike Slovenije na ekološke regije in podregije iz prejšnjega člena so v digitalni obliki dostopne na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije in na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije ter so na vpogled na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2 in na Zavodu za gozdove Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2.«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta besedilo »rdeči bor, črni bor, macesen,«.
4. člen
V drugem in tretjem odstavku 7. člena se črta besedilo »shranjuje oziroma«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če več kot 10 let ni na razpolago GRM za izjemoma primerno uporabo in v primeru povečanih potreb po GRM zaradi sanacije velikih površin po ujmah, se lahko uporablja, vendar največ za potrebe enega leta, tudi GRM iz sosednjih držav pod pogoji, določenimi v 7.a členu tega pravilnika.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(uporaba GRM iz sosednjih držav)
V primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena, se po predhodni pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja Gozdarskega inštituta Slovenije lahko dovoli uporabo naslednjih vrst GRM iz posameznih provenienčnih območij in višinskih pasov iz sosednjih držav v posameznih provenienčnih območjih in podobmočjih ter višinskih pasovih na območju Republike Slovenije:
1. Avstrija: Dovoli se lahko uporabo GRM iz provenienčnega območja 5.4 (Weststeirisches Bergland) v provenienčnem območju 2. (Pohorska regija) ter iz provenienčnega območja 8.2 (Subillyrisches Hügel- und Terrassenland) v provenienčnih podobmočjih 3.1 (Goričko) in 3.2 (Murska ravan), predvsem vzdolž reke Mure.
2. Madžarska: Dovoli se lahko uporabo GRM hrastov: doba, cera in gradna iz provenienčnega območja 1. za uporabo v provenienčnih podobmočjih 3.1 (Goričko) in 3.2 (Murska ravan).
3. Hrvaška:
– Jelka in smreka: Dovoli se lahko uporabo GRM iz semenske cone dinarskih gozdov bukve in jelke med nadmorskima višinama 700 in 1200 m iz semenske enote Gorskega Kotarja in Kapele (III-3.1) v provenienčnem območju 6. (Dinarska regija) v srednji in zgornji višinski pas.
– Dob: Dovoli se lahko uporabo GRM iz semenske cone nižinskih gozdov Podravja in Podonavja, iz semenske enote zgornjega in srednjega Podravja (I-1.3, I-1.2) v provenienčnih podobmočjih 3.1 (Goričko) in 3.2 (Murska ravan).
– Črnika: Dovoli se lahko uporabo GRM iz severne semenske enote V-1.1 v provenienčnem območju 7. (Submediteranska regija).
– Puhasti hrast: Dovoli se lahko uporabo GRM iz oblasti submediteranskih gozdov, iz obeh semenskih enot (IV-1.1 semenska enota gozdov hrasta puhavca s kraškim belim gabrom (0–300 m n.v.) in IV-1.2 semenska enota gozdov hrasta puhavca s črnim gabrom) v provenienčnem območju 7. (Submediteranska regija).
– Črna jelša: Dovoli se lahko uporabo GRM iz semenske cone Podravja in Podonavja, semenske enote srednjega in zgornjega Podravja (I-1-1), v provenienčnih podobmočjih 3.1 (Goričko) in 3.2 (Murska ravan).«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-183/2012
Ljubljana, dne 25. julija 2012
EVA 2012-2330-0054
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost