Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2415. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E), stran 5982.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-16
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1E)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) se v petem odstavku 82. člena beseda »petih« nadomesti z besedo »desetih«.
2. člen
V petem odstavku 86. člena se beseda »petih« nadomesti z besedo »desetih«.
3. člen
V četrtem odstavku 126.d člena se črta besedilo »na javni dražbi iz prejšnjega člena«.
4. člen
Peti odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z emisijskimi kuponi iz rezerve državnega načrta, ki jih ni bilo mogoče podeliti do konca obdobja iz 1. točke četrtega odstavka 126. člena tega zakona, razpolaga Republika Slovenija. Način razpolaganja določi vlada na predlog ministra.«.
5. člen
V prvem odstavku 149. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
4. točka se črta.
Dosedanja 5. točka, ki postane nova 4. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
Dosedanji 6. in 7. točka pa postaneta 5. in 6. točka.
V tretjem odstavku se v 1. točki za besedo »vrste« doda besedilo »dejavnosti, komunalnih odpadkov in«.
6. člen
Prvi odstavek 194. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona se za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Imetnik veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega na podlagi 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), lahko najpozneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti vloži na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, zahtevo za spremembo veljavnosti svojega dovoljenja v skladu z 82. oziroma 86. členom zakona.
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, spremeni veljavnost dovoljenja iz prejšnjega odstavka na obdobje desetih let od dneva njegove veljavnosti, pri čemer se ne uporabljajo določbe šestega odstavka 82. člena oziroma šestega odstavka 86. člena zakona.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka spremeni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, imetniku okoljevarstvenega dovoljenja za komunalno ali skupno čistilno napravo veljavnost tega dovoljenja le do roka, ko je za takšno čistilno napravo predpisana prilagoditev zahtevam predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, pri čemer se ne uporabljajo določbe šestega odstavka 82. člena zakona.
(4) Vloge, ki so bile vložene za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj za naprave in dejavnosti iz 82. člena oziroma za obrate iz 86. člena zakona pred uveljavitvijo tega zakona, se glede roka veljavnosti obravnavajo v skladu z določbami 82. oziroma 86. člena zakona.
(5) Vloge, ki so bile vložene za podaljšanje okoljevarstvenih dovoljenj za naprave in dejavnosti iz 82. člena oziroma za obrate iz 86. člena zakona pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo za vloge iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/12-11/15
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 468-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti