Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2012 z dne 27. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2012 z dne 27. 6. 2012

Kazalo

2048. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 5049.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. seji dne sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09 in 30/11) se v 2. členu za 26. točko pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 27. in 28. točka, ki se glasita:
»27. čakalna doba, čakalni seznam in razumen čas – kakor so opredeljeni v zakonu, ki ureja pacientove pravice;
28. najdaljša dopustna čakalna doba – doba, kakor je za posamezno zdravstveno storitev glede na stopnjo nujnosti določena v pravilniku, ki ureja najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve.«.
2. člen
V 9. členu se 21. točka spremeni tako, da se glasi:
»21. osebe iz 21. točke 15. člena zakona, ki imajo pravico do plačila prispevka za obvezno zavarovanje po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – z dnem priznanja pravice do plačila prispevka za obvezno zavarovanje po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev;«.
3. člen
V 10. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja zunajzakonska skupnost, ne glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni otrok ali sta posvojili otroka in ne gre za enostarševsko družino, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna.«
4. člen
V 17. členu se v drugem odstavku za besedo »zahtevati« doda besedi »obračun in«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
5. člen
V 53. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»(1) Organizator pravice iz 50. in 51. člena pravil mora biti reprezentativna invalidska organizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, in je hkrati interesno združenje za bolezen ali stanje iz 50. oziroma 51. člena pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko usposabljanje.
(2) Če za posamezno bolezen ali stanje iz 50. ali 51. člena pravil reprezentativna invalidska organizacija iz prejšnjega odstavka ne obstaja ali se ne prijavi na javni razpis zavoda za izbiro organizatorjev pravic iz prejšnjega odstavka, je lahko organizator pravic humanitarna organizacija za kronične bolnike, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, in je hkrati interesno združenje za kronično bolezen iz 50. oziroma 51. člena pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko usposabljanje.«.
Dosedanji prvi odstavek se oštevilči kot tretji odstavek.
6. člen
Besedilo 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Standardi pri medicinsko-tehničnih pripomočkih, ki se zagotavljajo zavarovanim osebam v breme obveznega zavarovanja, so tiste zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinsko-tehničnega pripomočka glede na opredeljene bolezni in stanja v skladu s prvim odstavkom 64. člena pravil in glede na določene najvišje vrednosti za posamezne vrste medicinsko-tehničnih pripomočkov oziroma posamezne pripomočke (artikle).
(2) Standardi pri medicinsko-tehničnih pripomočkih so:
– materiali, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost pripomočka, so dosegljivi in najcenejši na slovenskem tržišču,
– druge zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost pripomočka, in
– doba, po preteku katere lahko zavarovana oseba prejme nov pripomoček iste vrste.
(3) Minimalne zahteve za materiale in druge zahteve iz druge alinee prejšnjega odstavka za posamezne vrste medicinsko-tehničnih pripomočkov določi skupščina zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje. Predlog minimalnih zahtev pripravijo posebne strokovne komisije, ki jih imenuje generalni direktor zavoda. Posebne strokovne komisije ugotavljajo tudi izpolnjevanje minimalnih zahtev materialov in drugih zahtev za posamezne pripomočke (artikle).
(4) Sestavo komisij iz prejšnjega odstavka, način njihovega dela in postopek ugotavljanja izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka s posebnim aktom določi skupščina zavoda.
(5) Zavod na svoji spletni strani objavi seznam vrst medicinsko-tehničnih pripomočkov z minimalnimi zahtevami za materiale in drugimi zahtevami, ki jih je sprejela skupščina zavoda, in seznam pripomočkov (artiklov), za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo te zahteve.«.
7. člen
V 135. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavarovana oseba ima pravico do odobritve pregleda, preiskave ali zdravljenja v državi, v kateri velja pravni red EU, oziroma do povračila stroškov teh storitev, tudi če ji je bila v Republiki Sloveniji pri vpisu v čakalni seznam določena čakalna doba, ki presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pa v Republiki Sloveniji ni drugega izvajalca, ki ne presega najdaljše dopustne čakalne dobe, oziroma če ta ni presežena, če ji je bila določena čakalna doba, ki presega razumen čas. Stroški se zavarovani osebi povrnejo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot znašajo stroški storitve v javni zdravstveni mreži v državi, v kateri je bila storitev uveljavljena.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če pravico iz prvega in drugega odstavka tega člena uveljavlja zavarovana oseba, ki še ni dopolnila 18 let, ima na potovanju in med zdravljenjem, pregledom ali preiskavo pravico do spremstva.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
V 138. členu se v šestem odstavku besedilo »drugega odstavka 135. člena« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 135. člena«.
9. člen
V 155. členu se za besedo »oseba« doda vejica, besedilo »ima, ko je napotena na zdravljenje v tujino,« pa se nadomesti z besedilom »ki uveljavlja pravico iz prvega ali drugega odstavka 135. člena pravil, ima«.
10. člen
V 175. členu se v prvem odstavku v prvem in drugem stavku za besedo »nege« doda besedi »ali spremstva«.
11. člen
V 212. členu se v prvi alinei 1. točke prvega odstavka beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »proteze« pa doda besedilo »in ortopedski nedrček za prsno protezo«.
12. člen
V 225. členu se v prvem odstavku za besedama »iz prvega« doda besedi »in drugega«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Pred odločitvijo o pravici iz drugega odstavka 135. člena pravil imenovani zdravnik ugotovi, ali glede na uvrstitev zavarovane osebe na čakalni seznam, čakalna doba za zdravstveno storitev, ki jo potrebuje, presega najdaljšo dopustno čakalno dobo in v Republiki Sloveniji ni drugega izvajalca, ki ne presega najdaljše dopustne čakalne dobe. Če je ta presežena in v Republiki Sloveniji ni drugega izvajalca, ki ne presega najdaljše dopustne čakalne dobe, se šteje, da je presežen tudi razumen čas in se zdravljenje v drugi državi, v kateri velja pravni red EU, odobri.
(4) Kadar najdaljša dopustna čakalna doba ni presežena, imenovani zdravnik pridobi mnenje konzilija zdravnikov ustrezne klinike ali inštituta, ali glede na uvrstitev zavarovane osebe na čakalni seznam, čakalna doba presega razumen čas. Če čakalna doba presega razumen čas in tega zdravljenja ni mogoče zagotoviti v razumnem času pri nobenem drugem izvajalcu v Republiki Sloveniji, se zdravljenje v drugi državi, v kateri velja pravni red EU, odobri.
(5) V primeru predvidene odobritve zdravljenja v drugi državi članici v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena imenovani zdravnik zaprosi kliniko ali inštitut tudi za mnenje o predvidenem trajanju zdravljenja, pregleda ali preiskave, potrebi po spremstvu, potrebi po vrsti prevoza in o zdravniku, bolnišnici ali kliniki, ki bi lahko zagotovila predlagano zdravljenje, pregled ali preiskavo v drugi državi, v kateri velja pravni red EU.«.
13. člen
V 226. členu se v prvem odstavku v prvem in tretjem stavku za besedama »iz prvega« doda besedi »ali drugega«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(1) Minimalne zahteve za materiale in druge zahteve, ki zagotavljajo standard za posamezne vrste medicinsko-tehničnih pripomočkov, in ugotavljanje teh zahtev za posamezne pripomočke (artikle) iz tretjega odstavka 111. člena pravil se vzpostavi postopoma po posameznih skupinah iz šifranta vrst medicinsko-tehničnih pripomočkov, in sicer za pripomočke pri težavah z odvajanjem seča in za pripomočke pri zdravljenju sladkorne bolezni v dvanajstih mesecih od dneva uveljavitve posebnega akta skupščine zavoda iz četrtega odstavka 111. člena pravil, za ostale skupine pripomočkov iz šifranta vrst medicinsko-tehničnih pripomočkov se določijo minimalne zahteve za materiale in druge zahteve, ki zagotavljajo standard za posamezne vrste medicinsko-tehničnih pripomočkov ter vzpostavi seznam pripomočkov (artiklov) do 31. decembra 2015. Do vzpostavitve teh zahtev pri posamezni skupini iz šifranta vrst medicinsko-tehničnih pripomočkov se za to skupino uporabljajo standardi iz 111. člena pravil.
(2) Dobavitelji lahko pripomočke (artikle), ki jih zagotavljajo v skladu s pogodbo z zavodom in za katere posebne strokovne komisije iz tretjega odstavka 111. člena pravil ugotovijo, da ne izpolnjujejo minimalnih zahtev za materiale oziroma drugih zahtev, izdajajo v breme obveznega zavarovanja še največ 30 dni od datuma prejema obvestila zavoda.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-2/2012-DI/11
Ljubljana, dne 7. junija 2012
EVA 2011-2711-0044
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vladimir Tkalec l.r.
 
Soglašam!
 
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti