Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2129. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 5285.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7 in 40/12 – ZUJF) na 51. seji dne 28. 6. 2012 sprejel
A K T
o spremembi in dopolnitvi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
1. člen
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »študijskih programov« nadomesti z besedilom »obveznih sestavin študijskih programov samostojnih visokošolskih zavodov«.
2. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijski programi se presojajo predvsem po organizaciji in izvedbi izobraževanja ob upoštevanju določb 17. do 21. člena teh meril. Izpolnjevanje kriterijev iz področij, naštetih v prejšnjem odstavku, se ugotavlja v povezavi z izvedbo presojanega študijskega programa.«
3. člen
V 53. členu se besedilo »študijskih programov« nadomesti z besedilom »obveznih sestavnih študijskih programov samostojnih visokošolskih zavodov«.
4. člen
Za 53. členom se doda se nov 54. člen, ki se glasi:
»54. člen
(spreminjanje študijskih programov univerz)
Univerza obvezne sestavine študijskih programov spreminja sama.
O spremembah obveznih sestavin študijskih programov iz prejšnjega odstavka mora univerza v 30 dneh od njihovega sprejema seznaniti agencijo tako, da spremembe vnese v elektronski obrazec Predlog za akreditacijo in v prilogah priloži izpise sklepov senata, s katerimi so bile spremembe sprejete, ter o tem pisno obvesti agencijo.«
Dosedanji 54., 55., 56. in 57. člen postanejo 55., 56., 57. in 58. člen.
5. člen
V drugem odstavku 55. člena se besedi »svet agencije« zamenjata z besedo »agencijo«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Za spremembo imena visokošolskega zavoda se ne šteje preoblikovanje v druge vrste zavod, za spremembo naslova pa ne sprememba lokacije izvajanja študijskih programov.
O spremembi lokacije izvajanja študijskega programa svet agencije odloča na podlagi meril za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda, pri čemer preveri, ali so prostori in oprema na novi lokaciji primerni. Za ogled nove lokacije lahko imenuje skupino strokovnjakov.«
Dosedanji tretji odstavek postane peti.
6. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/29
Ljubljana, dne 28. junija 2012
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
predsednica sveta Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost