Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2412. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D), stran 5971.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-13
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1D)
1. člen
V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 in 20/11 – odločba US) se v prvem odstavku 2. člena za točko 1.1.4. dodata novi točki 1.1.5. in 1.1.6., ki se glasita:
»1.1.5. objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s pomočjo gradbenih del povezan s tlemi na stalno določenem mestu in ga ni mogoče premakniti ali odstraniti brez škode za njegovo bistvo;
1.1.6. tehnološke naprave so tiste naprave, ki so namenjene delovanju samega objekta oziroma vzdrževanju ustreznega stanja objekta;«.
V točki 4.2.2. se beseda »projektantu« nadomesti z besedo »investitorju«.
Točka 4.3.3. se spremeni tako, da se glasi:
»4.3.3. odgovorni vodja gradbišča je posameznik, ki investitorju odgovarja za usklajevanje dela vseh izvajalcev del in izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del;«.
V točki 4.5.2. se beseda »revidentu« nadomesti z besedo »investitorju«.
Točka 5.5.2. se spremeni tako, da se glasi:
»5.5.2. soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti;«.
Točka 6.3. se spremeni tako, da se glasi:
»6.3. komunalni priključek je priključek objekta na objekt komunalne oskrbe in njegovo omrežje;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist;«.
Točka 10.1. se spremeni tako, da se glasi:
»10.1. redno vzdrževanje pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja bistvenih zahtev;«.
Točka 10.2. se črta.
Dosedanja točka 10.3. postane točka 10.2.
2. člen
Za drugim odstavkom 4. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti ni treba pridobiti, če se namembnost spreminja v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih stavbah.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta drugi stavek.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. Na zahtevo investitorja se lahko izda uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjsko stavbo.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vzdrževanje objekta se izvaja brez gradbenega dovoljenja.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlada s predpisom podrobneje določi vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta.«.
6. člen
Četrti odstavek 17. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri projektiranju mora investitor imenovati odgovornega vodjo projekta. Pri revidiranju mora investitor imenovati odgovornega vodjo revidiranja. Pri gradnji mora investitor imenovati odgovornega vodjo gradbišča.«.
8. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(projektna dokumentacija)
(1) Projektna dokumentacija se izdela v slovenskem jeziku.
(2) Del projektne dokumentacije se izdela tudi v digitalni obliki, in sicer po vsebini in obliki, ki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju.
(3) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, predpiše vsebino in obliko projektne dokumentacije, način njene izdelave in vrste načrtov, ki pridejo v poštev za posamezne vrste stavb in gradbenih inženirskih objektov, glede na namen njihove uporabe, raven obdelave in glede na vrsto gradnje.«.
9. člen
36., 36.a in 40. člen se črtajo.
10. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(javni natečaj)
(1) V posameznih primerih je treba organizirati izbiro strokovno najprimernejše idejne rešitve za nameravano gradnjo na javnem natečaju.
(2) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, lahko določi podrobnejši postopek priprave in izvedbe javnih natečajev.«.
11. člen
V prvem odstavku 45. člena se črta drugi stavek.
V četrtem odstavku se besedilo »objekta, ki ga je projektiral,« nadomesti z besedilom »tega objekta«.
12. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri projektiranju je treba poleg predpisov in standardov v Republiki Sloveniji upoštevati tudi druge normativne dokumente.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
13. člen
V drugem odstavku 49. člena se črtata vejica in besedilo »s projektno dokumentacijo pa mora biti prikazano tudi območje za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja«.
14. člen
49.a člen se črta.
15. člen
49.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»49.b člen
(pridobitev soglasij, projektnih pogojev in soglasij za priključitev)
(1) Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s posebnimi predpisi ali s tem zakonom opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, ali na območju, ki je s predpisi opredeljeno kot varovano območje, je treba k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
(2) Pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko pridobi projektne pogoje pristojnega soglasodajalca.
(3) Če se nameravana gradnja priključi na objekte, ki zagotavljajo minimalno komunalno oskrbo, oziroma če se zaradi gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, je treba pridobiti soglasje za priključitev na podlagi idejne zasnove ali idejnega projekta. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.
16. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(projektni pogoji)
(1) Zahtevi za izdajo projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, ne glede na določbe drugih predpisov.
(2) Pristojni soglasodajalec mora izdati projektne pogoje pri zahtevnem objektu v 15 dneh, pri manj zahtevnem objektu pa v 10 dneh od prejema zahteve in prilog iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo soglasodajalci, pristojni za izdajo projektnih pogojev v varovanih območjih, izdati projektne pogoje v 15 dneh za vse vrste objektov.
(4) Pristojni soglasodajalec mora v projektnih pogojih navesti določbe predpisa, ki so podlaga za izdajo projektnih pogojev.
(5) Če soglasodajalec že na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev ugotovi, da je poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja in se izda soglasje.
(6) Če soglasodajalec ugotovi, da gradnja po predpisih iz njegove pristojnosti ni dopustna ali mogoča, se zahteva za izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja in se izda odločba o zavrnitvi izdaje soglasja.
(7) Če pristojni soglasodajalec projektnih pogojev ne izda v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano. Dokaz o vložitvi zahteve za izdajo projektnih pogojev je potrdilo o oddani zahtevi iz prvega odstavka tega člena.«.
17. člen
50.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»50.a člen
(soglasja)
(1) Zahtevi za izdajo soglasja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom soglašanja. K zahtevi za pridobitev soglasja se lahko priloži tudi projekt, ki je obdelan na višji ravni.
(2) Pristojni soglasodajalec mora izdati soglasje pri zahtevnem objektu v 30 dneh, pri manj zahtevnem objektu v 15 dneh, pri enostanovanjski stavbi, nezahtevnem in enostavnem objektu pa v 10 dneh od prejema zahteve in prilog iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo soglasodajalci, pristojni za izdajo soglasij v varovanih območjih, izdati soglasja v 30 dneh za vse vrste objektov.
(4) Če pristojni soglasodajalec ugotovi, da projektne rešitve niso izdelane v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti, zavrne izdajo soglasja z upravno odločbo.
(5) Če pristojni soglasodajalec ne odloči v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano. Dokaz o vložitvi zahteve za izdajo soglasja je potrdilo o oddani zahtevi in prilogah iz prvega odstavka tega člena.
(6) Če je v soglasju določen rok veljavnosti soglasja ne glede na določbe drugih predpisov ta preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja rok veljavnosti, določen v soglasju.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izdajo soglasja za priključitev.«.
18. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(obveznost revizije projektne dokumentacije)
(1) Revizija projektne dokumentacije se opravi, če tako zahteva investitor.
(2) Z revizijo se v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja preverja izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev glede na namen objekta.
(3) Pred pričetkom revidiranja odgovorni vodja projekta in odgovorni vodja revidiranja pregledata projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in določita obseg revizije.
(4) Revident mora za revizijo posameznih načrtov imenovati odgovornega revidenta. Odgovorni revident je lahko samo posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta ustrezne stroke in ima pri pristojni poklicni zbornici opravljen dopolnilni strokovni izpit za revidiranje.
(5) Odgovorni revident mora povzetek revizijskega poročila izdelati na obrazcu, katerega obliko in obvezne sestavine s pravilnikom iz 35. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve. Revident preda investitorju tudi celotno revizijsko poročilo.
(6) S potrditvijo dokumentacije postaneta revident in odgovorni revident skupaj s projektantom in odgovornim projektantom solidarno odškodninsko odgovorna za njene napake zaradi neizpolnjevanja bistvenih zahtev.«.
19. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»63. člen
(seznanitev strank)
(1) Pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabi stranke, naj se seznanijo z nameravano gradnjo. V tem vabilu je treba stranke posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če se vabilu ne bodo odzvale in svojega izostanka ne bodo opravičile, štelo, da se strinjajo z nameravano gradnjo.
(2) Če se osebna vročitev ne da opraviti, kot je določeno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, se vročitev opravi z objavo vabila na oglasni deski upravnega organa in na enotnem državnem portalu e-uprava. Šteje se, da je vročitev opravljena po poteku 15 dni od dneva objave. V tem primeru se šteje, da je bila stranka seznanjena z nameravano gradnjo.
(3) Stranka lahko v primeru opravičenega izostanka svojo izjavo poda tudi pisno do izdaje gradbenega dovoljenja, sicer se šteje, da se stranka strinja z nameravano gradnjo.«.
20. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
(izjave strank)
(1) Stranka, ki nasprotuje nameravani gradnji, mora za svoje trditve predložiti dokaze.
(2) Investitor lahko kadar koli med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja predloži pisno izjavo stranke, da se strinja z nameravano gradnjo. Izjava stranke se mora sklicevati na projekt, ki je bil priložen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. V tem primeru se stranki gradbeno dovoljenje samo osebno vroči.
(3) Šteje se, da je stranka z nameravano gradnjo seznanjena in da se z njo strinja, če je investitor z njo sklenil pisno pogodbo iz druge alinee prvega odstavka 56. člena tega zakona. V tem primeru se stranki gradbeno dovoljenje samo osebno vroči.«.
21. člen
Na koncu drugega odstavka 66. člena se doda besedilo »Kot dokazilo o zagotovitvi minimalne komunalne oskrbe na območju, kjer je ta že zgrajena in izročena v upravljanje, se šteje soglasje za priključitev ali soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če omrežje za oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda ali dostop do javne ceste še ni zgrajeno, se kot dokazilo o zagotovitvi minimalne komunalne oskrbe šteje dokazilo, da je to omrežje vključeno v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto ali pogodba o opremljanju, sklenjena med investitorjem in občino. Če omrežje minimalne komunalne oskrbe ni vključeno v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto ali pogodba o opremljanju ni sklenjena, lahko investitor ne glede na določbe prostorskega akta zagotovi minimalno komunalno oskrbo tudi na način, ki omogoča samooskrbo objekta in sledi napredku tehnike.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če prostorski akt zahteva obvezno priključitev objekta na komunalno opremo, ki pa še ni zgrajena, se šteje, da je ta pogoj izpolnjen tudi, če je v projektni dokumentaciji predviden alternativni način, ki omogoča samooskrbo objekta in izkazuje zadnje stanje gradbene tehnike.«.
22. člen
Za prvim odstavkom 69. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se osebna vročitev ne da opraviti, kot je določeno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, se vročitev opravi z objavo na oglasni deski upravnega organa in na enotnem državnem portalu e-uprava. Šteje se, da je vročitev opravljena po poteku 15 dni od dneva objave.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
23. člen
V četrtem odstavku 74.a člena se črtata prva in druga alineja.
24. člen
V drugem odstavku 74.c člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če iz prikaza lege objekta na zemljišču izhaja, da je oddaljenost objekta od meje sosednjih zemljišč najmanj tri metre.«
25. člen
V tretjem odstavku 80. člena se črta tretji stavek.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
26. člen
V tretjem odstavku 148. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali s prisilitvijo.«.
27. člen
V petem odstavku 157. člena se besedilo »Inšpekcijski zavezanec« nadomesti z besedilom »Oseba iz prvega odstavka tega člena«.
28. člen
V prvem odstavku 164. člena se v 3. točki besede »četrti in peti« nadomestijo z besedo »šesti«.
6. točka se črta.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
8. točka se črta.
V dosedanji 9. točki, ki postane 7. točka, se črta besedilo »v primeru, ko pri projektiranju sodeluje več projektantov in odgovornih projektantov, izmed odgovornih projektantov«.
V dosedanji 10. točki, ki postane 8. točka, se črta besedilo »v primeru, ko pri revidiranju sodeluje več revidentov in odgovornih revidentov izmed odgovornih revidentov«.
V dosedanji 11. točki, ki postane 9. točka, se črta besedilo »v primeru, ko pri izvajanju gradnje sodeluje več izvajalcev in odgovornih vodij del, izmed odgovornih vodij del«.
Dosedanje 12. do 16. točka postanejo 10. do 14. točka.
17. do 21. točka se črtajo.
Dosedanje 22. do 27. točka postanejo 15. do 20. točka.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
(uskladitev pomena izrazov)
Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da v predpisih uporabljeni izrazi »adaptacija«, »obnova«, »vzdrževalna dela«, »redna vzdrževalna dela« in »investicijska vzdrževalna dela« pomenijo »vzdrževanje objekta« po določbah tega zakona.
30. člen
(dokončanje začetih postopkov)
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah tega zakona.
(2) Roki za izdajo projektnih pogojev in soglasij v postopkih, začetih pred uveljavitvijo tega zakona, začnejo teči z dnem uveljavitve tega zakona.
(3) V kolikor so določbe občinskih prostorskih aktov ali določbe občinskih splošnih aktov s področja, ki ga ureja ta zakon, v neskladju ali v nasprotju z določbami tega zakona in podzakonskih aktov izdanih na njegovi podlagi, se neposredno uporabljajo določbe tega zakona.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/08),
– določbe 13. in 14. člena Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04).
32. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/12-3/20
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 471-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti